Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr D06

Inhugget minnesmärke över omkomna i flygtjänst vid Södermanlands Flygflottilj (F 11) i Skavsta

Län                                                 Södermanland

Kommun                                      Nyköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                        Nyköping, Skavsta flygfält
GPS-angivelse:                           58.78894 16.93137

Inventerad
Namn:                                            Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                           2018

Historia
Den 8 oktober 1940 presenterade ÖB Olof Thörnell sin femårsplan för perioden 1 juli 1941–30 juni 1946. I femårsplanen ingick en upprustning och utökning av Flygvapnet, där han föreslog uppsättandet av en spaningsflottilj, F 11, två bombflottiljer, F 12 och F 14, och två jaktflottiljer, F 13 och F 15. Riksdagen antog femårsplanen successivt under åren 1940–1942, där riksdagsbeslut gällande F 11 antogs den 19 december 1940. Riksdagen beslutade att flottiljen skulle förläggas till krigsflygfält 11 utanför Nyköping. Från den 15 oktober 1941 ingick flottiljen i krigsorganisationen.
Genom försvarsbeslutet 1948 beslutades att spaningsverksamheten vid Roslagens flygflottilj skulle upphöra, samt att Östgöta flygflottilj skulle omorganiseras till en jaktflottilj. Därmed kvarstod F 11 som ensam spaningsflottiljen inom Flygvapnet. 
Flottiljen utökades samtidigt med en fjärde spaningsflygdivision, och blev därmed Flygvapnets största flygflottilj. Flottiljen var till skillnad från andra flottiljer organiserad med en operations- och underrättelseavdelning med underlydande underrättelseplutoner.
År 1974 utökas verksamheten vid flottiljen, då Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) omlokaliseras till Nyköping. Men redan ett år senare när Regeringen Palme presenterade sin proposition 1975:75, föreslogs en avveckling av två flottiljadministrationer, Södermanlands flygflottilj (F 11) och Kalmar flygflottilj (F 12). År 1975 beslutade riksdagen att Södermanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1980.

 Ägare
Namn:                                            Luftfartsverket
Adress:                                           601 79 Norrköping
Tfn:                                                  011-19 20 00
Mail:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          Svårt att beräkna.
Renovering:                                  Rengöring + ifyllnad av text med guldfärg, återkommande
vart 20:e år

 Vårdare
Namn:                                            Nyköpings Flyghistoriska Förening, Gunnar Vieweg
Adress:                                           Skavsta flygplats, 611 92 Nyköping
Tfn:                                                  070-530 20 74
Mail:                                                info@f11museum.se

Övrigt
Inhuggen minnesskrift i berghäll.
Text under flygvapentecknet: TILL MINNE AV I FLYGTJÄNST STUPADE KAMRATER VID KUNGL SÖDERMANLANDS FLYGFLOTTILJ
Informationsskylt:  Ja

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr T03

Minnessten över Livregementets grenadjärer i Örebro

Län                                               Örebro

Kommun (motsv)                 Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Minnesstenen, den s.k. regementsstenen, står inne på regementets tidigare kaserngård, mitt emot det tidigare kanslihuset, numera Örebro stadsarkiv. Adress Kaserngården 4, 703 65 Örebro
GPS-angivelse:                      59°16’54.34″N 15°13’58.46″E

Inventerad
Namn:                                         Olle Strid
Datum:                                        Hösten 2017

Historia
År 1812 bildades Närkes regemente efter delning av det tidigare Närke-Värmlands regemente. År 1815 förvärvade kronan hedområdet söder om Kumla, mellan byarna Rala och Sanna, på vilket iordningställdes ett övnings- och lägerområde som fick namnet Sanna hed. Heden blev Närkes regementes fasta övningsplats. Regementsorganisationen bestod till 1893 då regementet slogs samman med Livregementets Grenadjärkår, bildat 1796 (med ursprung ur Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon, ingående i Livregementsbrigaden) och fick namnet Livregementet till fot. År 1904 ändrades namnet ytterligare en gång, nu till Livregementets grenadjärer. Regementet kunde äntligen lämna Sanna hed 1912 för att flytta in i de nybyggda kasernerna på Rynninge i stadens nordöstra utkanter. Regementet  lades slutligen ned år 2000.

 Ägare
Namn:                                        Österport AB
Adress:                                      Tingslagsvägen 7
Tfnnr:                                        019 320000
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Stenen renoverades 2017 och är i mycket gott skick med tydlig,                                                           läsbar text
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av grå granit med detaljer av metall uppsatt år 1964. Texten på baksidan tillkom 2001.
Text på framsidan under en kunglig krona och tre öppna kronor: ARTIBUS ET ARMIS RECUPERATOR GLORIA (VETANDE OCH VAPEN SKÄNKER ÄRA)  KUNGL LIVREGEMENTETS GRENADJÄRER
På baksidan:  PÅ DENNA PLATS UTBILDADES OCH VERKADE LIVGRENADJÄRER ÅREN 1912 – 2001. STENEN RESTES 1964 OCH FÖRSÅGS MED DENNA TEXT 2001.
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B92

Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Lv 3

 Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)                Norrtälje

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vilhelm Mobergs gata 1, Norrtälje
GPS-angivelse:                        N59°45’5.54″ E18°40’56.45″

Inventerad
Namn:                                         Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-04-15

Historia
Förbandet uppsattes den 1 oktober 1939 i Stockholm som Östgöta luftvärnsartilleriregementes detachement i Stockholm (A 10 S). Den 1 oktober 1941 avskildes detachementet från Östgöta luftvärnsartilleriregemente och blev ett självständigt förband under namnet Stockholms luftvärnsregemente (A 11). Som ett led i försvarsbeslutet 1942 överfördes regementet 1942 till det nyuppsatta truppslaget luftvärnet som Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3).
Ett batteri ur regementet detacherades till Gotland 1944 under beteckningen Lv 3 G. Den 1 juli 1952 påbörjades en omlokalisering av regementet till Norrtälje, varvid Gotlandsbatteriet överfördes till Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) under beteckningen Lv 2 G. När omlokaliseringen till Norrtälje var fullt genomförd namnändrades regementet till Roslagens luftvärnsregemente (Lv 3).
I samband med OLLI-reformen blev Roslagens luftvärnsregemente som ingick i Stockholms försvarsområde ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Livgardets dragoner, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).
Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att samtliga utbildningsregementen som ej uppsatte ett krigsförband i regementsstorlek, ej heller skulle benämnas regemente. Detta då regeringen ansåg att grundorganisationen skulle spegla krigsorganisatio­nen. I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1994 till kår och återfick sitt gamla namn Roslagens luftvärnskår (Lv 3).

Genom försvarsbeslutet 2000 ansåg regeringen att endast fyra luftvärnsbataljoner behövdes i den framtida insatsorganisationen.
Valet stod mellan att behålla Roslagens luftvärnskår (Lv 3) i Norrtälje eller Göta luftvärnskår (Lv 6) i Halmstad som huvudalternativ för den framtida luftvärnsutbildningen. Regeringen kom i sin proposition gällande försvarsbeslutet 2000 att avveckla Roslagens luftvärnskår samt behålla Göta luftvärnskår då Göta luftvärnskår hade en större och bättre möjlighet till garnisonssamordning med en utbyggd infrastruktur för att klara en ökad mekanisering av luftvärnet.
Med försvarsbeslutet koncentrerades utbildningen av luftvärnet till fyra luftvärnsbataljoner, tre i Halmstad samt till Norrlands luftvärnsbataljon i Boden. Genom att Göta luftvärnskår blev en samlad enhet för landets luftvärn, innehållandes tre luftvärnsbataljoner samt Luftvärnets stridsskola, upphöjdes kåren till regemente, och antog den 1 juli 2000 det nya namnet Luftvärnsregementet (Lv 6). Roslagens luftvärnskår avvecklades och upplöstes den 30 juni 2000.

Ägare
Namn:                                        ????
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Roslagens luftvärnsstiftelse

Övrigt
Gustaf VI Adolf besökte Lv 3 den 4 juni 1953.
Text: GUSTAF ADOLF (namnteckning)
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr I21

Minnestavla 1 över Gotlands luftvärnskår på Korsbetningen i Visby

 Län                                             Gotland

Kommun (motsv)                Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På väggen till A 7 f d kasern (nuvarande Skatteverket)
GPS-angivelse:                      57°37’58.59″N 18°17’58.96″E

Inventerad
Namn:                                       Rutger Edwards
Datum:                                      2017

Historia
Luftvärnsutbildningen i Visby startade på A 7 1935 som befälsutbildning och 1936 påbörjades värnpliktsutbildning med en värnpliktskontingent på c:a 75 man. Under åren 1940-1943 tillhörde luftvärnet på Gotland KA 3 i Fårösund.
1 oktober 1943 övertog Lv 3 i Stockholm arméluftvärnet på Gotland och 1 april 1944 uppsattes Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland , Lv 3 G, som blev före-gångaren till det självständiga Lv 2. Utbildning skedde på 7,5 cm lvkanon samt 20 och 40 mm automatkanon.
Den 1 april 1952 överfördes batteriet till Lv 2 i Linköping och fick följaktligen benämningen Lv 2 G. Värnpliktskontingenten hade utökats till mellan 90 och 120 man. Av beredskapsskäl utökades värnpliktskontingenten i början av 1960-talet till c:a 200 man och batteriet omvandlades därför den 1 april 1962 till division om stab och två batterier. I samband med att moderförbandet Lv 2 i Linköping lades ner, blev Lv 2 G fr.o.m 1 april 1963 ”nya” Lv 2 – Kungl. Gotlands luftvärnsdivision. Utbildning skedde på 20 och 40 mm automatkanon. 1 juli 1968 ändrades namnet till Kungl. Gotlands luftvärnsbataljon.
1969 steg Lv 2 in i robotåldern då utbildning 1969/70 skedde på robot 69 Redeye. 1978 omlokaliserades grundutbildningsbataljonen från Korsbetningen och A 7 till Visborgsslätt och P 18 och samma år påbörjades grundutbildning på robot 70. 1983 flyttade förbandsledningen också till Visborgsslätt. Värnpliktskontingenten hade i mitten av 1970-talet ökats till 230-250 man. 1993 påbörjades utbildning på robot 90.
1 juli 1994 ändrades namnet en sista gång till Gotlands luftvärnskår. Som en följd av försvars-beslut 2000 lades Gotlands luftvärnskår ner 31 augusti 2000. Traditionerna förs vidare av Luftvärnsregementet i Halmstad.

 Ägare
Namn:                                        Staten (Skatteverket)
Adress:                                      Artillerigatan 11, 621 38 Visby
Tfnnr:                                        0771-56 75 67

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Övrigt
Minnestavla av kalksten uppsatt 1986
Text Vid sidan av luftvärnets truppslagsemblem: INOM OMRÅDET UTBILDADES GOTLANDS LUFTVÄRN 1936 – 1986
Informationsskylt Nej

Rutger Edwards
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr I13

Minnesplatta över Gotlands artilleriregemente på Korsbetningen i Visby

Län                                             Gotland

Kommun (motsv)                Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På väggen till A 7 f d kasern (nuvarande Skatteverket)
GPS-angivelse:                      57°37’57.85″N 18°18’4.62″E

Inventerad
Namn:                                        Rutger Edwards
Datum:                                      2017

Historia
Förbandet hade sitt ursprung i beväringsartilleriet vid Gotlands nationalbeväring, vilken organiserades 1811 som ett resultat av rysk ockupation 1808 och genom en konvention antagen av gotlänningarna i december 1810 och som stadfästes av kung Karl XIII den 5 februari 1811. Det utgjordes då av två batterier och ett fästningskompani med en stamtrupp av 100 man, förlagd i Visby. Förbandet omorganiserades 1861 till Gotlands nationalbevärings artillericorps och fick beteckningen No 4. Kåren bytte 1887 namn till Gotlands artillerikår (No 4).
Gotlands artillerikår erhöll 1892 den nya beteckningen No 7, för att det planerade Norrlands artilleriregemente skulle kunna bli No 4. År 1914 ändrades beteckningen till A 7.
Kåren antog den 1 juli 1975 det nya namnet Gotlands artilleriregemente.
Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin proposition 1999/2000:30 att endast ett artilleriregemente skulle kvarstå i grundorganisationen. De regementen som regeringen ville avveckla var bland annat Gotlands artilleriregemente.
Den 30 juni 2000 avvecklades Gotlands artilleriregemente.

 Ägare
Namn:                                        Staten (Skatteverket)
Adress:                                      Artillerigatan 11, 621 38 Visby
Tfnnr:                                        0771-56 75 67

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Övrigt
Minnestavla av kalksten uppsatt 1986
Text Vid sidan av artilleriets truppslagsemblem: I DENNA KASERN VAR GOTLANDS ARTILLERIREGEMENTE FÖRLAGT 1909 – 1986
Informationsskylt Nej

Rutger Edwards
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr C17

Minnessten över ingenjörsoldaten på Laxön, Älvkarleby

 Län                                            Uppsala

Kommun (motsv)                Älvkarleby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Laxön, 100 m efter Bifrostbron på väg mot lägret
GPS-angivelse:                    N60°33’49.47″ E17°26’10.57″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2017-08-08

Historia
På Laxön mitt i Älvkarlebyfallen ligger en kulturhistoriskt intressant före detta militärförläggning som från 1880 användes som lägerplats  för Svea ingenjörregemente, från 1885 periodvis även av Göta ingenjörregemente vid den utbildning i byggande av förbindelse över strömmande vatten som truppslaget från 1880 bedrev på övningsplatsen Sand, två km nedströms fallen. Den militära verksamheten på Laxön upphörde 1985.Staten äger sedan länge området, sedan 1985 genom Vattenfall. Laxön används till vandrarhem, småhantverkare, restaurangverksamhet och butiker.

 Ägare
Namn:                                        Staten (Vattenfall)
Adress:                                      Box 13, 880 30 Näsåker
Tfnnr:                                        020-62 00 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnesmärke av 30-årsjubileet av Laxön som Ingenjörkårens övningsplats, rest 1910
Konstnär Bildhuggare Per A Palm. Per Palm var skulptör och stenhuggare och brukade bland annat hugga åt Carl Milles. Han hade sitt stenhuggeri på Katarinavägen ovanför Slussen. Palm gjorde sin värnplikt vid Svea Ingenjörkår 1910.
Text: KUNGLIGA SVEA INGENJÖRKÅR 1910
Informationsskylt: Ja.

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr F71

Minnesmärke över stamhästen ”Gossen” i Jönköping

Län                                           Jönköping

Kommun (motsv)             Jönköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Väster första rondellen in mot A 6 köpcentrum
GPS-angivelse:                   57°46’18.63″N 14°11’54.24″E

Inventerad
Namn:                                       C-G Petersson, Astor Engqvist och Mats Einarsson
Datum:                                      2016-12-05

Historia
Stamhästen Gossen störtade den 20 oktober 1933 efter en mycket framgångsrik tävlingskarriär. Han reds bl.a. av löjtnanten Oscar Ohlson Tillmark vid olympiska spelen i Amsterdam 1928. Minnesvården, som ursprungligen låg där trafiken idag går fram på
E 4 under köpcentret. Minnesmärket flyttades 1985 till nuvarande plats

 Ägare
Namn:                                       Göta ingenjörregemente (Ing 2)
Adress:                                      Box 1002, 57528 Eksjö
Tfnnr:                                        0381-180 00Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   –
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:                                 A 6 Kamratförening Smålandsartilleristen
Adress:                                c/o ordf. Bo Romedahl, Hult 10, 560 31 Tenhult
Telefon:                               073 085 59 01
Mail-adress:                      ordforanden@a6kamrat.se

Övrigt
Minnesmärke murades egenhändigt av ryttare, Oscar Ohlson Tillmark.
Text: TILL MÅNGEN FRAMGÅNG BAR HAN SIN TACKSAMME RYTTARE
Informationsskylt: Nej

Carl Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr C11

Minnessten över Upplands flygflottilj i Uppsala

Län                                            Uppsala

Kommun (motsv)               Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Inom LSS (fd F 16) garnisonsområde 100 m V kasernvakten.
GPS-angivelse:                    59.88757°N 17.602302°E

Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-10-24

Historia
Genom försvarsbeslutet 1942 vilken antogs av riksdagens den 17 juni 1942, angavs Flygvapnet att nio nya flygflottiljer skulle sättas upp mellan åren 1942 och 1947, där en jaktflottilj skulle förläggas till Uppsala. Beslutet innebar att staten övertog Ärna gård tillsammans med Bärby gård, som utgjorde det markområde som togs i anspråk vid nyanläggningen av en flygflottilj.
Den 1 juli 1943 sattes flottiljen upp i Uppsala och i maj 1944 kom dock flygverksamheten igång vid flottiljen, detta då 1:a divisionen bildades, och den 1 augusti samma år bildades 2:a divisionen.
År 1981 överfördes sektoransvaret över Svealand till F 16, detta på grund av ett beslut om avveckling av Västmanlands flygflottilj (F 1). Som en vidare konsekvens av avvecklingen av F 1, kom en jaktdivision överföras från F 1, den så kallade Huvudstadsjakten.
I oktober 1999 offentliggjordes förslaget inför försvarsbeslutet 2000, vilket bland annat föreslog att de två Viggendivisionerna vid F 16 skulle avvecklas senast den 31 december 2004 och att Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) från den 1 januari 2003 skulle inlemmas i flottiljens organisation. F 16 skulle istället vara en skol- och specialflottilj och skulle överta Flygskolan, som vid den tidpunkten fanns vid Skånska flygflottiljen I december 1999 uppdrog ÖB åt F 16 att påbörja denna omorganisation. I januari 2000 började dock en utdragen och lång diskussion om flottiljens vara eller icke vara. I mars år 2000 föreslog försvarsutskottet att Viggendivisionerna istället skulle avvecklas senast den 31 december 2003. Den 19 december inleddes flottiljens officiella nedläggningsceremoni, med avtäckning av en minnessten nedanför Bergsmässen. Vilket följdes av en överflygning av grupp om fyra JA 37 från F 4.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Luftstridsskolan (LSS)
Adress:                                       Box 645, 751 27 Uppsala
Telefon:                                     018 – 19 60 00
Mail-adress:                             exp-lss@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 2003 med en relief av fyra J35 Draken över en Uppsalasilhuett
Text under vasakärven och riksäpplet: UPPLANDS FLYGFLOTTILJ F 16 1943 – 2003
MINNS OSS SOM VERKADE HÄR
Informationsskylt:  Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr P02

Minnessten över gravfält från 1808-1809 års krig vid slussen i Brinkebergskulle

Län                                            Älvsborg  

Kommun (motsv)               Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Öster slussen vid Brinkebergskulle
GPS-angivelse:                      N58°20’33.51″ E12°21’4.85″

Inventerad
Namn:                                      Ingvar Rodén
Datum:                                    Nov 2016

Historia
På Brinkebergs kulle inrättades ett fältlasarett för den Västra armén som kämpade mot Danmark-Norge under krigsåren 1808-1809. Både de norska och svenska trupperna led svårt av tyfus och dysenteri på grund av de dåliga förhållandena i fält under hösten och vintern 1808-1809. Av de sjuka som vårdades här avled inte mindre än 654 soldater, vilka samtliga jordades på platsen. Under grävning vid den nya slussen 1911 påträffades ca 150 likkistor, vilka överfördes till en gemensam grav på Restads kyrkogård, en par hundra meter söderut. Flertalet döda finns alltså kvar på sitt första viloläger.

 Ägare
Namn:                                        Vänersborgs kommun
Adress:                                      Södergatan 16A, 462 85 Vänersborg
Tfnnr:                                         0521-72 10 00
Mail-adress                              kommun@vanersborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
På initiativ av Västergötlands fornminnesförening avtäcktes den 15 september 1915 en minnessten över de så tragiskt omkomna krigarna.
Text: TILL MINNA AV DE 654 KRIGARE HVILKA UNDERN 1808 – 1809 ÅRS KRIG HÄR DUKADE UNDER FÖR NÖD OCH SJUKDOM EFTER ATT HAFVA FYLLT SIN PLIKT MOT FÄDERNESLANDET
STENEN RESTES AF VÄSTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENING KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH ORTENS BEFOLKNING
Informationsskylt.  Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö20

Minnessten över Sven Sjöberg i Vassijaure

 Län                                           Norrbotten

Kommun (motsv)               Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vassijaure station
GPS-angivelse:                    N68°25’46.69″ E18°15’31.68″

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin och Björn Lundquist
Datum:                                      2017-09

Historia
Under andra världskriget sköts en svensk värnpliktig, Sven Sjöberg till döds av ett tyskt jaktplan på Vassijaure station. Det var den enda svenska armésoldat som blev dödad av fientlig eld under det andra världskriget.
Sven Sjöberg var en soldat (Skidlöpare eller ingående i V. bevakningsbataljonen-oklart) som den 20 maj 1940 träffades av kulspruteeld från ett tyskt flygplan som besvarade elden från pansartåget Kiruna som just ankommet Vassijaure.

 Ägare
Namn:                                        Privatägt
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:                                      076-849 13 22
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 2003 i anslutning till stationshuset i Vassijaure genom Norra militärdistriktets försorg
Text under tre kronor: TILL MINNE SVEN SJÖBERG  † 20 MAJ 1940 SOM HÄR GAV SITT LIV TILL FOSTERLANDETS FÖRSVAR
Informationsskylt:  Ja

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten