Protokoll från SvMM årsmöte 2017

Protokoll fört vid SvMM årsmöte 2017-03-20 på Kavallerimässen

 1. Mötet öppnades av föreningens ordförande
 2. Valdes Christian Braunstein till mötets ordförande och Olle Strid till mötets sekreterare.
 3. Valdes Claes Grafström och Lennart Holtrin till justeringsmän och att även fungera som röst­räknare vid behov.
 4. Beslutades att årsmötet var stadgeenliga utlyst.
 5. Godkändes dagordningen med tillägget att ”Övriga frågor” togs bort.
 6. Fastställdes röstlängden till 21 närvarande medlemmar samt fem fullmakter, totalt 26 röster.
 7. Under punkten redovisade ordföranden för ”dagsläget” med hjälp av ett antal PowerPoint-bilder. (Bifogas som bi­laga). Därefter föredrog kassören styrelsens verksamhetsberättelse och ekono­miska årsredovisning för 2016 (bifogas som bilaga).
 8. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
 9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 10. Redogjorde ordförande för styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksam­hetsår 2017 som godkändes av årsmötet.
 11. Fastställdes att medlemsavgiften oförändrad ska vara 200 kr för enskild medlem och 450 kr för förening (motsv).
 12. Val av styrelse och suppleanter
  Omvaldes till ordförande Christian Braunstein och till styrelseledamöter Peter L:son Björkman, Anders G:son Wiklund, Peter Wetterberg, Claes Grafström, Jan-Erik Clerkestam och Lennart Holtrin.
  Leif Cimrell hade undanbett sig omval.
  Till suppleanter omvaldes Michael Lagerkvist och Thomas Roth.
 13. Val av revisorer och suppleanter
  Omvaldes revisorn Benny Svensson och revisorssuppleant Owe Ringdahl och Frans Kempe.
 14. Val av valberedning för val av föreningens funktionärer
  Omvaldes Åke Sagrén (sammankallande) och Jan Mörtberg samt nyvaldes Leif Cimrell.
 15. Mötet avslutades, varvid ordförande framförde sitt tack till föreningens medlemmar för både det arbete som utförs och det intresse för föreningens verksamhet som visas.

Vid protokollet
Olle Strid

Justeras
Claes Grafström                                                                           Lennart Holtrin

Christian Braunstein
Ordförande