Registerkort Nr A06

1849 Minnesmonument över flottans kårer

 Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Galärvarvskyrkogården
GPS-angivelse:                      N59°19’41” E18°05’40”

Inventerad
Namn:                                        2017-02-12
Datum:                                      Christian Braunstein och Peter Wetterberg

Historia
Den moderna flottans historia brukar i allmänhet ledas tillbaka till Gustav Vasas dagar, närmare bestämt den 7 juni 1522, då 750 tyska legoknektar med tio skepp anlände till Stockholm. Skeppen och legoknektarna hade av köpmän från Lübeck ställts till den svenske kungens förfogande för en summa av 42 000 mark motsvarande tio tunnor silver. Svenska örlogsfartyg deltog emellertid redan i slaget i Öresund år 1427 vilket påvisar en marin organisation innan den av Gustav Vasa skapade svenska flottan.

 Ägare
Namn:                                       Djurgårdsförvaltningen
Adress:                                      Box27138, 102 52 Stockholm
Tfnnr:                                         08-402 60 00
Mail-adress                             info.kdf@royalcourt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
Adress:                                       Box 9, 121 25 Stockholm (Hallvägen 14)
Telefon:                                     08-508 30 100
Mail-adress:                             kyrkogardsforvaltningen@​stockholm.se

Övrigt
Minnesmärke av granit och brons rest 1849.
Text inom lagerkrans:  18 5/2 49 Text på sockeln:  SVENSKA FLOTTANS CORPSER Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten