Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr Y04

 

Minnesplatta över Norrlands trängregemente i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På f d T 3 kanslihus
GPS-angivelse:                     63°10’30.62″N 17°16’11.82″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
Förbandet sattes upp 1893 som Norrlands trängbataljon och förlades till en början till Fredrikshovs slott i Stockholm (se minnesmärke A28). Under tiden byggdes nya kaserner i Sollefteå och flytten dit skedde 1898. År 1902 omorganiserades bataljonen till att bli Norrlands trängkår (T 3). Genom försvarsbeslutet 1948 beslutade riksdagen att   avveckla Tygtrupperna och Intendenturtrupperna som truppslag. De ingående förbanden i truppslagen uppgick under åren 1948 och 1951 i trängtrupperna. Genom den omorganisationen upphöjdes kåren den 1 juli 1949 till regemente, och tilldelades namnet Norrlands trängregemente (T 3). 
I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret mellan åren 1973 och 1975, blev Norrlands trängregemente som ingick i Västernorrlands försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Västernorrlands regemente, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).
Den 1 juli 1983 uppgick regementet i Sollefteå armégarnison (SAG), vilken var en försöksorganisation bestående av Västernorrlands regemente (I 21), Försvarsområdesstaben (Fo 23) och Ångermanlandsbrigaden (NB 51). Den 30 juni 1990 upplöstes försöksorganisationen, och Norrlands trängregemente blev åter ett självständigt förband.
Som ett led i försvarsutredning 1988 beslutades att Norrlands trängregemente skulle lämna sina kaserner på Trängvägen, för att samlokaliseras med Västernorrlands regemente (I 21) på Regementsvägen. Regementet reducerades den 1 juli 1994 till kår och återfick sitt gamla namn Norrlands trängkår (T 3).
Inför försvarsbeslutet 2000 stod det klart att en av de två trängkårerna, Göta trängkår (T 2) och Norrlands trängkår (T 3), skulle avvecklas. Regeringen ansåg att trängkåren i Skövde hade bäst förutsättningar till att utvecklas till en försvarsmaktsgemensam huvudenhet för underhållstjänst. Detta dels på grund av att regeringen även föreslog en avveckling av Västernorrlands regemente (I 21) samt Ångermanlandsbrigaden (NB 21). Vilket då skulle lämna Norrlands trängkår ensamt inom Sollefteå garnison. Dock ansåg regeringen att det borde finnas underhållsutbildning med vinterutbildning i norra Sverige, vilken då skulle förläggas till Östersunds garnison och samlokaliseras med Arméns tekniska skola (ATS) och Motorskolan (MS).
Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades Norrlands trängkår den 30 juni 2000 som självständigt förband. Från den 1 juli 2000 uppgick kåren som en utbildningsbataljon under namnet Norrlands trängbataljon (Trängbat/I 5) i Jämtlands fältjägarregemente (I 5).
I samband med försvarsbeslutet 2004 beslutade riksdagen att bataljonen tillsammans med Jämtlands fältjägarregemente skulle upplösas och avvecklas. Den officiella avvecklingen med traditionsenlig ceremoni genomfördes i Östersund den 8 april 2005.
(delvis utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Hemfosa Sollefteå AB
Adress:                                      Box 165, Sundsvall
Tfnnr:                                        070-297 39 86 (Peter Ekdahl)
Mail-adress                              peter.ekdahl@hemfosa.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av brons uppsatt den 30/6 1994 vid avvecklingen av regementsomrädet
Text: HÄR HADE NORRLANDSTRÄNGARNA SIN FÖRLÄGGNING 1898 – 1994
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y03

Minnessten över slaget 1721 vid Sundsvall-Selånger vid Widebron

 Län                                           Västernorrland

Kommun (motsv)               Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid Mittuniversitetet på NÖ sidan av Widebron över Selångerån
GPS-angivelse:                    62°23’36.47″N 17°16’53.51″E

Inventerad
Namn:                                         Anders Kihl
Datum:                                        2019-09-18

Historia
År 1721 hade återigen en rysk galärflotta siktats utefter Norrlandskusten på sin väg norrut. Länsstyrelsen som vid denna tid låg i Gävle bestämde att sända major Johan Henrik Fieandt till Sundsvall för att organisera stadens försvar. Väl framme satte Fieandt upp en försvarsstyrka bestående av 80 båtsmän från Första Norrlands båtsmanskompanis andra del samt en avdelning om 80 ryttare från Jämtlands kavallerikompani och ett allmogeuppbåd om cirka 150 man. Fieandt hade dock hoppats på att 700–800 man skulle kunna uppbådas av allmoge och stadsbor och skrev i bittra ordalag efter striden om medelpadingarnas oförmåga och vilja.
Ryttarkompaniet, under löjtnant Johan Lindstedts befäl, var strandvakt i Sundsvall. 25 av ryttarna var veteraner från Armfelts tåg mot Norge, vissa även från Finland och Baltikum, men majoriteten av ryttarna var nyrekryterade bönder som fyllt luckorna efter katastrofen på Öjfjället.
Striden började i Sundsvall med att den ryska eskadern på 33 galärer, 33 lodjor och 33 slupar fullastade med manskap och materiel attackerade staden med artillerield och prickskytteeld. Ryssarna landsatte därpå trupper vid Mon, söder om stadens centrum. Svenskarna var då tvungna att bränna magasinshusen samt två köpmanskepp och ett större fartyg vilka var lastade med järn och virke för att de inte skulle falla i fiendens händer. Försvararna, som inte hade något understöd av artilleri förutom några små pjäser som gav eld från gårdarna och båtarna i närheten, lyckades ändå med de 80 kavalleristerna, 80 båtsmännen och 77 bönderna och borgargardet, hålla de landstigande ryssarna stången i en timmes tid vid västra Stadsbron vid Åkroken. När major Fieandt, som var högste befäl för svenskarna, med sina små resurser hotades av att bli kringränd av de ryska kosackerna och det ryska infanteriet vid västra bron, beordrade han att man skulle dra sig tillbaka på vägen mot Jämtland och med 70 man inta stridsställning i skogen vid Holmbron. Detta skulle visa sig omöjligt då bönderna och båtsmännen flydde och lämnade de jämtländska kavalleristerna ensamma att tillsammans med Fieandt slåss mot den ryska övermakten, som bestod av omkring 600 kosacker och 6870 man infanteri. Kavalleristerna försvarade sig väl och lyckades genom två motanfall hejda ryssarna. Svenskarna måste sedan retirera vidare via Selångersdalen till Nävsta och Valla byar i Selångers socken cirka åtta kilometer väster om Sundsvall, där man återigen satte sig till motvärn.

Ägare
Namn:                                        Sundsvalls kommun
Adress:                                       Landskapsarkitekt Annika Näsmo
Tfnnr:                                          070-345 32 41

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av murat vitt tegel rest år 1979 av Sundsvalls Gille
Text: JOHAN HENRIK FIEANDT KÄMPADE HÄR MOT HÄRJANDE FIENDE DEN 25 MAJ 1721. FÖDD DEN 3 FEBR 1683 I ESTLAND. STUPAD DEN 23 AUG 1741 VID VILLMANSTRAND
Informationsskylt på minnesmärkets högra sida: SUNDSVALLS GILLE RESTE MONUMENTET ÅR 1979. OVANFÖR STENPLATTAN RYSK KANONKULA FRÅN KRIGET 1721 FUNNEN ÅR 1850 VID FJÄL
Läs mer om slaget på Google: Det sista Karolinska slaget vid Sundsvall/Selånger år 1721

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y02

Minnessten över slaget 1721 vid Sundsvall- Selånger vid Selånger kyrka

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)               Selånger

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid gamla kyrkoruinen S Selångers kyrka
GPS-angivelse:                      62°24′20″N, 17°12′31.52″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-18

Historia
Striden började i Sundsvall med att den ryska eskadern på 33 galärer, 33 lodjor och 33 slupar fullastade med manskap och materiel attackerade staden med artillerield och prickskytteeld. Försvararna, som inte hade något understöd av artilleri förutom några små pjäser som gav eld från gårdarna och båtarna i närheten, lyckades ändå med de 80 kavalleristerna, 80 båtsmännen och 77 bönderna och borgargardet, hålla de landstigande ryssarna stången i en timmes tid vid västra Stadsbron vid Åkroken. När major Fieandt, som var högste befäl för svenskarna, med sina små resurser hotades av att bli kringränd av de ryska kosackerna och det ryska infanteriet vid västra bron, beordrade han att man skulle dra sig tillbaka på vägen mot Jämtland och med 70 man inta stridsställning i skogen vid Holmbron. Detta skulle visa sig omöjligt då bönderna och båtsmännen flydde och lämnade de jämtländska kavalleristerna ensamma att tillsammans med Fieandt slåss mot den ryska övermakten, som bestod av omkring 600 kosacker och 6870 man infanteri.
Svenskarna lyckades med två motanfall uppehålla ryssarna, men fick efter det att ryssarna fått förstärkning utkämpa en hopplös kamp mot övermakten. Ryssarna lyckades få fram förstärkning och det blev en svår strid för svenskarna. 22 man blev nedsablade på landsvägen vid Valla. Omkring tio man lyckades hugga sig igenom ryssarnas linjer och fly. Tio svenskar blev tagna som fångar och förda till S:t Petersburg jämte kavallerikompaniets fana. Hela Sundsvall skövlades och brändes ned och endast kyrkan med klockstapeln klarade sig utan skador.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan
Adress:                                       Kungsnäss 158, 855 91 Sundsvall
Tfnnr:                                         060 56 35 75
Mail-adress                              selanger.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kyrkoförvaltningen i Selånger
Adress:                                       Annika Näsmo
Telefon:                                     070-345 32 41

Övrigt
Minnesmärke av granit med plåt av koppar rest år 1972 av Jämtar
Text: TILL MINNE AV DE 22 JÄMTLÄNDSKA KAROLINER SOM STUPADE I SELÅNGER I DRABBNING MED RYSK ÖVERMAKT DEN 25 MAJ 1721
JÄMTAR RESTE MINNESVÅRDEN 1972
Läs mer om slaget på Google: Det sista Karolinska slaget vid Sundsvall/Selånger år 1721
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort DK39

Minnesplatta över belägringen 1658 – 1659 av Köpenhamn

Land                                         Danmark

Kommun (motsv)               Köpenhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Nationalmuseums kolonnad på Stormgade mellan Rådhuset och Christiansborg
GPS-angivelse:                      55°40’29.55″N 12°34’26.86″E

Inventerad
Namn:                                        Alexander Roth
Datum:                                       2019-09

Historia
Under en period av nära två år, efter freden i Roskilde 1658, belägrades Köpenhamn av svenska styrkor, sedan Karl X Gustav brutit freden och under ett drygt halvår försökt bemäktiga sig staden, med stora svenska förluster som följd. Svenskarnas lägerplats kallades Carlstad och låg på Bellahøj. I februari 1659 gjorde svenskarna ett försök att storma staden, men misslyckades – till stor del på grund av att en nederländsk flotta hade landsatt soldater och besegrat svenskarna i Öresund. Karl X Gustavs död 1660 gjorde definitivt slut på de svenska försöken att inta huvudstaden.

 Ägare
Namn:                                        Nationalmuseum
Adress:                                       Prinsens palats Ny Vestergade 10 1471 Köpenhamn
Tfnnr:                                         +45 4120 6850
Mail-adress:                             post@natmus.dk

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesskylt av marmor uppsatt år 1959 av Köpenhamns kommun
Text under Köpenhamns sigill: TIL MINDE OM SVENDSKE OG HOLLANDSKE SOLDATER SOM FALDT UNDER KÖPENHAVNS BELEJRING 1658 – 1659
OPSAT AF KÖPENHAVNS KOMMUNE 1959
Informationsskylt: Nej

Thomas Roth
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr CE01

Gravsten över svensk båtsman från HMS Eugenie 1852 i Valparaiso

 Land                                         Chile

Kommun (motsv)               Valparaiso

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Dissidents Cemetery
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        EJ INVENTERAD
Datum:

Historia
HMS Eugenie (1846-1888) var en svensk fregatt och ett segelfartyg bestyckad med 40 kanoner. Hon var byggd på Karlskronavarvet och sjösatt 1844, längd 46 meter och besättning på 300 man. Fartyget omklassificerades som korvett från 1877 innan hon 1888 gjordes om till logementsfartyg vid Skeppsholmen. Hon togs ur tjänst fullständigt år 1919 och såldes till ett norskt rederi i Moss för att användas som flytande arbetarbostad. År 1926 såldes hon vidare till en skrothandlare i Halmstad för att huggas upp. Eugenie lades upp vid Torekov där naturen tog hand om upphuggningen. Fartyget har fått sitt namn av Prinsessan Eugénie, dotter till Oscar I.
Eugenie genomförde svenska flottans första världsomsegling 1852-53. Den 1 oktober 1852 avseglade fartyget från Karlskrona örlogshamn under befäl av kommendörkapten Christian Adolf Virgin (1797-1870) och den 1 juli 1853 ankrade hon på Älvsborgsfjorden utanför Göteborg.
Hon anlände söndagen den 22 februari 1853 till Valparaiso i Chile där hon kvarlåg till den 5 mars. Ankomstdagen präglades dock av förstämning. Bara några timmar efter ankringen dog båtsmannen från 6:e Blekinge kompani, nr 97 Märsfall Löfman efter bara några timmars våldsamt illamående. Fartygschefen beslutade om obduktion av liket och Dr Kinberg kunde därvid konstatera att Löfman avlidit av en kronisk sjukdom i hjärnan som nu nått sin fullbordan oberoende av de yttre omständigheterna. En bestämmelse i Valparaiso vid denna tid stadgade att döda endast fick gravsättas mellan midnatt och klockan fyra på morgonen. Skälet till detta märkliga påbud nämns inte och är nu svårt att gissa sig till, men sekundlöjtnant Carl August Fries skriver lite syrligt att det i varje fall orsakade att pastor Samuel Pontén, vid gravsättningen av Löfman den 24 februari, fick fullgöra sin enda hundvakt under resan.
(utdrag ur Fregatten Eugenies Världsomsegling av Christer Hägg).

Ägare
Namn:                                        Dissidents Cemetery
Adress:                                       Dinamarca 217, Valparaíso
Tfnnr:                                         +56 32 221 3700
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravvård uppsatt 1853
Text:
Informationsskylt

 

Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr D09

Regementets grav på Lilla Malma gamla kyrkogård i Malmköping

Land                                          Sverige

Kommun                                  Flen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Lilla Malma kyrkogård i Malmköping, centrum
GPS-angivelse:                        59° 8’6.31″N  16°43’35.38″E

Inventerad
Namn:                                        Hans Norlén och Per-Olof Rosén (foto)
Datum:                                      2018

Historia
Lilla Malma kyrka är en kyrka som tillhör Dunker-Lilla Malma församling i Strängnäs stift. Kyrkan ligger ganska centralt i Malmköping, mellan genomfartsleden Landsvägsgatan och den gamla militärexercisplatsen Malma hed.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                       Dunker-Lilla Malma församling
Adress:                                      Tingsgatan 1, 64260 MALMKÖPING
Tfn:                                             +46(157)20052
Mail:                                           dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravsten av granit.
Mindre minnessten över olyckan 1880 vid Ådö färgställe är uppsatt framför regementets och en namntavla över de 13 omkomna soldaterna finns inne i kyrkan
Text: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTES GRAVPLATS
GRAVEN UNDERHÅLLS AV KYRKORÅDET
Text mindre sten: ÅDÖ 18 2/7 80
Informationsskylt:  Ja

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

 

Registerkort Nr D01

Minnestavla över generalen Gustaf Adolf von Siegroth

Land                                         Sverige

Kommun                                 Flen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Malmköping, i     f d officersmässen
GPS-angivelse:                      59° 8’0.32″ 16°43’44.97″

Inventerad
Namn:                                       Hans Norlén och Per-Olof Rosén(foto)
Datum:                                     2018

Historia
Siegroth studerade i Uppsala, ingick 1744 på den militära banan som volontär vid Fortifikationen samt blev sedan kornett vid Västgöta kavalleri. 1745-53 var han i fransk krigstjänst och utmärkte sig därunder vid flera tillfällen samt befordrades till kapten. Under frånvaron befordrad dels till kammarherre, dels till major vid Kalmar regemente, beordrades han 1758 till armén i Pommern, där han hade åtskilliga viktiga kommenderingar och från 1761 tjänstgjorde som generaladjutant. 1766 utnämndes han till överste i armén. Sedermera innehade han efter vartannat chefskapet för JämtlandsVästmanlands och Södermanlands regementen, förestod landshövdingeämbetet i Södermanlands län under sommaren 1773 samt blev s. å. generalmajor och 1778 generallöjtnant.
1771 blev han chef för Södermanlands regemente, som han omvandlade till det bäst övade i hela armén. Samma år valde han ut Malma hed till permanent exercisplats (1774-1921). Siegroth lät på egen bekostnad inköpa ett fältartilleri (8 kanoner) för soldaternas övning, upprättade på regementets av honom inköpta exercisplats en militärskola för befälet, skänkte till skolan ett bibliotek med mera. Han utfäste årligen belöningar för de officerare som vid mötestidens slut författat de bästa avhandlingarna över uppgivet ämne. Siegroth var en föregångsman och inrättade ett fältlasarett; dessutom skapade han Sveriges första janitscharorkester.
1784 ritade han en stadsplan med regelbundna kvarter för en tänkt handels- och hantverksstad. Planen godkändes av Gustav III, men orten, Malmköping, fick endast köpingsrättigheter.
Under fälttåget 1788 förde han först befälet över de trupper, som landsteg vid Fredrikshamn, kommenderades sedan att försvara gränsen, men återvände sårad 1789 till Sverige, med fullmakt som general i armén. Efter Gustav III:s död förmåddes han att begära avsked från sin överstebeställning, men kvarstod i armén. Siegroth var en för sin tid ovanligt kunnig militär och driftig regementschef samt även synnerligen skicklig i fortifikationssaker.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                       Flens kommun
Adress:                                      Sveavägen 1, 642 81 Flen
Tfn:                                             0157-43 00 00
Mail:                                           flenskommun@flen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:
Adress:
Tfn:
Mail:

Övrigt
Medaljongen finns på följande platser: Stadshuset Malmköping, Lagersbergs säteri Eskilstuna, Clara kyrka Sthlm, Officersmässen Trianon i Eksjö

Text: Malmköpings grundare, friherre G A von Siegroth, Chef för Kgl. Söd. Regemente 1771-1792


Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr DE32

Minnestavla över Karl XII:s vistelse 1715 i Stralsund

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Landkreis Vorpommen-Rügen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I gamla stadens S.O. hörn ligger en preussisk kaponjär i rött tegel med ena kortsidan i korsningen mellan Frankendamm och Klosterstrasse strax söder om Heiligeistkirche.
GPS-angivelse:                       54°18’41.77″N 13° 5’50.15″E

Inventerad
Namn:                                        Johan Engström
Datum:                                       2019-01-31

Historia
Den 27 oktober red Karl XII och ett mindre sällskap från den nuvarande staden Pitesti och var efter drygt ett par veckor åter på svensk mark, när han den 11 november 1714 anlände till Stralsund. Han valde att stanna en tid i staden och planerade att Stralsund, med dess garnison på 17 000 man, skulle utgöra bas för en förnyad svenskt offensiv mot Peter den store. Planerna byggde på en tvåfaldig attack av en svensk armé från Pommern och en turkisk armé från söder. Han letade efter nya allierade och ingick ett fördrag med Brandenburg-Preussen, men var ovillig att godta Fredrik Vilhelm I:s anspråk på Stettin och en betalning på 400 000 riksdaler. I april 1715 förklarade Brandenburg-Preussen istället krig mot Sverige.
Trots att George I inte var inblandad i kriget som kung av Storbritannien, utan endast som hertig av Hannover, fick den danska flottan stöd i belägringen av Stralsund av åtta brittiska fartyg, under befäl av den brittiske amiralen John Norris. I juli ryckte de allierade styrkorna fram till Stralsund från landsidan och i november överfördes en dansk-sachsisk-preussisk armé till Groß Stresow, där en svensk trupp under Karl XII försökte bjuda motstånd. Svenskarna besegrades dock och när Rügen blev ockuperat anslöt sig koalitionsarmén till belägringstrupperna vid Stralsund. Staden var då i tämligen gott försvarsstånd; försvararna byggde under belägringen en mängd framskjutna verk och försvaret leddes av kungen själv. Först 2 november 1715 öppnade fienden artillerield; i december 1715 började staden likna en grushög och redan 12 december 1715 var en bräsch skjuten i stadsmuren. Natten till den 12 december 1715 lämnade Karl XII staden för att segla över till Skåne och följande dag tvingades staden kapitulera.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Hansestadt Stralsund, Amt für Planung und Bau, Planung und Denkmalspflege
Adress:                                      Badestrasse 17, 184 39 Stralsund
Tfnnr:                                        +49 (0)3831 252 623
Mail-adress                              stadtplanung@stralsund.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     I behov av renovering, rengöring och färgifyllning av text

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Kungen ville inte bo i anvisat stadspalats utan i enkelt läger vid Frankenkronwerk. Minnesmärket (0,9 x 0,3 m) blev inmurat i kaponjären 1892. Den sattes ursprungligen upp i den numera rivna Frankentor 1842.
Text: SWERIGES KONVNG CARL DEN XII HADE HÄR SIT WANLIGA NATLÄGER. STRALSUND BELÄGRADES AF 3 KONUNGAR DEN 19 OCTOBER TIL DEN 22 DECEMBER 1715
Underst på tavlan står årtalet 1842 och överst 1892. Till vänster om tavlan sitter en liten platta av metall med inskriften: GEFÖRDERT DURCH DIE DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ
MIT HILFE DER GLÜCK SPIRAL
Informationsskylt: Ja

Johan Engström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström

Registerkort Nr DE30

Minnestavla över svenske sjöofficeren Dietrich Johann Longé i Stralsund

Land                                              Tyskland
Kommun (motsv)
                    Stralsund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       På kajen N Heiligeist  Bastion vid Am Querkanal 50 m V Klappbrücke Am Querkanal
GPS-angivelse:                         54°18’52.33″N 13° 5’55.12″E

Inventerad
Namn:                                           Johan Engström
Datum:                                          2019-01-31

Historia
Preussens första marinbas inrättades av Dietrich Johann Longé, en svensk sjöofficer som medgavs gå över i preussisk tjänst efter 1815. Basen låg där en gång den svenska flottan hade sin verksamhet i Stralsund.

 Ägare
Namn:                                        Hansestadt Stralsund, Amt für Planung und Bau/Abteilung Liegenschafte
Adress:                                      Badestrasse 17, 184 39 Stralsund
Tfnnr:                                        +49 3831 252 670
Mail-adress                              liegenschaften@stralsund.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av plåt
Text: Se tavlan

Johan Engström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström

Registerkort Nr L92

Minnessten över kronprins Carl Johans besök vid Marklunda rusthåll i Osby

Län                                            Kristianstad  (Skåne län)

Kommun (motsv)               Osby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Marklunda vägkorsning i östra Osby
GPS-angivelse:                      56°23’7.16″N          14°1’46.56″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Jean Baptiste Bernadotte gjorde ett uppehåll på sin resa mot Stockholm i oktober 1810 i Marklunda.

Ägare
Namn:                                        Osby kommun
Adress:                                       Västra Storgatan 35 Osby
Tfnnr:                                          0479 52 80 00
Mail-adress                              kommun@osby.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket av granit restes 1811 av Lars L Dufva
Text på framsidan: UNDER CARL XIII REGERING NÄR SVEA RIKES KRONPRINS CARL JOHAN WID DESS FÖRSTA RESA GENOM SVERIGE SÅG VID MARKLUNDA RUSTHÅLL FÖRSTA GÅNGEN DEN 24 OKT. 1810 EN SVENSK CARBINIERS BONING. STANNADE HAN OCH GICK DÄRIN OTÅLIG ATT LÄRA KÄNNA ÄVEN DEN RINGARES VILKOR BLAND NYA VAPENBRÖDER
Text på frånsidan: MINNET AF DETTA ÄDLA NEDLÅTANDE SÄLSYNT HOS JORDENS STORE EJ HOS BERNADOTTE HJÄLTE OCH MENNISKOVÄN SVERIGES HOPP FRANKRIKES ÄRA FÖRVARAR DENNA STEN UPPREST AF ORTENS KRONOLÄNSMAN RUSTHÅLLAREN LARS L. DUFVA ÅHR 1811
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM