Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr Y16

Veteranminnesmärke i Sundsvall

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)              Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Esplanaden N Östra Långgatan
GPS-angivelse:                       N62°23’13.99″ E17°18’23.68″

Inventerad
Namn:                                       Anders Kihl
Datum:                                      2022-05-29

Historia.
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                       Sundsvalls kommun
Adress:                                      Norrmalmsgatan 4, 851 85 SUNDSVALL
Tfnnr:                                        060-191000
Mail-adress                              sundsvalls.kommun@sundsvall.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes 30 juni 2017.
Text: På norra sidan under FN-emblemet: I FREDENS TJÄNST
Text på östra sidan: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
Text på den västra sidan: MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z17

Minnessten vid Kallströms skans

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På en klippa öster Kallströmmen på norra stranden av näset mellan sjöarna Juvuln och Kalln, Kallsedet
GPS-angivelse:                    N63°42’4.76″ E12°57’37.06″

Inventerad
Namn:                                      Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                     2022

Historia
Skansen belägen mellan Duved och Hjerpe var den som låg närmast norska gränsen var  anlagd 1659 av generalmajor Stjernsköld. Den bestod 1710 av ett blockhus av trä och var bemannad av soldater från Helsinge regemente.  Den var 1744 i dåligt skick och övervuxen av skog.

Ägare
Namn:                                        Sivert och Mona Hermansson
Adress:                                       Regementsgatan 19, 831 41 Östersund
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen norrlandsartilleristerna, c/o Sten Bredberg
Adress:                                      Jaktstigen 35, 831 43 Östersund i samverkan med Indalsälvens vattenregleringsföretag AB, Box 392, 831 25 Östersund (kontakt Anders Vigman)
Telefon:                                     070 269 64 35
Mailadress:                               stenbredberg@gmail.com

Övrigt
Minnestavla av koppar fastsatt på ett stenblock rest (uppsatt) år        av                     
Text: I KALLSTRÖMS SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN. KUNGLIG NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarmakten

Registerkort Nr Z37

Veteranminnesmärke i Sveg

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför kommunhuset i Sveg
GPS-angivelse:                    N62° 1’57.34″ E14°22’13.45″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022

Historia
FN bildades 1945 och tiotusentals svenska medborgare har sedan dess verkat för fred under FN-mandat.

 Ägare
Namn:                                        Härjedalens kommun
Adress:                                       Medborgarhuset, 842 80 Sveg
Tfnnr:                                         0680-161 00
Mail-adress                              kommun@herjedalen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Z-bataljonen c/o Anders Sundin (foto)
Adress:                                       Lugnviksvägen 141, 831 52 Östersund
Telefon:                                      070 626 41 92
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke bestående av två resta stenblock på två plintar en oslipad och en slipad allt av röd granit, tillverkat av Orsa Stenhuggeri och rest (uppsatt) år 2022. Initiativtagare till minnesmärket är Mats Ericsson och Simon Åslund
Konstnär: Stina Ahlenius
Text på den vänstra stenen: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
Text på den högra stenen under tre kronor: MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z22

Minnesmärke över 3.fältjägarbataljonens brobygge 1943 i Enafors

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Enafors, fastighet Åre Handöl Enafors 1:22
GPS-angivelse:                    N63°16’17.7″ E12°19’1.50″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022

Historia

Med anledning av händelserna i Norge i april 1940 bildades Jämtlandsgruppen för försvar av Östersunds försvarsområde. Inledningsvis ingick fältregementena I 5 och A 4 som kärntrupp. Efterhand som krisen förvärrades under tidigt 40-tal med ökad risk för ett tyskt angrepp över landgränsen mot Jämtland och Härjedalen, förstärktes också beredskaps- och krigsplanläggningen inom försvarsområdet. Inom Åregruppen som hade sitt huvudsakliga operationsområde från riksgränsen över Storlien – Skalstugan – Kallsedet och öster därom mot Järpen fanns under hösten 1943 täcktrupper ur I 5, I 14, I 21 och A 4 grundorganisation utgångsgrupperade för bevakning. Under året förstärktes också beredskapen genom inkallelser av krigsorganisationen till ”repetitionsövning”. För I 5 innebar det inställelse 22 juli och efter organisation grupperades regementet inom Åregruppen med II. bataljonen i Björnänge, III. bataljonen i Enafors och I. bataljonen som reserv i Ås. Även om forskningen inte kan ge svar på varför lll.bataljonens (tredje bataljonens) pionjärer byggde bro över Enan vid den platsen minnesmärket finns, så kan det förmodas att bron inte hade någon strategisk eller taktisk betydelse, utan brobyggnaden genomfördes inom ramen för övningsverksamheten. Övningen skulle också kunna vara en förberedelse inför bataljonens förflyttningsövning, vilken genomfördes i augusti från Edsåsdalen till Bunnerviken vid Ånnsjöns södra strand. För att nå fram till Bunnerviken byggdes en fältbro över Rekån vilket framgår av bilden nedan. Förutom förbindelsearbeten där brobyggnad ingår hade pionjärerna också till uppgift att bygga befästningar och utföra förstöring samt att minera.

 Ägare
Namn:                                         Kungl Skogs- och Lantbruksakademien289, (Enaforsholm Fjällgård)
Adress:                                       Drottninggatan 95B, Box 6806, 113 86 Stockholm (Enaforsholm 289,  837 71 Duved)
Tfnnr:                                         0705-27 30 26
Mail-adress                              info@enaforsholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Fastsättning av tavlan

Vårdare
Namn:                                        Fältjägarföreningen c/o Åke Hjelm
Adress:                                       Svärdvägen 36, 831 61 Östersund
Telefon:                                                                                                      Byggnad av fältbro över Rekån.
Foto: Ulf Malmsten 1943
Mail-adress:                                                                                           

Övrigt
Minnestavla av granit fastsatt på en trästolpe rest (uppsatt) år 1943 av 3.fältjägarbataljonen
Konstnär: BM
Text: HÄR BYGGDE III FÄLTJÄGARBAT:S PIONJÄRER EN BRO I AUG ANNO 1943 BM
Informationsskylt: Nej (kan tillkomma 2023)


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y13

Minnessten över 1809 års lantvärnsmän i Sundsvall

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     60 m NV rondellen Kronolottsvägen –  Västra vägen
GPS-angivelse:                        N62°23’40.18″ E17°16’33.29″

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2022-05-29

Historia
Under den stora ofredens år 1808-1809 vistades en stor mängd soldater i Sundsvall. Många av dem var krigsskadade som transporterats hit från Finland och norra Sverige med hjälp av båtar och hästskjutsar. Bristen på kläder och mat var stor och tillsammans med kölden och sjukdomar ledde det till att ett stort antal soldater avled och begravdes strax utanför staden.

Ägare
Namn:                                       Sundsvalls kommun
Adress:                                      Norrmalmsgatan 4, 851 85 SUNDSVALL
Tfnnr:                                         060-191000
Mail-adress                              sundsvalls.kommun@sundsvall.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     <
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren eller kyrkan

Övrigt
Minnessten av gnejs, 2,6 m h, 0,7-0,9 m br och 0,28-0,43 m tj( (bredast och tjockast vid basen). Stenen står på ett postament av cement,0,5 m h, 1,05 m l och 0,66 m br. Stenen är inhägnad av kättingar monterade på fyra i jorden delvis nedgrävda kanoner.
Minnesvården invigdes den 25 augusti 1912 av landshövding Ström
Vid hundraårsminnet 1909 uppstod tanken på en minnessten och det skulle dröja ytterligare tre år innan den fanns på plats. Medelpads Fornminnesförening reste stenen men det var ett stort antal gåvor som möjliggjorde detta minnesmärke. Granitblocket skänktes av Bröderna Flink och grundläggare David Larsson utförde grundsättningen av stenen. Grund och sockel bekostades av fabrikören Georg Kull och monumentets skrift höggs in av verkmästaren G. Westerberg efter ritningar av Waldemar Sandström.
Stängslets kanoner hade förut använts i hamnen som pålar för båtförtöjningar och kättingen var hämtad från stadens förråd. Stadsingenjör K. Abersten komponerade det hela och var också den som övervakade arbetet med stenens resande.
Text: Inskrift i runslinga i form av stiliserad drake: ÅT 1809 ÅRS LANDTVÄRNSMÄN MEDELPADS FORNMINNESFÖRENING RESTE. VÅRDEN.
I mitten i en rund planhuggen yta står årtalet 1909
Informationsskylt Nej


Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z16

Minnessten över Duveds skans och artilleriet därstädes, Åre

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Fastighet: Duved 3:2 3 km V Duved
GPS-angivelse:                      N63°23’25.58″ E12°51’48.74″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022 sept

Historia
Duved var platsen som Armfeldts här skulle samlas på, och varifrån fälttåget mot Trondheim skulle avgå den 4 augusti 1718. Det var därför också till Duved man skulle forsla stora mängder utrustning, proviant, hästar och foder inför avmarschen eftersom huvudmagasinet skulle ligga vid Duveds skans. Det är svårt att föreställa sig hur det kan ha sett ut när lilla Duved – som vid den tiden endast bestod av tre gårdar – med omnejd fylldes av drygt 10 000 människor, omkring 6 800 hästar och 2 500 slaktdjur. Manskapet skulle bära med sig tillräckligt med mat för sex veckor, vilket var den tid man hade räknat med att det skulle ta att marschera till Trondheim och inta staden. Avmarschen blev dock två veckor försenad och påbörjades inte förrän den 18 augusti, vilket innebar att man vid avfärden redan hade hunnit äta upp en tredjedel av de sex veckornas ranson. Vid Duved fanns Duveds skans, strategiskt belägen vid Indalsälven och landsvägen till Norge. Den var byggd år 1700, och hade därefter byggts om 1710 och reparerats och förstärkts 1717. Den var då bestyckad med fyra 18-pundiga kanoner och åtta 3-pundiga, samt två 30-pundiga mörsare. En ännu äldre skans från 1600-talets mitt kan ha funnits på en kulle omkring 500 meter öster om läget för 1700-talsskansen, men uppgifterna om den är osäkra. På denna kulle står idag det svenska huvudmonumentet över Armfeldts fälttåg, invigt 1892 och ritat av Ferdinand Boberg som var en av dåtidens mest kända arkitekter. Även på platsen för den kända skansen finns ett minnesmärke, uppfört 1993 i samband med firandet av Norrlands artilleriregementes 100-årsjubileum.

 Ägare
Namn:                                       Eva Larsson och Anita Christina Larsson
Adress:                                      Dagmar Ebbesens väg lgh 1402, 169 40 Solna
Tfnnr:                                        070 606 63 54
Mail-adress                              anitalarsson@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Skansområdet genom Lsty Z, Minnessten Kamratföreningen norrlandsartilleristerna, c/o Sten Bredberg
Adress:                                      Jaktstigen 75, 831 43 Östersund
Telefon:                                     070-679 43 97
Mailadress:                              stenbredberg@gmail.com

Övrigt
Minnesmärke av granit medkopparplatta uppsatt 1993 på regementets 100 års jubileum
Text: I DUFVE SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN. KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE  ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Ja


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z13

Minnessten över soldatgravar öster Långå

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Kappöle Ö Långå by
GPS-angivelse:                      N62°26’7.86″ E13°17’51.41″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022 juni

Historia
Två officerare från Långå skans är begravna vid Kappöle,, strax öster om Långå by. Enligt legenden har de två officerare begravts där sedan hästarna med katafalkvagnen vägrat fortsätta till kyrkogården i Hede. Om orsakerna har spekulerats i alla tider. Officerarna lär ha hetat Björk och Asp. På graven har därför planterats en björk och en asp redan på 1940-talet. Det märkliga är att träden är friska men har stannat i växten sedan de planterades.

 Ägare
Namn:                                        Långå bys skifteslags samfällighetsförening
Adress:                                       c/o Karin Blomkvist, Luffas Långå 422, 840 93 Hede
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Projektgruppen Långå skans, c/o Helge Jonsson
Adress:
Telefon:                                     070 624 25 90
Mail-adress:

Övrigt
Minnessten av huggen granit rest (uppsatt) år 1907, Stenens h är 0,8 m, b 0,54 m,d 0,04 m. Inhägnaden byggd på 1940-talet av Johan Persson, renoverat på 90-talet av Mats Persson och Kalle Nilsson och nu senast av Helge Blomkvist och Aksel Paasche.
Konstnär: Helge Jonsson
Text
på östra sidan: HÄR VILA SVENSKA KRIGARE II KOR. V:X
Text på västra sidan: REST 1907
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z92

Minnessten över kronprins Oscars besök 1814 vid Jämtlands brigad i Ånn

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Harsjövallen
GPS-angivelse:                      N63°21’59.42″ E12°23’24.48″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022 sept

Historia
Under fälttåget 1814 mot Norge, fick en brigad order att från trakten av Storlien framrycka in i Norge. Chef för brigaden var överste Eek. Han möttes emellertid av svårigheter i sitt företag genom ingripande av länets dåvarande hövding-

Ägare
Namn:                                        Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Box 24199, 104 51 Stockholm
Tfnnr:                                         08-51 91 80 00
Mail-adress                              registrator@raa.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit rest (uppsatt) år 1814
Text: KRONPRINSENS AF SVERIGE OCH NOR.ORDRES MÖTTE JEMTL. BRIGAD HÄR UND TÅG 27/8 1814 HVARIG MENSK BLOD SPARADES J.F. EEK
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M40

Minnessten över lägerplats för Stenbocks armé 1710 i N Rörum

 Län                                            Malmöhus (Skåne län)

Kommun (motsv)                Höör

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Magnus Stenbocks väg, N Rörum
GPS-angivelse:                      N56°1’43.25″ E13°30’40.75″  

Inventerad
Namn:                                        Per Åke Karlsson
Datum:                                      2022

Historia
I oktober 1709 skickade Danmark en krigsförklaring till Sverige. Den svenska armén var slagen i spillror efter nederlaget mot den ryska armén i Poltava i juni samma år och nu passade Danmark på att starta ett nytt krig. Krigsförklaringen var nog den tunnaste i historien. Syftet var naturligtvis att försöka ta tillbaka Skåne, Blekinge och Halland.
Den 2 november 1709 landsattes 15.000 danska soldater vid Råå, strax söder om Helsingborg. Magnus Stenbock som var guvernör över Skåne hade enbart tre regementen till Skånes försvar. Denna styrka var helt otillräcklig för att möte den danska invasionen så han kunde enbart bedriva spaning och i övrigt dra sig norrut. Fästningarna i Landskrona och Malmö förblev dock i svenska händer under hela kriget.
I Sverige arbetade man för fullt med att sätta upp nya regementen. Snart fanns ca: 16.000 svenska soldater samlade i Växjö. Stenbocks plan var att lura den danskarna att den svenska armén sökte skära av deras reträttvägar mot Öresund. Därigenom skulle man få de danska styrkorna att lämna det inre av Skåne och dra sig mot Landskrona och Malmö.
Med 8.000 man ryckte Stenbock söderut den 12 februari. Den danske överbefälhavaren general Rantzau fruktade att bli avskuren från Sundet och tågade mot Helsingborg. Stenbock marscherar ända ned till Landskrona och Malmö och kan där komplettera sina styrkor med artilleri. Stenbocks armé omfattar nu 16.000 man. Han vänder nu norrut för att ta upp kampen med Rantzau och den 17 februari 1710 bivackerar han i N Rörum. Den 28 februari 1710 möts de båda arméerna nordost om Helsingborg.

 Ägare
Namn:                                       Frosta härads hembygdsförening
Adress:                                      Ö Strö 918, 241 91 Eslöv
Tfnnr:                                         0708-43 65 41
Mail-adress                              frostabygden@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       Behov av rengöring och textförbättring

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten på sockel av fyra stenblock, allt av grå granit uppförd 1927 som ett minne över Magnus Stenbocks och hans karoliners lägervistelse DE 17 februari 1710 i Norra Rörum och byarna runt omkring. Det var ett kort uppehåll, en natts bivackering, under uppmarschen mot den invaderande danska armén och det följande slaget vid Helsingborg.
Dåvarande kyrkoherde Albin Olsson (1869-1939) hade ivrigt verkat för minnesstenens tillkomst och den invigdes under festliga former söndagen den 3 juli 1927.
Konstnär: Otto Widell i Karlarp
Text under två korslagda svärd och en kanon: LÄGERPLATS FÖR STENBOCKS ARMÉ 17 FEBR 1710
Informationsskylt: Nej

 Per Åke Karlsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr BA02

Minnesmärke på stridsplats 1994 i Ribnica

Land                                       Bosnien Hertzegovina

Kommun (motsv)            Ribnica

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:
GPS-angivelse:                   N44°20’25.10″ E18°24’30.00″

Inventerad
Namn:                                    Stig Inge Blennow
Datum:                                   2018

Historia
1994-02-22 blev 3 svenska FN PBV302 kraftigt beskjutna då de var ute på rekognosering för att öppna en underhållsväg till Staden Tuzla. Under beskjutningen som bestod av bland annat eldhandvapen, 12,7mm HMG (heavy machine gun) och ryska pansarvärnsrobotar Sagger AT3. 2 vagnar blev träffade av Sagger som bildar RSV stråle vid träff ( RSV= Riktad Sprängverkan). En PBV blev träffad i fronten som gick igenom styrbromsen och in i motorn och en PBV blev träffad i sidan och ut på andra sidan. Roboten på denna vagn gick in i sidan framför skyttens ben in under förarens häck och in under fötterna på vagnschefen och ut.

Ägare
Namn:                                    Stig Inge Blennow
Adress:                                   Skonaregatan 13 23442 Lomma
Tfnnr:                                     070-6410206
Mailadress                            blennow@hotmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:               2000 kr/år för vården
Renovering (vid behov): –

Vårdare
Namn:                                   Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 2018 av Stig Inge Blennow
Konstnär: Stig-Inge Blenow tillsammans med Walli & Perssons stenhuggeri AB
Text under FN-emblemet och bredvid bild av en Pbv 302: MEMORY OF RIBNICA SHOOTING  5 SWEDISH UN SOLDIERS WERE INJURED AT THIS LOCATION  THEY WILL NEVER FORGET
Informationsskylt: Nej

Stig Inge Blennow
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har sponsrats av Walli & Perssons stenhuggeri AB oh skänkts till de svenska veteraner som deltog vid uppsättandet av stenen