Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr U16

Minnessten över finlandsfrivillige Harry Morsing på Björksta kyrkogård

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås, Kungsåra församling

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Björksta kyrkogård söder Orresta
GPS-angivelse:                      N59°39’5” E16°49’45”

Inventerad
Namn:                                        Stefan Folke
Datum:                                      2022-08-01

Historia
Svenska frivilligkompaniet eller Svirkompaniet, var under finska fortsättningskriget (19421944) ett svenskt frivilligförband som till en början kämpade vid Svirfronten och sedermera deltog i våldsamma slaget vid Tali-Ihantala på Karelska näset 1944. Svenska frivilligkompaniets mannar hade högt anseende hos sina finländska vapenbröder, och fick idel lovord för sina insatser. Förbandet upplöstes på hösten 1944.
Svenska frivilligkompaniet bestod främst av manskap som hade valt att stanna kvar i Finland för fortsatt krigstjänst, sedan Svenska frivilligbataljonen hade upplösts på Hangöfronten. En del av kompaniets manskap var emellertid helt nyanlända frivilliga från Sverige. Kompaniet var underställt det svenskspråkiga finländska (finlandssvenska) infanteriregementet IR 13. Under sin existens tjänstgjorde totalt 404 man i kompaniet, dock inte samtidigt. I kompaniets tjänst stupade 41 man och 84 man sårades.
Korpral Harry Morsing föddes den 12 oktober 1910 i Karbenning, Västmanlands län, och var bosatt i By kyrkby, Dalarna, där han var skogsarbetare. Morsing genomförde värnplikten vid Hälsinge regemente (I 14) där han utbildades särskilt på kulsprutor. Han anmälde sig till Svenska frivilligbataljonen den 9 augusti 1941 och reste till Finland redan den 9 september. 1942 anmälde han sig för vidare tjänstgöring i det nyuppsatta Svenska frivilligkompaniet, som ansvarade för en del av Svirfronten vid Jandeba. Morsing stupade i krigets slutskede den 1 augusti 1944 vid Suokas på Karelska näset.

Ägare
Namn:                                       Svenska kyrkan, Västerås
Adress:                                      Box 5, 72103 Västerås
Tfnnr:                                        +46 21 814600
Mail-adress                              vasteras.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kungsåra församling
Adress:                                       Björksta prästgård 4, 725 96 VÄSTERÅS
Telefon:                                      021-81 46 00
Mail-adress:                              https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/bjorksta-kyrka

Övrigt
Minnesstenen restes sommaren 1954 av Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga. Finlands militärattaché major Olavi Larkas var bland dem som nedlade en krans.
Text: FÖR NORDENS FRIHET OCH SVERIGES ÄRA STUPADE KORPRALEN HARRY MORSING DEN 1 AUG 1944 34-ÅRIG PÅ KARELSKA NÄSET
FÖRBUNDET SVENSKA FINLANDSFRIVILLIGA RESTE VÅRDEN
Informationsskylt: Nej

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X07

Minnessten över Hälsinge regementes Forsa kompani vid kyrkan i Forsa

 Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)                Hudiksvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   200 m V Forsa kyrka, invid väg 84.
GPS-angivelse:                      N61°44’4.19″ E16°56’10.16″

Inventerad
Namn:                                        Tomas Bornestaf
Datum:                                       2023-07-22.

Historia
Forsa kompani var ett av de sex kompanier som uppsattes i Hälsingland, till Hälsinge regementes åtta kompanier (två i Gästrikland) genom indelningsverket från 1682. Kompaniet deltog i regementets alla fälttåg och bidrog därmed till de segrar som där regementet hade en framträdande roll.
Under Stora Nordiska Kriget reducerades regementet kraftigt under slaget vid Liesna 1708. Vid Poltava var återstoden av regementet en del av belägringsstyrkan kring staden och deltog inte i slaget. Vid arméns kapitulation vid Perevolotjna och hamnade den kvarvarande delen av regementet i rysk fångenskap och endast ett fåtal kom att återvända efter freden 1721. Ett nytt regemente var uppsatt 1710.
Efter segern vid Gadebusch år 1712 och under det fortsatta kriget i norra Tyskland var regementet en del av armén som inneslöts i fästningen vid Tönningen och kapitulerade. Regementets sattes ånyo upp under det kommande året.
Vid det Armfeldtska återtåget, årsskiftet 1718–19, förlorade regementet omkring 600 man i den katastrofala snöstorm som överraskade armén i Jämtlandsfjällen.
Regementet deltog i olika omfattning i de omfattande arbeten som under 1800-talet genomfördes i utbyggnaden kanaler m.m. inom landet.
Regementets övningsplats var sedan 1689 Mohed intill flytten till Gävle 1908.

 Ägare
Namn:                                        Hudiksvalls kommun, Forsa socken, registrerad som fornminne nr 84 Forsa socken.
Adress:                                      Trädgårdsgatan 4 824 80 Hudiksvall
Tfnnr:                                         0650-19000
Mail-adress                              kommun@hudiksvall.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten 2,8 m hög och 1,05 bred. Rest år 1952 av Forsa sockenmän. Sten är placerad framför ingången till kompaniets trossbod.  Det är särskilt intressant detta minnesmärke över ett kompani är det enda där regementets segernamn är angivna.
Text: FORSA KOMPANI TILL ÅR 1901 TJÄNADE DESSA BYGDERS SÖNER UNDER HÄLSINGE REGEMENTES FANA SOM BÄR SEGERNAMNEN NOVGOROD 1611 WARSCHAWA 1658 FREDRIKSODDE 1657 TÅGET ÖFVER BÄLT 1658 LUND 1676 LANDSKRONA 1677 NARVA 1700 DÜNA 1701 JAKOBSTADT 1704 GEMÄUERHOF 1705 GADEBUSCH 1710.
FORSA SOCKENMÄN RESTE STENEN 1952 PÅ KOMPANIETS SAMLINGSPLATS.


Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

 

Registerkort nr Ö39

Minnessten över vargeringen 1717 i Surmasaajo, Juoksengi

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Övertorneå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     1,5 km NV avtaget mot Vyöni längs väg 99
GPS-angivelse:                        N66°33’33.95″ E23°46’40.48″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       Ej inventerad

Historia
Under det Stora nordiska kriget i var Finland under åren 1713 till 1721 ockuperat av ryska styrkor. I slutet av december 1716 hade en hästburen kosackskara kommit in på svensk sida och påbörjade ett plundringståg uppför Torne älvdal.
I trakten kring Övertorneå plundrades två kyrkor och några veckor senare brändes också Kengis bruk ner till grunden. När kosackerna vände söderut igen i januari 1717 hade ett vargeringsförband ur Västerbottens regementet hunnit organiseras i Juoksengi, och när ryssarna kom låg de i bakhåll. De omkring femtio kosackerna nedkämpades till sista man och bara två lokalbor gick hädan.
Det är inte helt klart var bakhållet skedde men den lokala traditionen berättar att det är vid Surmasaajo och det är där vi finner minnesplatsen.

Ägare
Namn:                                       Juoksengi Skifteslagssamhällighetsförening
Adress:                                      Lampisenpää 250, 957 94 Övertorneå
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 15 juli 2017 i närvaro försvarsminister Peter Hultqvist och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Text: På stenen sitter två bronsplattor. Den övre med Västerbottens regementes vapenbild och texten DOMINUS PROTECTOR MEUS (Karl XII valspråk – HERREN MIN BESKYDDARE).
Text på den undre bronsplattan: DENNA STEN ÄR REST AV JUOKSENGI BYASAMFÄLLIGHET TILL ÅMINNELSE AV VARGERINGEN JANUARI 1717. Under finns texten på finska.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W35

Dalregementets gravkvarter på kyrkogården i Stora Tuna

Län                                             Dalarna

Kommun (motsv)                Borlänge kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Stora Tuna kyrka är väl synlig från väg 70, ca 3 km söder om Borlänge.
GPS-angivelse:                       N60°27’6.50″ E15°28’27.42″

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2022-04-01

Historia
På kyrkogården finns två gravar med anknytning till Dalregementet. Bägge gravarna betraktas kulturhistoriskt sett som mycket värdefulla och vårdas av Stora Tuna församling. Bägge gravarna har återlämnats till församlingen.
Kongl Dalregementets Volontärkorps grav (gravnummer 155) ligger på höger sida av entré­gången till kyrkan. Graven, en grusgrav, omges av en låg stenkant och är försedd med ett konst­rikt kors av gjutjärn, svartmålat med förgylld text. Graven uppläts för jordfästning 1884. Vid järnkorsets fot ligger en gravsten. (se nedan). Vilka som i övrigt är begravda där är okänt.
Graven efter översten och kommendören Henric Wilhelm Örn (gravnummer 23) ligger längst bort till höger, omedelbart efter inpassering till kyrkogården. Graven, en gräsgrav, är omgiven av ett gjutjärnsstaket. Framför den upprättstående gravstenen ligger en sten i form av en bok med svårtydd text.
Henrik Wilhelm Örn: Född 1783, student 1795, fk 1802, lt 1809, kn 1812, GM för tapperhet i fält 1815, mj 1817, RS0 samma år, övlt 1827, överste och chef för Dalregementet från 1835 till sin död, KSO 1850. Avled 1852 på sin gård Utanfors i Stora Tuna. Är begravd i Örnska familjegraven på Stora Tuna kyrkogård.
Deltog 1808 under kriget mot Norge i affärerna vid Nyen och Skalbokilen samt vid Trangen, där han – beordrad att ge sig fången tillsammans med delar av Dalregementet – bröt av sin sabel in­nan han kastade den till norrmännen; fördes i fångenskap till Skeen.
Arbetschef vid Göta kanal för bl a Bergs slussar vid Vreta kloster 1813. Under kriget mot Norge 1814 tjänstgjorde han dels vid regementet, dels som fältmätningsofficer och brigadadjutant i striderna vid Fredriksstad och Kjölbergs bro, varunder han var nära att bli skjuten.
Chef för arbetskommendering vid Göta kanal 1824. Stabschef vid 2. förd under lägret på Ladu­gårdsgärde 1832 och erhöll därefter en hedersvärja av Konungen. Han var en allvarlig, viljekraf­tig man med ädel karaktär, grundad på oskrymtad gudsfruktan, var vänfast och tillgänglig som kamrat och som chef en faderlig vän för de yngre.
Den mycket sevärda Stora Tuna kyrka, Stora Tuna församling, Västerås stift, är byggd i närheten av en kultplats helgad åt asaguden Frej och på en äldre gråstenskyrka från 1200-talet. Kyrkan invigdes år 1469 under föresatsen att bli domkyrka i ”Dalarnas och Bergslagen ovan Långhedens stift”, något den också var under andra halvan av 1500-talet. Kyrkan byggdes utan torn och har samma storlek och form fortfarande. Dagens kyrktorn byggdes mellan åren 1914 och 1915, se­dan de tidigare härjats svårt av eldsvådor. Tornet är 86 meter högt.

Ägare och vårdare
Namn:                                        Stora Tuna församling
Adress:                                       Svenska kyrkan, 781 81 Stora Tuna
Tfnnr:                                         0243-77101
Mail-adress                               stora-tuna.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       Ett visst behov av rengöring finns på bägge gravarna i form av ren­göring och ifyllnad av text på stenarna.

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text: – På järnkorsets gjutna och förgyllda text: KONGL DALREGEMENTETS VOLONTÄR-KORPS GRAF.
Text på den liggande stenen vid korsets fot: A STENVALL (svårtydda datum men död 1906).
Text på Örnska gravstenen: MINNE AF ÖFWERSTEN OCH COMMENDEUREN HENRIC WILHELM ÖRN. FÖDD D. 14 FEBR. 1783 DÖD D. 21 FEBR. 1852
VÅRDEN RESTES AF OFFICERSCORPSEN VID KONGL DALREGEMENTET
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M38

2022 Veteranminnesmärke i Trelleborg 

Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)               Trelleborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Östervångsparken
GPS-angivelse:                          N55°22’59.71″ E13° 9’36.66″

Inventerad
Namn:
Datum:                                          2022-05-29

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Trelleborgs kommun
Adress:                                           231 83 Trelleborg
Tfnnr:                                             0410-733000
Mail-adress                                   kundtjanst@trelleborg.se

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Monumentet invigdes 29/5 2022 och är placerat i Östervångsparken, vid ingången från Östervångsvägen
Text: Under FN-symbolen: I FREDENS TJÄNST
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr D09

2021 Veteranminnesmärke vid Nabbviken, Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                  Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Nabbviken, 200 m SSO korsningen Vretfränd-Fridhemsgatan
GPS-angivelse:                          N59°22’10.73″ E17° 2’11.42″

Inventerad
Namn:                                           Hans Norlén, Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2022-06-23

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.
Strängnäs var under många år den huvudsakliga utbildningsorten för personal som skulle göra FN-tjänst, och arbeta i fredens tecken. Utifrån ett Medborgarförslag av Gunnar Österlund har Strängnäs kommun beslutat att synliggöra det arbete för fred som genomförts av så många människor genom åren – då, nu och i framtiden. Minnesskulpturen finansierades genom Anna och Axel Wåhlins fond och har gjorts i samråd med Sveriges Veteranförbund.
Södermanlands regemente och FN
Utöver att utbilda värnpliktiga soldater kom regementet att bli en bas för att utrusta och utbilda de frivilliga, som var uttagna till att delta i olika FN-ledda uppdrag. Den första svenska FN-bataljonen, Suezbataljonen, utbildades i Strängnäs 1956 för att åka till Egypten, UNEF. Under de kommande åren utbildades personal som skulle till Gaza, Kongo, Cypern, Sinai och forna Jugoslavien. Södermanlands regemente kallades under denna tid ”Sveriges mesta FN-regemente”. 

Ägare
Namn:                                            Strängnäs kommun
Adress:                                           Nygatan 10, 645 80 Strängnäs
Tfnnr:                                             0152-29100
Mail-adress                                   kontaktcenter@strangnas.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          –
Renovering (vid behov):           –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Skulpturen Peace invigdes i Nabbviken i Strängnäs maj 2021 och den är gjord i vit marmor. Syftet med gestaltningen är att lyfta bidraget till världsfreden, minnet av människor som gjort en insats för freden och inspirera till framtida arbete för fred.
Konstnär Inger Sannes, född 1953, är norska och delar sin tid mellan sitt hem/studio i Sverige och sin studio i Pietrasanta, Italien. Hon har haft många internationella konstuppdrag i Europa, Asien och USA och också tilldelats flera olika utmärkelser. Hon är skulptör och arbetar oftast i marmor eller sten.
Text: I FREDENS TJÄNST – DÅ OCH NU
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr D08

2018 Veteranminnessten på Veteranholmen i Stadsparken i Eskilstuna

Län                                             Södermanland

Kommun                                  Eskilstuna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Stadsparken, SO Nybron
GPS-angivelse:                         N59°22’18.48″ E16°31’9.84″ 

Inventerad
Namn:                                          Hans Norlén, Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2023-07-15

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Eskilstuna kommun
Adress:                                           631 86 Eskilstuna
Tfnnr:                                             016-7101000
Mail-adress                                  info@eskilstuna.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesstenen invigdes 29 maj 2018.
Text: På östra sidan under tre kronor: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
Text på den västra sidan under FN-symbolen: I FREDENS TJÄNST
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X21

Gravsten på Nya kyrkogården – Skogskyrkogården

Län                                            Gävleborgs län

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Nya kyrkogården i Gävle 300 m NNV Eviga Livets Kapell.
GPS-angivelse:                        N60°40’32” E17°06’17”

Inventerad
Namn:                                        Tomas Bornestaf
Datum:                                       2023-05-07

Historia
Hälsinge regementes egen gravplats. I det förenade kyrkorådets beslut – protokoll från 2. Januari 1930 – fastställs mark till gravplats för Hälsinge regemente där sergeanten Fritz Simon Wallentin jordfästs 1929. Gravens nummer är 216 med gravbrev nr 1933. Gravstenen i granit. Av inskriptionen på gravstenen framgår att förutom Wallentin är följande personal från regementets jordfästa i graven: köksbiträdet Anna Teresia Åkerlind 1933, fanjunkaren Per Otto Thimrén 1942, sergeanten Erik Verner Johansson 1943, löjtnanten i armén Anders Johan Ek 1949, överfuriren Hans Olov Gunnar Bergh 1952 och kaptenen Per Enar Hammarstrand 2022.

 Ägare
Namn:                                       Gävleborgsgruppen
Adress:                                      Stenhammarsvägen 2, 802 67 Gävle
Tfnnr:                                        010 – 8236900
Mail-adress:                             gavleborgsgruppen@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Betalas av Gävleborgsgruppen.

Vårdare
Namn:                                        Kyrkogårdsförvaltningen Gävle
Adress:                                       Nobelvägen 2 802 67 Gävle
Telefon:                                     026-170560
Mail-adress:                             gavle.kyrkogardsenheten@svenskkyrkan

Övrigt
Gravstenen uppsattes år 1930 av Hälsinge regemente på initiativ av dåvarande regementschefen överste Stålhane. Graven har nummer 216 och är 6,5 x 6,5 meter. Den är omgiven av en kätting med kanonrörsimitationer i hörnen
Text: F S WALLENTIN *1891 +1929, A T ÅKERLIND *1913 +1933, P O THIMRÉN *1903 +1942,
E V JOHANSSON *1906 +1943, A J EK *1876 +1949, H O G BERGH *1919 +1952, P-E HAMMMARSTRAND *1937 +2022

 Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X04

Minnessten över Hälsinge regementes lägerplats Mohed i Mo

 Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)                Söderhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Söderhamn-Mohed flygfälts västra skogskant i Mo socken.
GPS-angivelse:                      N61°44’4.20″ E16°56’10.76″

Inventerad
Namn:                                        Tomas Bornestaf
Datum:                                       2023-06-10

Historia
Mohed var Hälsinge regementes mötesplats 1689 – 1908. Stenen skall minna om de mer än 200 år som regementet hade Mohed som övnings- och samlingsplats. Hösten 1908 kasernerades regementet på Kungsbäck i Gävle.

 Ägare
Namn:                                        Gävleborgsgruppen
Adress:                                       Stenhammarsvägen 2 802 67 Gävle
Tfnnr:                                     .   010 – 8236900
Mail-adress:                             gavleborgsgruppen@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket är en sten i grå granit, tre meter hög, 0,8 meter bred i topp och en meter tjock. Placerad på en kvadratisk sockel och inhägnad med kedja på stenstolpar.
Rest år 1908 av Hälsinge regemente
Text: MOHED KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES MÖTESPLATS 1689 – 1908
REGEMENTET RESTE STENEN D 23/8  1908

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr X91

Minnessten med kungliga namnteckningar vid Hälsinge regementes översteboställe i Vall

 Län                                            Gävleborgs län

Kommun                                  Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I parken 100 m. S f. d. överstebostället och senare stabsbyggnad för I 14/Fo 21 på Vall invid Gavleån
GPS-angivelse:                        N600 40´ 10,70´´ E170 6´ 49,59´´

Inventerad
Namn:                                        Tomas Bornestaf
Datum:                                       2023-05-07

Historia
Stenen, natursten, restes i samband med regementets 300-årsjubileum den 12 juli 1924. Konung Gustav V gästade då regementet. Efter högtidligheter i Regementsparken besökte konungen överstebostället på Vall och skrev sitt namn på stenen

Ägare
Namn:                                        Gävle kommun
Adress:                                       Drottninggatan 22 803 11 Gävle
Tfnnr:                                         026 – 178000
Mail-adress                              gavle.kommun@gavle.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket rest år 1924 av Hälsinge regemente
Text; GUSTAF

Tomas Bornestaf
SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten