Registerkort Nr A11

1890 Minnessten över Svea livgarde vid Gustav Adolfskyrkan

Land                                    Sverige

Kommun (motsv)          Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:              I Gustaf Adolfsparken ca 50 meter N Gustaf Adolfskyrkan
GPS-angivelse:                  N59°20’14.27″, E18° 5’52.18″

Inventerad
Namn:                                    Claes Grafström
Datum:                                   Nov 2014

Historia Svea livgarde var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1521 och 2000. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison i Stockholm och tillhörde fram till och med 1974 Kungl. Maj:s Liv- och Hustrupper. Svea livgarde har anor från den livvakt om 16 man som dalkarlarna avdelade till Gustav Vasa i januari 1521. 1523 utökades livvakten och kallades för Kungliga Drabantkåren. Hela eller delar av drabantkåren ingick i Konungens liv- och hovregemente, uppsatt 1613 bestående mest av tyskar, tillsammans med Gula regementet och Gula brigaden, som deltog i Gustav II Adolfs fälttåg i Tyskland. Regementet omorganiserades och utökades till 24 kompanier och deltog med utmärkelse i Karl XII:s krig där det gick förlorat efter slaget vid Poltava men nyuppsattes senare. Regementet hade under åren haft namn som till exempel Konungens Hofregemente, Gula Brigaden, Konungens Lifguardie med flera till det 1793 fick namnet Svea livgarde. Fram till 1901 var det ett värvat regemente, ursprungligen inkvarterat hos Stockholms borgerskap. Det var 1803-1946 kasernerat i Stockholm. I början av 1940-talet började den sedan decennier planlagda utflyttningen av regementet till Järvafältet att bli verklighet. Den 5 oktober 1946 lämnade Svea livgarde officiellt sin förläggning vid Linnégatan och detta skedde vid en ceremoni i parken vid minnesstenen. Därmed lämnades Stockholm som varit förläggningsort i mer än 400 år.[5] Regementet flyttades 1947 till Sörentorp i Solna och 1970 till Kungsängen. År 1985 införlivades Livgardets dragoner (K 1) som en del i Svea livgarde. Genom denna organisationsförändring övertog även Svea livgarde försvarsområdesstaben för Stockholms försvarsområde (Fo 44) från Livgardets dragoner (K 1). Regementet fick då den nya beteckningen I 1/Fo 44. År 1994 avskildes Livgardets dragoner och blev återigen ett självständigt förband. Genom försvarsbeslutet 2000 beslutades att Svea livgarde, tillsammans med kavalleriregementet Livgardets dragoner (K 1), skulle bilda det nya förbandet Livgardet (LG).

Ägare
Namn:                                       Stockholms stad
Adress:                                      Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                       Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Övrigt
Minnesmärket rest år 1890 av Svea livgarde. I samband med flytten till Ulriksdal  överlämnade dåvarande sekundchefen, överste G. M. Stedingk minnesstenen till Stockholm stad, representerad av stadskollegiets ordförande, borgarrådet Yngve Larsson.
Konstnär: Gustaf Adolfskyrkans arkitekt Carl Möller (1857-1933)
Text: På framsidan: MED GUD FÖR KONUNG OCH FOSTERLAND × TILL MINNE AF DE TAPPRE SOM UNDER LIFGARDETS, GULA BRIGADENS, LIFGARDETS TILL FOT, BLÅ OCH GULA LIFGARDETS OCH SVEA LIFGARDES FANOR OFFRAT BLOD OCH LIF.
BEFRIELSEKRIGET 1521 RYSSLAND 1613–1617. LIVLAND, KURLAND OCH PREUSSEN 1617–1629. TYSKLAND 1630–1648. SKÅNE 1644–1645. PREUSSEN OCH DANMARK 1655–1660. HALLAND, SKÅNE OCH BLEKINGE 1675–1679. SELAND 1700. RYSSLAND 1700–1709. KURLAND, LITAVEN, POLEN OCH SACHSEN 1701–1706. NORGE 1718. FINLAND 1741–1743. POMMERN 1757–1762. FINLAND 1788–1790. POMMERN 1805–1806. FINLAND OCH WESTERBOTTEN 1808–1809. TYSKLAND OCH BELGIEN 1813–1814. NORGE 1814
På frånsidan: BEFÄL OCH TRUPPER RESTE STENEN D. 7 SEPT. 1890. ÖVERLÄMNADES I STOCKHOLM STADS VÅRD AV KUNGLIGA LIVGARDET VID DESS FLYTT TILL ULRIKSDAL D. 5 OKT. 1946
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten