1864 Gravsten i Assen över soldat Andersson (DK30)

Ett uppror bland de tyska invånarna i Schleswig-Holstein i början av 1848 med krav på frigörelse från Danmark ledde till schleswig-holsteinska kriget 1848–1851, där Danmark stod som segrare.
Den nye kungen Kristian IX av Danmark undertecknade dock den 18 november 1863 en ny grundlag, den så kallade novemberförfattningen, som gällde för Danmark och Schleswig, men inte Holstein.
Det danska agerandet ledde till att prins Fredrik av Augustenburg den 19 november utropade sig till hertig Fredrik VIII av Schleswig-Holstein och den 18 januari 1864 överlämnade Preussen och Österrike ultimatum om att novemberförfattningen skulle dras tillbaka. Då Danmark vägrade inleddes kriget.
Den 1 februari 1864 gick en preussisk-österrikiska styrka på omkring 60 000 man in i Schleswig. Den danska armén om 35 000 man var uppställd längs befästningsverket Dannevirke, som dock inte var i särskilt gott skick. Den 2 februari angrep preussarna men kastades tillbaka. Österrikarna anföll den 3 februari och intog Kongshöj efter en intensiv strid. Detta ledde till att natten mellan 5 och 6 februari övergavs Dannevirke med 200 kanoner och stora förråd och huvuddelen av den danska armén begav sig till Als och Sundeved. Den 28 mars anföll preussarna den danska Dybbölställningen, men slogs tillbaka och den 2 april påbörjades ett två veckors långt artilleribombardemang av staden Sönderborg och av de relativt oförberedda danska skansarna, som inledningsvis höll ut trots svåra förutsättningar. Den 18 april genomförde de preussiska styrkorna den länge förberedda stormningen av Dybbøl, som föll på några timmar.
Därefter utrymde danskarna även fästningen Fredericia utan strid den 28 april. Fredskonferensen sammankallades den 25 april och 9 maj slöts vapenvila som dock upphörde 25 juni utan att fred hade slutits. Den 29 juni förde prins Fredrik Karl sina trupper i båtar över Alssundet. De 12 000 man starka danska arméstyrkorna på Als blev överrumplad och fick inget understöd från den danska flottan. Den tvingades därför överge hela fästningsartilleriet på Als och bege sig till Fyn. Detta bröt slutligen danskarnas stridsvilja.
Eftersom varje hopp om utländsk hjälp var uteslutet inledde Danmark 1 augusti fredsförhandlingar i Wien. Den 30 oktober slöts sedan freden i Wien, med resultatet att Schleswig, Holstein och Sachsen-Lauenburg fick avträdas.
Under intryck av skandinavismen hade en del svenskar och norrmän deltagit som frivilliga i schleswig-holsteinska kriget. Dessa stämningar levde kvar på 1860-talet, och hade en varm anhängare i kung Karl XV, som vid en militärövning i Ljungbyhed samt vid Skodsborgsmötet den 22 juli 1863 hade lovat svenskt militärt stöd i händelse av ett nytt krig med Preussen, och utlovade 20 000 man till Dannevirke. Detta ingick inte i den svenske kungens befogenheter vid denna tid, och den svenske statsministern Louis De Geer vägrade, stödd av sin regering, att ställa sig bakom sådana riskabla löften. Löftet upphävs vid Ulriksdalskonferensen den 8 september 1863.
Även om Sverige aldrig deltog officiellt på den danska sidan kom ett antal svenskar att delta som frivilliga i kriget. Totalt tjänstgjorde 434 svenska frivilliga i Danmark. 134 av dessa ingick i Strövkåren, ett särskilt förband bestående av två kompanier av huvudsakligen svenska frivilliga som organiserades i mars 1864, och som kompletterades med norska frivilliga och danska soldater. Från 15 januari till 7 maj 1864 beviljade den svenska regeringen 50 svenska officerare och 18 lägre befäl tjänstledigt för tjänstgöring i Danmark.
I den danska krigssjukvården deltog frivilliga från Sverige: 19 läkare, nio studenter, nio militärläkare och en professor i kirurgi samt åtminstone sju sjukvårdsutbildade diakonissor. De gjorde insatser vid krigssjukhus eller i anslutning till sjuktransporter. Av de svenska läkarna tjänstgjorde flertalet vid det fältsjukhus som inrättats på Augustenborgs slott på ön Als.
Minnesdag: 04-18.
Dk30Gravsten av marmor rest år ?? Marmor. Storlek: h 80, b 50, d 10 cm.
Text: HER HVILER TO AF CAPT. AARÖES COMMANDO SOM FALDT FOR DANMARKS SELVSTAENDIGHEDDEN 18de APRIL 1864. CARL ANDERSON SVENSK FRIVILLIG, OLE OLSEN KJÖGE. DETTE MINDE SATTES AV KAMMERATERNE.