Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr U13

Minnesmärke över Flygförvaltningens verkstadsskola på Hässlö i Västerås

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På kajen vid fritidsbåthamnen i Regattagatans förlängning, nära korsningen med Östra Mälarstrands allé.
GPS-angivelse                        N59°35’48.6″ E16°35’10.6″

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Flygförvaltningens verkstadsskola (FFV) var en truppslagsskola för markförbanden inom svenska flygvapnet som i olika former verkade åren 1941–1968.
Förbandsledningen var förlagd i Västerås garnison i Västerås. Flygvapnet växte drastiskt under andra världskriget och Sverige hade efter kriget ett av världens största flygvapen. Utbildade me­kaniker saknades i Sverige och ledande chefer inom flygvapnet ansåg att man måste starta en för flyget anpassad skola för att lösa bristen.
Kungliga Flygförvaltningens verkstadsskola började sin verksamhet hösten 1941 i en sjöhangar på öster i Västerås, nuvarande Viksäng. De första 19 eleverna utbildades till flygmekaniker. Den officiella starten av skolan sattes till 1942 då 20 ytterligare elever anslutit. Hösten 1941 hade KFUM i Västerås kontaktats av de ansvariga för skolan med begäran om att lösa inkvarteringen för eleverna. Västerås stad kunde då hyra ut Johannisbergs herrgård på västra sidan av Västerås­fjärden.
Sjöhangaren totalförstördes av en brand 1949 och verkstadsskolan kunde då flyttas till en beredskapshangar vid Johannisbergs flygplats på västra sidan om fjärden. Både skolan och KFUM:s elevhem kom på så vis att ligga nära varandra. Verkstadsskolan avvecklades efter beslut i riksdagen den 1 juli 1968. I och med detta övertogs skolan i sin helhet av den lokala skolmyndigheten i Västerås. Totalt har 807 elever från hela Sverige utexaminerats vid skolan.

Ägare
Namn:                                       Västerås stad
Adress:                                      Fiskartorget Västerås
Tfnnr:                                        021-39 00 00
Mail-adress                              kontaktcenter@vasteras.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten med fastsatt kopparplåt samt en snedställd tvåbladig propeller uppsatta under 1990-talet där den nedbrunna sjöhangaren en gång stod.
Text under FFV emblem: KUNGLIGA FLYGFÖRVALTNINGENS VERKSTADSSKOLA STARTADE HÄR I EN NÄRBELÄGEN SJÖHANGAR SIN VERKSAMHET 1942. EFTER EN HÄFTIG BRAND I JANUARI 1949 TOTALFÖRSTÖRDES HANGAREN OCH SKOLAN FLYTTADE TILL EN BEREDSKAPSHANGAR PÅ JOHANNISBERG DÄR UTBILDNINGEN BEDREVS FRAM TILL ATT DEN UPPHÖRDE 1968. TOTALT UTEXAMINERADES 807 ELEVER
FFV KAMRATFÖRENING
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr U12

Minnessten över Västmanlands flygflottilj (F 1) på Hässlö, Västerås

 Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)                Västerås kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Inne på det gamla flottiljområdet väster om Västerås flygplats på en liten golfbana, ”omgiven” i sin helhet av Flottiljvägen inom Viksängsområdet.
GPS-angivelse                         N59°35’21.4″ E16°37’20.3″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                       2017-08-18

Historia
Försvarsbeslutet 1925 innebar att ett flygvapen skulle uppsättas från den 1 juli 1926. Enligt samma beslut skulle flygvapnet bestå av en chef med en flygförvaltning och fyra flygkårer (Uppsala, Västerås och Hägernäs, Malmen och Karlsborg samt i Östersund) med lite olika uppgifter. Dessutom skulle en flygskola organiseras.
Första flygkåren organiserades först den 1 juli 1929. Flygkåren var en mycket liten orga­nisation med ett spaningskompani och ett bomb- och jaktkompani. Förbandet skulle först ha för­lagts till Uppsala, men med anledning av att Västmanlands regemente (I 18) lades ned 1927, ändrades planerna i mars 1928 och förbandet placerades i Västerås, nyttjandes de då överblivna kasernerna på Viksäng. Något flygfält i Västerås stod inte färdigt vid denna tidpunkt och flygkå­rens flygverksamhet bedrevs därför vid flygstationen vid Centrala Flygverkstaden Västerås (CFV) på Viksäng, nära Mälaren, med sjöflygplan. Flygkårens huvuduppgift var att stå till Högsta krigsledningens förfogande, bland annat med flygtransporter.
1931 togs Hässlöfältet, ett gräsfält, i bruk och först då erhöll flygkåren landbaserade flygplan. 1933 tillfördes flygkåren en jaktdivision och blev ansvarig för flygvapnets jaktutbildning mellan åren 1933-1938. 1936 fick förbandet sitt slutliga namn, Västmanlands flygflottilj (F 1), samma år som flottiljen började ombeväpnas till en medeltung bombflottilj med tre divisioner. Jaktflyget avvecklades under 1938. 1943 flyttade först flottiljledningen till Hässlöfältet och därefter hela flottiljen 1944 till nyuppförda kaserner där. Samtidigt byggdes flygfältet ut med stort bansystem och flygledartorn.
1942 sattes Flygvapnets Centrala Skolor (FCS) upp och förlades till F 1 kasernetablissemang (f.d. I 18:s) inom flottiljområdet på Viksäng. FCS blev kvar där fram till 1961 då de flyttades till markskoleförbandet Hallands flygkår (F 14), tidigare Hallands flygflottilj (F 14), Halmstad. (Ingen sten eller skylt minner om FCS.)
1948 blev flottiljen landets första nattjaktsflottilj (och enda). I och med att det brittisktillverkade flygplanet J 33 Venom togs i bruk 1953, togs också flottiljen in i jetåldern. 1958 avvecklades nattjaktssystemet och istället infördes 1959 allvädersjakt vid flottiljen genom att J 32B Lansen tillfördes. J 32 Lansen ersattes 1966 av J 35F Draken, aktivt vid flottiljen fram till dess nedlägg­ning 1983.
1979 beslutade Riksdagen att Västmanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1983. En stor del av flottiljens verksamhet överfördes till Upplands flygflottilj (F 16) dit redan 1981 sektoransvar, stridsledningsenheter och etablissemanget i Barkarby hade överförts. 1982 över­togs F 1 förvaltningsansvar för Eskilstuna flygbas med reservbas av Bråvalla flygflottilj (F 13). Den 30 juni 1983 halades fanan framför kanslihuset en sista gång.

Ägare
Namn:                                        Hässlö Golf
Adress:                                       Flottiljgatan 50, 721 31 Västerås
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten rest år 1958 av flottiljens kamratförening. Kompletterande text vid flottiljens nedläggning. Stenen omgärdad av en kedja uppburen av fyra hörnstenar
Text under en rund kedjekransad platta av metall med en vingad tvåbladig propeller under Västmanlands vapen: TILL MINNET AV VÅRA I FLYGTJÄNST STUPADE KAMRATER
Under texten en oval metallplatta med följande text: PER ASPERA AD ASTRA
KUNGL VÄSTMANLANDS FLYGFLOTTILJ VERKADE PÅ HÄSSLÖ 1929 – 1983
Underst på stenen står: KAMRATFÖRENINGEN RESTE STENEN 1958
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U06

Minnestavla över Västmanlands regementes förläggning på kanslihuset på Viksäng i Västerås

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid huvudentrén till det f d regementets kanslihus, Kaserngatan 12
GPS-angivelse                        N59°36’28.0″ E16°34’34.5″

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Västmanlands regemente ledde sitt ursprung från de Västmanlandsfänikor som sattes upp under mitten av 1500-talet. Västmanlandsfänikorna sammanslogs 1617 med fänikor i Uppland och Dalarna till landsregementet Upplands storregemente.
Åren 1623–1628 delades landsregementet upp i tre mindre fältregementen, ett i Västmanland, ett i Dalarna och ett i Uppland, varvid Västmanlands regemente bildades 1628 och stadfästes i 1634 års regeringsform (” Det Femptonde Wässmannelandz Regemente, där under hörer Wäss­mannelandh”.)
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Västmanlands regemente tilldelades № 18. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén och för Västman­lands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 18.
Västmanlands regemente vapenövades inledningsvis i Västerås (Kungsängen, idag nära Västerås järnvägsstation) och på Utnäslöt (i närheten av Strömsholm) samt från 1779 vid Salbohed (18 km väster Sala), vilket även blev regementets mötesplats. Den 1 oktober 1906 flyttade regemen­tet in i ett nyuppfört kasernetablissemang i stadsdelen Viksäng i Västerås. Kasernerna uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Fortifikationens typritningar för infanterie­tablissemang.
Våren 1925 lade dåvarande regeringen fram sin proposition, vilken låg till grund för försvarsbe­slutet 1925, om hur det svenska försvaret skulle utformas kommande år. Försvarsbeslutet inne­bar bland annat att Västmanlands regemente skulle avvecklas och upplösas efter 1927 års avslu­tade repetitionsövningar.
Den 31 december 1927 halades fanan på regementet för sista gången och regementet var av­vecklat. Den 1 januari 1928 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, vilken upp­löstes den 31 mars 1928.
Efter att regementet avvecklades, övertogs kasernerna av Västmanlands flygflottilj som nyttjade dem fram till 1944. Den 1 juli 1944 övertogs kasernerna av Flygvapnets centrala skolor. Hösten 1961 avvecklades Flygvapnets centrala skolor och hela kasernetablissemanget såldes till Väs­terås kommun. Åren 1962–1967 kom stora delar av området att rivas, för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. Kvar av de ursprungliga kasernerna blev kanslihuset, två flankerande kaserner (idag bostäder), en officersmäss och det gamla regementssjukhuset (rivet 1994).
Den 1 juli 1994 bildades Västmanlands regemente (nya), vilka sökte sina traditioner från det ti­digare upplösta Västmanlands regemente. Regementet ärvde dock inte 1859 års fana, utan mot­tog en ny fana, 1994 års fana. Efter att regementet åter avvecklades 1997 kom Västmanlands­gruppen att föra regementets traditioner vidare. Från den 1 juli 2012 förs traditionerna vidare av Västmanlandsbataljonen inom Upplands- och Västmanlandsgruppen.

Ägare

Namn:                                        Västerås stad
Adress:                                       Fiskartorget Västerås
Tfnnr:                                         021-39 00 00
Mail-adress                               kontaktcenter@vasteras.se

 Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av metall
Text: KANSLIHUS  GRUNDSTENEN LAGD 1904 DÅ ETT KASERNKOMPLEX BÖRJADE UPPFÖRAS FÖR KUNGL VÄSTMANLANDS REGEMENTE I 18 SOM FLYTTADE HIT FRÅN SALBOHED. MÖTESPLATS SEDAN 1779. DESSFÖRINNAN HADE REGEMENTSMÖTENA ÄGT RUM PÅ NÄRBELÄGNA KUNGSÄNGEN I VÄSTERÅS
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U05

Minnessten över Västmanlands regementes 300 årsjubileum på Vik­säng, Västerås

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)              Västerås stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I anslutning till korsningen Björnövägen – Försegel­vägen, Viksängsområdet i Västerås.
GPS-angivelse:                      N59°36’24.4″ E16°34’30.2

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Västmanlands regemente ledde sitt ursprung från de Västmanlands­fänikor som sattes upp under mitten av 1500-talet. Västmanlandsfänikorna sammanslogs 1617 med fänikor i Uppland och Dalarna till landsregementet Upplands storregemente.
Åren 1623–1628 delades landsregementet upp i tre mindre fältregementen, ett i Västmanland, ett i Dalarna och ett i Uppland, varvid Västmanlands regemente bildades 1628 och stadfästes i 1634 års regeringsform (” Det Femptonde Wässmannelandz Regemente, där under hörer Wäss­mannelandh”.)
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Västmanlands regemente tilldelades № 18. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén och för Västman­lands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 18.
Västmanlands regemente vapenövades inledningsvis i Västerås (Kungsängen, idag nära Västerås järnvägsstation) och på Utnäslöt (i närheten av Strömsholm) samt från 1779 vid Salbohed (18 km väster Sala), vilket även blev regementets mötesplats. Den 1 oktober 1906 flyttade regemen­tet in i ett nyuppfört kasernetablissemang i stadsdelen Viksäng i Västerås. Kasernerna uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Fortifikationens typritningar för infanterie­tablissemang.
Våren 1925 lade dåvarande regeringen fram sin proposition, vilken låg till grund för försvarsbe­slutet 1925, om hur det svenska försvaret skulle utformas kommande år. Försvarsbeslutet inne­bar bland annat att Västmanlands regemente skulle avvecklas och upplösas efter 1927 års avslu­tade repetitionsövningar.
Den 31 december 1927 halades fanan på regementet för sista gången. Den 1 januari 1928 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, vilken upp­löstes den 31 mars 1928.
Efter att regementet avvecklades, övertogs kasernerna av Västmanlands flygflottilj som nyttjade dem fram till 1944. Den 1 juli 1944 övertogs kasernerna av Flygvapnets centrala skolor. Hösten
1961 avvecklades Flygvapnets centrala skolor och hela kasernetablissemanget såldes till Väs­terås kommun. Åren 1962–1967 kom stora delar av området att rivas, för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. Kvar av de ursprungliga kasernerna blev kanslihuset, två flankerande kaserner (idag bostäder), en officersmäss och det gamla regementssjukhuset (rivet 1994).
Den 1 juli 1994 bildades Västmanlands regemente (nya), vilka sökte sina traditioner från det ti­digare upplösta Västmanlands regemente. Regementet ärvde dock inte 1859 års fana, utan mot­tog en ny fana, 1994 års fana. Efter att regementet åter avvecklades 1997 kom Västmanlands­gruppen att föra regementets traditioner vidare. Från den 1 juli 2012 förs traditionerna vidare av Västmanlandsbataljonen inom Upplands- och Västmanlandsgruppen.

Ägare
Namn:                                        Västerås stad
Adress:                                       Fiskartorget Västerås
Tfnnr:                                         021-39 00 00
Mail-adress                              kontaktcenter@vasteras.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten rest (uppsatt) år 1923 av regementet och hembygden.
Text under regementets heraldiska vapen: På minnesföremålet framsida: KUNGL. VÄSTMANLANDS REGEMENTE TILL SINA I STRID FALLNA SÖNER 1623 – 1923
Under texten en stili­serad bild av en kämpande soldat.
Text på baksidan: REGEMENTET OCH HEMBYGDEN RESTE STENEN
Stenens sockel har på alla fyra sidorna namn på slag som regementet deltagit i (ej desamma som de erkända segernamnen)
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U03

M innessten över två sekundchefer vid Livregementets grenadjärkår på Djäkneberget i Västerås  

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Stenen står i Djäknebergets park i Västerås, i parkens NV hörn, i närheten av Djäknebergsgatan och en gångvägskorsning.
GPS-angivelse                        N59°36’47.1″ E16°31’48.9″

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                      2018-08-16

Historia
1791 hade ryttarna i Södermanland och Västmanland tillhöriga Livregementet till häst (med anor från 1500-talets ryttarfanor) suttit av och bildat Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon, från 1815 benämnt Livregementets grenadjärkår. Förbandet vapenövades på Utnäslöt i närheten av  Strömsholm.
1893 sammanslogs Livregementets grenadjärkår och Närkes regemente till Livregementet till fot, från 1904 benämnt Livregementets grenadjärer (I 3). Man vapenövade på Sannahed till 1912, då regementet kasernerades i nordöstra delen av Örebro. 1989 års riksdagsbeslut innebar en reducering av regementet från och med 1992, grundutbildningen av värnpliktiga upphörde successivt och den 1 juli 2000 indrogs regementet.
Djäkneberget är ett parkområde strax väster om Västerås innerstad varifrån en god utsikt över staden finns. Namnet Djäkneberget kommer av ordet djäkne, d.v.s. en lärjunge på stadens gymnasium. Djäknarna hade sina gymnastik- och vapenövningar på berget och Västerås frivilliga skarpskytteförening hade från cirka 1862 sin övningsplats på Djäkneberget.
Över hela parkområdet finns över 500 inskriptioner inhuggna i stenar och i berghällar. Ofta är det bara ett namn men ibland även citat eller visdomsord. Upphovsmannen bakom de allra flesta inskriptionerna är lektorn och f.d. kaptenen Sam Lidman som under åren 1862–1895 förvandlade Djäkneberget från en kal bergknalle till en park att vistas i.
Om de två namnen på stenen:
Christoffer Ulrik Freijtag (Freytag), född 1754-12-27. Volontär vid Dalregementet 1765. Furir vid Dalregementet 1767. Sergeant 1773. Stabsfänrik 1774-03-02. Fänrik 1779-07-22. Stabslöjtnant 1780-04-12. Kapten vid Savolaks fotjägare 1789-09-09. Major vid Livregementsbrigadens lätta infanteri 1791-03-24. Överstelöjtnant vid Liv­regementsbrigadens lätta infanteri 1792-05-15. Överste i armén och sekundchef för Livregementsbrigadens grenadjärkår 1795-11-02. Avsked 1808-02-07. Död 1827-04-26 i Västerås.
Carl Gustaf Ehrenheim, född 1830-12-20 på Munga, (ca 2 mil norr Västerås), Kadett vid Karlberg 1846-05-04. Avgången 1850-09-23. Åter antagen till kadett 1851-10-25. Utexaminerad 1854-05-13. Underlöjt­nant vid Livregementets grenadjärkår 1854-05-19. Löjtnant 1858-12-07. Kapten 1867-07-05. Major 1880-05-21. Överstelöjtnant och sekundchef vid Livregementets grenadjärkår 1884-12-05. Överste i armén 1891-12-11. Av­sked 1893-12-15. Död 1918-07-24 i Stockholm.

Ägare
Namn:                                        Västerås stad
Adress:                                       Fiskartorget Västerås
Tfnnr:                                         021-39 00 00
Mail-adress                              kontaktcenter@vasteras.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Det finns ett visst behov av rengöring av stenen.

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit, tresidig, avsmalnande mot toppen och varje sida försedd med text.
Text: KONGL. LIFREGEMENTETS GRENADIER CORPS
Text sid 2: 1798 ÖFVERSTE FREYTAG
Text sid 3: 1893 ÖFVERSTE EHRENHEIM
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr E81

Helikopter 3 (Hkp3) i på Helikopterflottiljen

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Framför Helikopterflottiljens kanslihus
GPS-angivelse:                       N58O24´32´´ E15O31´13´´

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:                                      2020

Historia
Helikopter 3 (HKP 3) var den svenska Försvarsmaktens militära beteckning på Bell 204B och var licenstillverkad av Agusta. HKP 3 var en medeltung helikopter som anskaffades till både Flygvapnet samt Arméflyget som HKP 3A.
Totalt anskaffades 23 stycken HKP 3 och den var i tjänst fram till 2001. Den roll HKP 3 hade haft inom Flygvapnet som FRÄD-helikopter togs över av HKP 10 och den roll HKP 3 hade haft i Arméflyget som medeltung transporthelikopter togs över av HKP 11.
Mellan 1962 och 1963 anskaffade Flygvapnet 7 stycken HKP 3A för lokal flygräddning (lokal FRÄD), helikoptrarna modifierades sedermera till HKP 3B. Helikoptrarna var i tjänst vid Flygvapnet fram till 1997, då kvarvarande helikopterindivider överfördes till det nybildade förbandet Helikopterflottiljen.
Mellan 1962 och 1963 anskaffade Arméflyget 6 stycken HKP 3A och 1964 anskaffades 6 stycken HKP 3B, dessa byggdes om mellan 1967 och 1968 till HKP 3C. 1969 anskaffades 3 stycken HKP 3C och 1991 köptes ytterligare en HKP 3C av Österrikes flygvapen. Helikoptern anskaffades främst till olika former av transportuppdrag för Armén.
I början av 60-talet fanns från svensk sida ett intresse att studera den relativt nya företeelsen beväpnade helikoptrar, vilket bl.a. ledde fram till att man under våren 1966 gjorde skjutprov med pansarvärnsroboten Robot 53 Bantam från HKP3. Erfarenheterna från denna verksamhet ingick som en del i en studie som slutrapporterades under 1968. HKP 3 var i tjänst i Arméflyget fram till 1997, då kvarvarande helikopterindivider överfördes till det nybildade förbandet Helikopterflottiljen.
1998 skapades ett försvarsmaktsgemensamt helikopterförband (Helikopterflottiljen) genom att slå ihop de olika helikopterresurserna i Försvarsmakten. I och med detta överfördes Flygvapnets 6 stycken kvarvarande HKP 3B samt Arméflygets 9 stycken kvarvarande HKP 3C till Helikopterflottiljen. I denna organisation fortsatte HKP 3 att användas som en transporthelikopter och var i tjänst i fram till 2001.

Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                        08-788 75 00
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Helikopterflottiljen
Adress:                                     581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                        013-283000
Mail-adress                             exp-hkpflj@mil.se

Övrigt
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr E30

Minnessten över löjtnant C Silow omkommen 1915 på Malmslätt

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Flygvapenmuseums innergård
GPS-angivelse:                      58°24’36.62″N 15°31’28.09″E

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:                                       2020

Historia
Carl Elis Silow, född 1879 i Kristianstad, död 1 maj 1915 på Malmen i Linköping, var löjtnant vid Älvsborgs regemente och flygpionjär. Han blev den svenska aviatikens första dödsoffer. Silow genomgick flygutbildning och tilldelades aviatördiplom nr 11 1913.
Dödsolyckan utanför Linköping skapade rubriker. SvD skrev att ”konungen, så fort han fick underrättelse om olyckan, framförde i telegram till flygskolans chef sitt innerliga deltagande”. På samma sätt gav olyckan sorg i Linköping där de förolyckade var kända. Stoftet av Carl Silow fördes senare genom Linköping under militära hedersbetygelser. Processionen gick från lasarettet till järnvägsstationen. Därifrån fördes det vidare till Stockholm och Solna.

 Ägare
Namn:                                        Flygvapenmuseum
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-495 97 00
Mail-adress                               noomi.eriksson@flygvapenmuseum.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av en rundad sten uppsattes 1915 på nedslagsplatsen. Stenen flyttades 2017 till Flygvapenmuseums innergård
Text:  19 1/5 15
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr E23

Minnestavla över CVM på Malmslätt i Linköping

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    SV delen av Malmslätt
GPS-angivelse:                       N58°23’56” E15°30’36”

 

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:                                      2019

Historia
Centrala Flygverkstaden Malmslätt bildades 1926 genom en omorganisation av försvarets verkstäder där Flygkompaniets tygverkstäder Malmslätt kom att utgöra basen för den nybildade verkstaden. Teknikutvecklingen gick framåt under 1930-talet, nya metoder och nya material kom efterhand, till exempel ersatte svetsade stålrörskonstruktioner trätillverkade flygplanskroppar. För att klara detta byggdes en stor monteringshall, personal anställdes, och i slutet av 1930 var cirka 180 personer anställda, för nytillverkning och underhåll av försvarsmaktens flygplan.
År 1933 bildades en speciell utprovningsavdelning, som svarade för typprov av flygplan samt prov med utrustning och beväpning av alla försvarsmaktens flygplan. 1936 namnändrades utprovningsavdelningen till Försökscentralen (FC). Samma år bestämdes genom en generalorder att akronymen CVM ska stå för Centrala Flygverkstaden i Malmslätt.
År 1968 överfördes Centrala Flygverkstaden i Malmslätt till det nybildade Försvarets Fabriksverk (FFV), för att 1973 gå samman med Centrala Flygverkstaden i Arboga (CVA) och bilda FFV-Underhåll.
Förenade Fabriksverken (FFV), fram till 1970 benämnt Försvarets fabriksverk, var ett svenskt affärsverk med huvudkontor i Eskilstuna med huvudsaklig inriktning av tillverkning och ledning av försvarets verkstäder och fabriker. FFV bildades 1943 och upplöstes 1991 i och med att det gick upp i Celsius-koncernen.

 Ägare
Namn:                                        Celsius AB
Adress:                                       Nettovägen 6, 175 41 Järfälla
Tfnnr:                                         08-580 840 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av betong uppsatt år 1943
Text:  CVM 1943
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr E92

Minnestavla över Gustaf VI Adolfs besök på Östgöta flygflottilj 1959 på Malmen

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På Helikopterflottiljens område på Malmen, Kanslihuset.
GPS-angivelse:                        N58°24’31.58″ E15°31’15.82″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                       2020-09-25

Historia
1959 besökte kung Gustaf VI Adolf Östgöta flygflottilj (F 3).

 Ägare
Namn:                                       Helikopterflottiljen
Adress:                                      581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                        013-283000
Mail-adress                              exp-hkpflj@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                        08-788 75 00
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Övrigt
Text: Kungens namnteckning och årtalet 1959
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr E31

Minnessten över Livgrenadjärregementets FN-utbildning i Linköping

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    200 m västerut från infarten till kasernområdena längs Regementsgatan
GPS-angivelse:                       N58°23’51.52″ E15°36’44.08″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                       2020-09-25

Historia
Se texten på stenen.

Ägare
Namn:                                       Linköpings kommun??
Adress:                                      Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                        013-20 60 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit placerad bredvid minnesmärke E06.
Text: KUNGL LIVGRENADJÄRREGEMENTET ORGANISERADE, UTRUSTADE OCH UTBILDADE ÅREN 1962-1984 FN-FÖRBAND MED NÄRA 23 000 MAN FÖR TJÄNSTGÖRING UTOM RIKET. FÖR DESSA UPPDRAG FANNS VID REGEMENTET EN FN-AVDELNING OCH ETT FN-FÖRRÅD ORGANISERADE
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten