Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr T09

Minnesplattor på Livregementets husarkårs kanslihus och ridhus i Örebro

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Byggnaderna ligger i korsningen Slottsgatan-Olaigatan, strax norr om Örebro slott.
GPS-angivelse:                    59°16’29.67″N 15°12’59.92″E

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                       2018-08-17

Historia
Husarkårens kanslihus uppfördes under åren 1861–62. Det ligger vid Olaigatan 21 i Örebro. I huset fanns utrymmen för kårens regementsexpedition, officersmäss, med mera. När Livregementets husarer (K 3) 1905 omlokaliserades till Skövde garnison övertogs fastigheten av Livregementets grenadjärer (I 3). Dess sekundchef hade tjänstebostad här från 1890-talet fram till 1944. Fram till 1975 inrymde fastigheten lokaler för försvarsområdesstaben för Örebro försvarsområde (Fo 51). 1975 kom Redovisningsavdelning Bergslagen att flytta in i fastigheten och 1976 tillkom Livregementets grenadjärers stabsavdelning. 1992 lämnade Försvarsmakten fastigheten helt och hållet. Idag är byggnaden privatägd.
Ridhuset (Slottsgatan 4) blev från 1895 infanterivolontärskola och exercishus. 1957 togs ridhuset över av Karolinska läroverket. Byggnaden används idag som idrottshus av eleverna vid Karolinska skolan.
Regementets husarstall låg där Henry Allards park (tidigare Centralparken) nu finns. Stallet revs i början på 1900-talet för att ge plats åt Centralpalatset och parken.

Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Plattorna på Olaigatan var i mycket gott skick.
Renovering (vid behov):     Plattan på Slottsgatan 4 var vid inventeringen delvis lätt övermålad efter renoveringsarbeten.

Vårdare
Namn:                                        ?
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Tre minnesmärken i form av skyltar uppsatt av Örebro stad, Örebro Hembyggds­förening och Sällskapet Gamla Örebro samt fastighetsägare.
Text på minnesplattorna på Olaigatan 21(utdrag): HUSAREN År 1861-1862 UPPFÖRDES HUSAREN MED TILLHÖRANDE RIDHUS FÖR HUSARKÅREN I HÖRNET OLAIGATAN/ SLOTTSGATAN, INTE LÅNGT FRÅN FRÅN REKRYTSKOLAN. STADSAKITEKT FRIDOLF WIJNBLADH, VERKSAM I ÖREBRO 1854-1872 LÅG BAKOM HUSAREN MEN OCKSÅ ANDRA BETYDELSEFULLA BYGGNADER. —– HUSAREN ÄR ETT FINT EXEMPEL PÅ DEN LÄGRE STENHUSBEBYGGELSE SOM VÄXT UPP I ÖREBRO FRÅN 1850-TALET OCH ERSATTE DEN GAMLA TRÄSTADENEN. —– HUSAREN OCH RIDHUSET BILDAR TILLSAMMANS EN INTRESSANT KULTURHISTORISK MILJÖ SOM VITTNAR OM DEN MILITÄRA AKTIVITET SOM UNDER EN LÅNG PERIOD SATTE SIN PRÄGEL PÅ KVARTERET OCH UTGJORDE ETT VIKTIGT INSLAG I STADEN.
Text på minnesplattan på Slottsgatan 4: ”RIDHUSET UPPFÖRDES 1861 AV KUNGLIG MAJESTÄT – KRONAN. BYGGNADEN HAR EN MEDELTIDSINSPIRERAD FASAD. UNDER SENARE DELEN AV 1800-TALET OCH FRAM TILL 1904 VAR RIDHUSET EN BETYDANDE DEL AV LIVREGEMENTETS HUSARERS, ÄVEN KALLADE NÄRKES HUSARER, VERKSAMHET I ÖREBRO. HUSARSTALLET I NUVARANDE CENTRALPARKEN. KANSLIHUSET FORTFARANDE KVAR I HÖRNET SLOTTSGATAN- OLAIGATAN. RIDHUSET TJÄNADE OCKSÅ DEN BERIDNA POLISSTYRKAN I ÖREBRO OCH PRIVATA RYTTARE.

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T08

Minneskors över flyghaveri i Östra Sund, Nora

Län                                            Örebro

 Kommun (motsv)              Nora

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Drygt 3 km SO Nora stad, nära Nora Golfklubbs utslagsplats (tee) för hål nr 15. Korset står 5 m S om vägen Östra Sund – Fingerboda (vid väg 50)
GPS-angivelse:                    59°29’38.79″N 15° 4’37.97″E

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2017-08-17

Historia
Haveriet inträffade den 11 juni 1951 under dykanfall mot markmål i samband med samövning med marktrupper ur V Milo vid brigadfälttjänstövningar. Vid detta anfall har planet slagit i träden i ett skogsbryn och totalhavererat. Föraren omkom vid nedslaget, vid vilket brand utbröt.

Ägare
Namn: Okänt idag, korset står nog på kyrkans mark (Västerås stift) enl. golfklubben. Förfrågan om märkets tillkomst, ägare m.m. är sänd till SFF, Regionavd. Örebro, Lars Tolkstam.
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år: Det bör rensas upp runt korset som också bör tvättas, ev. även må­las. En skylt bör också finnas vid själva korset, eftersom det är svårt och olämpligt att ta sig från Fingerbodavägen över ett djupt dike till den befintliga skylten vid utslagsplatsen. Renovering (vid behov):       –

Vårdare/Tillsyn
Namn:                                          Nora Golfklubb
Adress:                                         Östra Sund 110, 713 91 NORA
Telefon:                                        0587 12000
Mail-adress:                               info@noragolfklubb.com

Övrigt
Minneskors av svartmålat järn.
Text på minnesföremålet: Ingen text
Informationsskylt. Text: Minnesmärke i form av Svart Järnkors i skogsbrynet på andra sidan av Fingerboda­vägen vid gul tee hål 15. Korset markerar ett flygplanshaveri med en A 21A-3, den s.k. Tvestjärten, ur F6 Karlsborg, varvid föraren, Rune E Norström omkom.
Haveriet inträffade den 11 juni 1951 under dykanfall mot markmål i samband med samövning med marktrupper ur V Milo vid brigadfälttjänstövningar. Vid detta anfall har planet slagit i träden i ett skogsbryn och totalhavererat. Föraren omkom vid nedslaget, vid vilket brand utbröt.

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T05

Minnesmärke över K 3 livskvadron i Fellingsbro

Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Lindesberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Minnesmärket finns vid hembygdsmuseet i anslutning till Fellingsbro Folkhögskola, Bergsvägen 2, vid södra infarten till Fellingsbro, längs väg 249.
GPS-angivelse:                    59°25’46.31″N 15°35’52.75″E

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
År 1791 omorganiserades Livregementet till häst till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden, och som utgjorde tungt kavalleri. Livregementsbrigadens lätta dragonkår bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier. Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon bestod av kompanierna i Västmanland, och från 1804 även Södermanlands kompani. År 1815 blev Livregementsbrigadens lätta dragonkår självständig och fick namnet Livregementets husarkår. Kåren var indelt främst i Närke och norra Västergötland. År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Livregementets husarer tilldelades № 3. År 1893 ändrades namnet till Livregementets husarer. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén. För Livregementets husarer innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 3.

Ägare
Namn:                                        ? = Utreds genom hembygdsföreningens försorg
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Minnesmärket är f.n. i gott skick med tydlig text
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening
Adress:                                       Bergsvägen 45, 732 71 FELLINGSBRO
Telefon:                                     070 5176 6058 (Karl-Arne Löthgren, ordförande)
Mail-adress:                             hembygd.olofsborg@telia.com

Övrigt
Minnesmärket i järn på sockel av granit rest år 1948. Överst lilla riksvapnet utan sköld och under detta en medaljong med en ridande husar under anfall.
Text under den ridande husaren : TILL MINNET AV DE 97 RYTTARE VID KUNGL LIVREGEMENTETS HUSARER SOM UPPSATTES INOM FELLINGSBRO SOCKEN
SAMLINGSSTÄLLEN: SVILLINGEÅSEN  GÄSTGIVAREGÅRDEN  OLOVSBORG
BYGDEN RESTE VÅRDEN 1948
Övrigt: På sockeln är en metallskylt fästad med kung Gustav VI Adolfs namnteckning samt år 1953, datumet otydligt.
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T04

Minnessten över löjtnant Viktor Balck verksamhet på Sannahed

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Kumla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sannahed, beläget mellan Hallsberg och Kumla. Minnesstenen står i mitten av lägerplatsen, längs genomgående vägen Kungsleden och mitt emot Sannaheds gamla officersmäss.
GPS-angivelse:                      59° 5’41.97″N 15° 9’35.27″E

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                      2018-08-1

Historia
Victor Balck (1844-1928), blev 1866 underlöjtnant vid Närkes regemente. Hela hans militära karriär kom dock att ägnas åt idrottsrelaterad verksamhet. Efter utbildning vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) 1866 – 1868 var han åren 1868 – 1872 lärare vid Kungl Krigsskolan, Karlberg, GCI och Arméns rid- och körskola, Strömsholms slott. Från 1872 var han ordinarie lärare, senare överlärare vid GCI och tillika dess föreståndare 1907-1909. Under sin tid vid GCI befordrades han till major i armén 1894, överstelöjt­nant 1900 och till överste 1904. 1914 erhöll han hedersbefordran till generalmajor.
I syfte att sprida och utöka den frivilliga gymnastik- och idrottsverksamheten kom Viktor Balck att engagera sig i skapandet av flera idrottsföreningar och tidskrifter från 1870-talet och framåt. Han deltog i bildandet av Stockholms gymnastikförening 1875, Stockholms gymnas­tik- och fäktklubb 1878 och var även delaktig som grundare och ledare i den frivilliga skytte­rörelsen. 1891 var han med om att stifta Svenska Gymnastikförbun­det. Det var under denna tid som idrottsrörelsen i Sverige skapades, fick form och växte i om­fång. Viktor Balck var en av dess förgrundsfigurer. Han var också en av de ursprungliga medlemmarna i Internationella Olym­piska Kommittén och var dess medlem fram till 1921. Han var mycket aktiv i arbetet med Olym­piska sommarspelen 1912 i Stockholm, och hade redan 1894 föreslagit att OS skulle arrangeras i Stockholm. Han var en av två vice ordförande i Sveriges Olympiska Kom­mitté från 1913 till sin död 1928.

Ägare
Namn:                                        Kumla kommun
Adress:                                       Stadshuset, 692 80 KUMLA
Tfnnr:                                          019 58 80 00
Mail-adress                              servicecenter@kumla.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare/Tillsyn
Namn:                                        Kumla-Sannaheds Hembygdsförening
Adress:                                      Jan Klingberg, ordförande
Telefon:                                     070-278 2920
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text på minnesstenen: Överst på stenen en bild av en lätt klädd löpare, därunder följande text: PÅ SANNA HED HÖLLS MIDSOMMARDAGEN 1881 VID NERIKES REGEMENTE DE FÖRSTA ORGANISERADE FRIIDROTTSTÄVLINGARNA I SVERIGE UNDER LEDNING AV LÖJTNANT VIKTOR BALCK
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B53

Minnessten över minolycka 1942 i Karlbergs slottspark, Solna

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)               Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Karlbergs slottspark
GPS-angivelse:                      59°20’41.25″N 18° 0’49.25″E

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2015

Historia
Av de 440 kadetter som snabbutbildades på Karlberg den våren och sommaren kom 24
från Bohusläns regemente i Uddevalla. På eftermiddagen för den svåra olyckan hade man stationsvisa övningar med skarpa stridsvagnsminor. Vid den station där olyckan inträffade använde man sovjetiska minor av trä. I sista passet deltog endast kadetter från I 17.
Strax före klockan 17 hördes en kraftig explosion från övningsplatsen. En mina hade först utlösts mekaniskt, därefter hade några till utlösts av tryckvågen från den första. Förödelsen på platsen var stor. Fem kadetter omkom direkt på stället, den sjätte dagen efter på sjukhuset. Samtliga kom från Göteborg. Tre kadetter skadades lindrigt av splitter.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                          08-788 75 00
Mail-adress:                             exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                      107 86 Stockholm
Telefon:                                     08-514 390 00
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1942
Text under ett kors:  TILL MINNET AV KADETTERNA VID KUNGL BOHUSLÄNS REGEMENTE
S. O. AHLSTEDT  S. K. DELLBY  K. L. HELLGREN  N. J. F. JOHANSSON  R. K. L. NILSSON  T. WARRER FÖROLYCKADE UNDER ÖVNING I MINTJÄNST 19 29/7 42
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr Ä17

Veteranminnesmärke i Döbelns park, Umeå

Län                                             Västerbotten

Kommun (motsv)               Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Döbelns park, mellan Stadskyrkan och residenset
GPS-angivelse:                       N63°49’21.96″ E20°16’12.83″

Inventerad
Namn:                                        Anders Grafström
Datum:                                      2018-06-16

Historia
Umeås politiska ledning beslutade 2017 i politisk enighet att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med förslag från veteranorganisationen Fredsbaskrarna Västerbotten.
Minnesstenen för veteraner placerades i Döbelns park och invigdes i samband med Veterandagen den 29 maj 2018.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Regeringen har beslutat att Veterandagen ska vara allmän flaggdag från och med 29 maj 2018.
En minnessten innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Som Fredsbaskrarna konstaterade i sin skrivelse – ”Umeå har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”

 Ägare
Namn:                                        Umeå kommun
Adress:                                       Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                         090-16 10 00
Mail-adress                              umea.kommun@umea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Trekantig minnessten av grå granit rest 2017 av Umeå kommun
Text under tre kronor: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr DK37

Minnesmärke över stupade svenska soldater 1659 i Smörumnedre

Land                                         Danmark

Kommun (motsv)               Egedal

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Skjebergvej, Smörumnedre 18 km V Köpenhamn
GPS-angivelse:                    55°43’46.09″N 12°18’4.69″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-07-02

Historia
Under en period av nära två år, efter freden i Roskilde 1658, belägrades Köpenhamn av svenska styrkor, sedan Karl X Gustav brutit freden och under ett drygt halvår försökt bemäktiga sig staden, med stora svenska förluster som följd. Svenskarnas lägerplats kallades Carlstad och låg på Bellahøj. I februari 1659 gjorde svenskarna ett försök att storma staden, men misslyckades – till stor del på grund av att en nederländsk flotta hade landsatt soldater och besegrat svenskarna i Öresund. Karl X Gustavs död 1660 gjorde definitivt slut på de svenska försöken att inta huvudstaden.
När belägringen upphävdes plundrade svenska marodörer landsbygden. Bondeuppror mot plundringarna var inte ovanliga och bl a nedgjordes en trupp vid Smörumnedre. De stupade svenskarna begravdes i en grusbank som därefter fick namnet ”De svenske grave”.
Baserat på muntlig tradition skriver J.P.Jørgensen 1925: ”Da Svenskerne var gaaet til Ro, blev der ved Blus på Bavnehøjen givet signal til angreb, og samtidig begyndte kirkeklokkerne at ringe. Nu stormede Bønderne frem, omringede Gaarden, hvor Svenskerne havde taget Kvarter, og rettede et rasende Angreb paa de søvndrukne Krigere, der alle blev nedlagt.”
Möjligtvis tilldrog sig händelsen redan 1658 under det som kallas ”den første Karl-Gustav krig”. Detta år skriver prästen i Birkerød i kyrkboken om en händelse då svenska soldater slogs ihjäl i sockenfogden Niels Hansens gård i Smørum Nedre.

 Ägare
Namn:                                        Egedals kommun
Adress:                                       Dronning Dagmars vej 200, 3650 Ölstykke
Tfnnr:                                        7259 6000
Mail-adress                              kommune@egekom.dk

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av ett granitblock uppsatt år 1912 av ortsbefolkningen efter de utgrävningar av gravplatsen som skedde detta år
Text: HER LIGGER 10 SVENSKA KRIGERE SOM FALDT FOR SMÖRUMBÖNDERS HAAND 1659
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr Ö09

Minnessten över Norrbottens regementes övningsplats på Pitholms hed

 Län                                           Norrbotten

 

Kommun (motsv)               Piteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  1 km NNO östra brofästet på Pitholmsbron längs Gamla Pitsundsvägen
GPS-angivelse:                     N65°14’26.96″ E21°31’21.92″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-07

Historia
Pitholms hed var en militär mötesplats och lägerplats vid Pite älvs mynning för Västerbottens regementes livbataljon från 1833 till 1841 och därefter till 1882 för Norrbottens fältjägarkår.
Heden bestod till delar av flygsand, vilket orsakade stora problem, särskilt vid blåst.
Efter hand uppfördes ett antal byggnader. Först en officerspaviljong, sedan förrådsbyggnad, två baracker och ett sjukhus. Under maj och juni hade man möten på Pitholms hed. Den 12 juni 1882 avslutades det sista mötet på Pitholms hed.

 Ägare
Namn:                                       Piteå kommun, Kultur och fritidsnämnden
Adress:                                      Kyrkbrogatan 15, 941 31 PITEÅ
Tfnnr:                                        0911-696000
Mail-adress                             kommun@pitea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                      Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av ljus granit, 2.43 m h och 1 m br.
Text på den mot ONO vända sidan: MINNE F 65 ÅRS. BEV. D 4/4 1921 av G.D.B. NORRBOTTENS FÄLTJÄGARE ÖVADES I VAPNENS BRUK TILL FÄDERNESLANDETS FÖRSVAR PÅ PITHOLMS HED ÅREN 1833-1882. MINNESGODA FÄLTJÄGARE RESTE STENEN 6JULI 1924.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö19

 

Minnessten över  Armasjärviolyckan 1940

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Övertorneå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På sjöns östra strand
GPS-angivelse:                        66°18’31.77″N 23°33’37.23″E

 Inventerad
Namn:                                          Lennart Holtrin
Datum:                                         2017

Historia
Olyckan skedde då ett ingenjörkompani ur Bodens ingenjörregemente skulle färjas över från västra till östra sidan av sjön, där förläggningen låg. Två plutoner, omkring 100 man, blev beordrade att kliva på färjan, trots att färjkarlen protesterat och hävdat att färjan bara var dimensionerad för cirka hälften. Färjan havererade halvvägs ut på den kilometerbreda sjön. Det var iskallt i vattnet, soldaterna var tungt utrustade och det var dessutom hård blåst. 46 män förolyckades, varav 44 soldater och två civila. De två civila var färjkarlen Gösta Blomster och färjkarlens bror Olle Blomster som sett olyckan från stranden och rott ut till olycksplatsen för att rädda nödställda i vattnet. De var 19 respektive 18 år gamla. Offren fördes i kistor till järnvägsstationen i Övertorneå varifrån de sedan transporterades till sina respektive hemorter. Många av de förolyckade var hemmahörande i Västernorrlands län. Under den krigsrätt som följde anklagades befälet fänrik Ivan Pellijeff för oförstånd i tjänst. Flera överlevande vittnade om att färjkarlen sagt att färjan inte klarade fler än 40-50 personer och man hade uppfattat det som om befälet hade slagit bort anmärkningen med ett skämt. Fänrik Pellijeff frikändes från allt ansvar. En minnessten med de förolyckades namn och hemorter avtäcktes den 6 mars 1941 på sjöns östra strand. Bodens ingenjörregemente (Ing 3) och senare ingenjörkompaniet vid Norrbottens regemente (I 19) genomförde årligen en traditionsenlig ceremoni till minne av de omkomna.[2] Från 2011 bevarar Norrbottens regemente minnet av ingenjörförbandet i Boden och med stöd av Ing 3 Kamratförening – Norrlandsingenjören genomförs årligen kransnedläggning samt ceremonier. Den 24 oktober högtidlighålls även genom att datumet är ingenjörkårens högtidsdag (Armasjärvidagen).

 Ägare
Namn:                                       Norrbottens regemente (I 19)
Adress:                                      Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                         0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ing 3 kamratförening
Adress:                                       Box 9105, 961 19 Boden
Telefon:
Mail-adress:                             ing3kf.info@gmail.com

Övrigt
Minnessten av granit med de förolyckades namn och hemorter avtäcktes den 6 mars 1941 på sjöns östra strand.
Text under ingenjörtruppernas emblem: TILL MINNET AV DE 46 SVENSKA MÄN VILKA I KVÄLLENS MÖRKER DEN 24 OKTOBER 1940 PÅ ARMASJÄRVI GÅVO SINA LIV I FOSTERLANDERS TJÄNST
DU SOM GÅR HÄR FÖRBI BÖJ DITT HUVUD I VÖRDNAD
KAMRATERNA RESTE STENEN
Text på frånsidan under ett kors: INGENJÖRSOLDATERNA B Å S WAHN STOCKHOLM, N H A SUNDESSON SÖRBYN, H V SALOMONSSON LAPPTRÄSK, K G SMEDBERG LINKÖPING, F E E DOMEIJ GIDEÅ, H M ÅSTRÖM BODEN, R L ABRAHAMSSON BODEN, K H ASPLUND GIDEÅ, K M PETTERSSON ÅNÄSET, P G ANDERSSON KÅGE, K O BERGGREN ALNÖ, E R BERGSTRÖM SOLLEFTEÅ, A J BJÖRKLUND SOLLEFTEÅ, E P BJÖRKLUND SIDENSJÖ, K E R BLOMKVIST HÄRNÖSAND, J B BLOMSTRÖM TÅSJÖ, A O ELIASSON ALNÖ, N H ENGSTRÖM HÅLLNÄS, E B ERIKSSON LÖGDEÅ, E R ERIKSSON ANUNDSJÖ, N H FÄLLMAN NORSJÖ, K V HANSSON SKÖNSMON, G E HERMANSSON VÄNNÄS, F HESSEL SVARTVIK, E R HULTIN SÄBRÅ, J G JOHNSSON ANUNDSJÖ, K V LIDBOM BOTEÅ, O R LUNDIN UTANSJÖ. H H LÖFGREN LÖGDEÅ, H N MATTSSON ÖVERTORNEÅ, N I MÅRTENSSON NORDINGRÅ, N M NILSSON ANUNDSJÖ, E A NORDBERG HÄRNÖSAND, A L NORDIN HÄRNÖSAND, E U R NORDSTRÖM HOLMSUND, K L NÄSSTRÖM ÅDALSLIDEN, K E B OLSSON HÄRNÖSAND, S B PERSSON NJURUNDA, B B STRANDBERG BREDÅKER, E B SÄLLGREN RAMSELE, R A J SÖDERGRANN LYCKSELE, K G THURFJELL GAMMELSTAD, N J A TJÄRNSTRÖM SKÄLEVAD, L F ÅKERDAHL SKÖN
FÄRJKARLAR: K G BLOMSTER, P O BLOMSTER ARMASJÄRVI
Informationsskylt: Ja

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr K91

Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Blekinge flygflottilj i Kallinge

 Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)                Ronneby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Inom F 17 garnisonsområde
GPS-angivelse:                     56°15’30.34″N 15°16’45.39″E

Inventerad
Namn:                                         Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                        2017-06-15

Historia
Gustav VI Adolf besökte Blekinge flygflottilj i Kallinge år 1954.

 Ägare
Namn:                                      Försvarsmakten
Adress                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                       08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                            exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år                    –
Renovering (vid behov)     –

Vårdare
Namn:                                       Blekinge flygflottilj (F 17)
Adress:                                      Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                         0457-47 10 00
Mail-adress:                             exp-f17@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1954 av flottiljen
Text: GUSTAF ADOLF 1954
Informationsskylt: Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten