Registerkort Nr Ä11

1897 Minnessten över överstelöjtnantsbostället Böle boställe på Teg i Umeå

Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     100 m NV korsningen Bölevägen – Skeppargatan på Teg
GPS-angivelse:                        N63°49’22.36″ E20°14’12.23″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2021-10-09

Historia
När Karl XI 1694 kom förbi Umeå i samband med inspektion av hur det nyinrättade indelningsverket fungerade, bestämde kungen att för Västerbottens del skulle överstelöjtnanten ha sitt boställe på Böle. Bostaden uppfördes 1696. Byggnaden brändes dock ned under strider i Umeå 1720.
Den nuvarande manbyggnaden, den tredje på samma plats, uppfördes efter ritning av P. Adelcrantz, 1760.
Den ursprungliga byggnaden var en envåningsbyggnad under ett sadeltak med fyra skorstenar. I husets mittaxel ligger en förstuga med trappa till vindsvåningen samt en sal. Den första stora ändringen gjordes redan på 1770-talet, då taket sannolikt fick sin brutna form. Frontespiserna och gavelutgångarna daterar sig före 1865. Förstugan byggdes ut 1866 för en trappa till vindsvåningen. En ombyggnad ägde rum 1934-37 då bland annat förstugan fick sitt nuvarande utseende med pelarburen balkong.
Böle boställe tjänade som militärboställe ända till 1897 och förvaltades sedan av Västerbottens hushållningssällskap och hyrdes ut till arrendatorer. Sedan 1934 har gården varit i privat ägo.
En stolpbod finns på gården och den uppsattes 1837. Böle boställe är byggnadsminne sedan 1975.

Ägare
Namn:                                       Privat ägare
Adress:                                      Böle boställe, 904 31 Umeå
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 25 oktober 1942 och är utförd av skulptören Hjalmar  Granholm.
Text under Västerbottens regementes vapenbild: TILL MINNET AV DE KRIGARE-ODALMÄN SOM HÄR BODDE OCH VERKADE 1696 – 1897.
På nedre delen sitter en relief av bostället med texten: FÖR FOSTERLAND OCH HEMBYGD DE MED GLÄDJE LEVDE OCH DOGO
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten