Registerkort C18

1980 Minnestavla över Pansartruppernas Kadett- och Aspirantskola i Enköping 

Län                                           Uppsala
Kommun (motsv)             Enköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 På kasernområdet
GPS-angivelse:                    59°38’54.22″N 17° 6’24.59″E

Inventerad
Namn:                                     Erik Winell
Datum:                                    2020-03-30

 

Historia
Skolan bildades den 28 september 1942 som Pansartruppernas officersaspirantsskola (POAS) och var lokaliserad till Strängnäs. Den 28 september 1945 omorganiserades skolan till Pansartruppernas kadettskola (PKS). År 1946 samlokaliserades skolan med Göta livgarde (P 1) i Enköping. Den 1 april 1961 omorganiserades skolan till Pansartruppernas kadett- och aspirantskola (PKAS).
I regeringens proposition 1973:135 föreslogs att Göta livgarde skulle upplösas och avvecklas. I och med förslaget föreslogs även att Pansartruppernas kadett- och aspirantskola skulle omlokaliseras till Ystad eller Revinge, och underställas Södra skånska regementet (P 7). Dock kom frågan om att avveckla Göta livgarde dröja fram till 1977, då riksdagen genom försvarsbeslutet 1977 och regeringens proposition 1977/78:65 fastställde försvarets nya grundorganisation.
Göta livgarde upplöstes och avvecklades den 30 juni 1980. Med det omlokaliserades skolan till Skövde. Där sammanslogs Pansartruppernas kadett- och aspirantskola och Pansartruppskolan (PS) till en skola, och bildade den 1 juni 1981 Pansartruppernas stridsskola.

Ägare
Namn:                                        Ledningsregementet
Adress:                                      Garnisonsvägen 5, 749 40 Enköping
Tfnnr:                                        0171-15 70 00
Mail-adress                              exp-ledr@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:
Renovering (vid behov):

Vårdare
Namn:                                        Ledningsregementet

Övrigt 

Text: I denna byggnad verkade Pansartrupperna Kadett- och Aspirantskola
1/3 1966 – 30/6 1980

Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten