Kategoriarkiv: Okategoriserade

Registerkort Nr Z02

Minnessten över Armfeldts återtåg 1718 på Gräslidvalen

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Gräslidvallen
GPS-angivelse:                        N63°12’24” E12° 6’25”

Inventerad
Namn:                                        Sten Bredberg
Datum:                                       2013

Historia
En plats som förknippas med karolinernas dödsmarsch i januari 1719 är området där åarna Enan och Ranglan möts, väster om Gräslidfjället. Här slog trupperna läger under hemfärden, och för många tog resan slut där. Ett monument över stupade artillerister har därför rests vid fjällets fot.

 Ägare
Namn:                                        ?
Adress:                                     
Tfnnr:             
Mail-adress   

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Norrlandsartillerister
Adress:                                       c/o Sten Bredberg, Jaktstigen 35, 831 43 Östersund
Tfnnr:                                         063-10 31 91
Mail-adress   

 Övrigt
Omkring 850 meter nordöst om mötet mellan Enan och Ranglan finns ett minnesmärke. Det låg tidigare vid Enan där det restes år 1949, men det flyttades 1962 till sin nuvarande plats på Gräslidvalen, en höjd vid kanten av Gräslidfjället öster om Enan. Monumentet är rest av Kamratföreningen Norrlands Artillerister, till minne av de stupade i området. Det består av ett kallmurat skifferfundament på viket det sitter en gjuten järnplatta med inskription.
Text:  ARTILLERI  UR ARMFELDTS ARMÉ SLOG I DENNA TRAKT LÄGER I JANUARI 1719
MÅNGA MÄN FRÖSO IHJÄL
KAMRATFÖRENINGEN NORRLANDS ARTILLERISTER HEDRAR DERAS MINNE
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI123

Minnessten över stupade i frihetskriget i Tammerfors

Land                                         Finland

Kommun (motsv)              Tammerfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I korsningen Kalevantie-Hautasmankatu
GPS-angivelse:                      N61°29’42” E23°47’9″

Inventerad
Namn:                                       Anders Grafström
Datum:                                     2017-11-17

Historia
Finska inbördeskriget (även frihetskrig, medborgarkrig, revolution[1]) var en väpnad konflikt i det nyligen självständiga Finland, som pågick från den 27 januari till den 15 maj 1918, mellan den ”röda” sidan och den ”vita” sidan. Den ”röda” utgjordes av de ”röda” socialdemokraterna och den ”vita” av den konservativt ledda finländska senaten. De röda erhöll visst stöd från den nyinrättade bolsjevikiska regimen i Ryssland, medan de vita fick stöd från Tyskland och i begränsad utsträckning av Sverige. Kriget slutade med seger för den vita sidan.
Sammantaget dog omkring 37 000 personer i samband med kriget, varav drygt 20 000 från den röda sidan som arkebuserades eller avled i fångläger.

Ägare
Namn:                                        Tammerfors stad
Adress:                                       Tampereen kaupunki, PL 487, 33101 Tampere
Tfnnr:                                          03 565 611
Mail-adress

Kostnader-
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Stenen av granit restes 1919 och Åke O Wibom (frivillig i Svenska brigaden) ritade stenen.
Text framsida: HÄR FÖLLO TAPPRA SVENSKA MÄN VID VÄRNANDET AF FINLANDS FRIHET 28/3 1918 3/4
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S21

Minnessten över 1.gränsförsvarsbataljon 1940-45 i Töcksfors

Län                                            Värmland

Kommun                                 Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Töcksfors Gränshotell. Södra husgaveln, en stig in i skogen söderut, 60 m
GPS-angivelse:                    59°30’19.68″N 11°50’51.84″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-07

Historia
Värmlands Regementets landstormsregemente L 2, från 1942 lokalförsvarsförband, hade totalt sex gränsförsvarsbataljoner (1. – 6.). 1. Gfbat svarade för gränsförsvaret i söder, d v s Årjängsområdet.

 Ägare
Namn:                                        Töcksfors Gränshotell (norska ägare)
Adress:                                       Gränshotellet Victoria, Sveavägen 50, 670 10 TÖCKSFORS
Tfnnr:                                          0573-215 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Stort behov av rengöring från lav och mossa. Sannolikt behövs                                                           även målning av texten då den i dag till stor del är oläslig

Vårdare
Namn:                                         Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit (natursten)
Text under tre kronor: 1 GFBAT L 2 VAKTADE OCH BEVAKADE ……… (oläsligt)
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S29

Minnesmonument från 1914 om 100 års fred vid riksgränsen, Morokulien

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På riksgränsen väg 61
GPS-angivelse:                      59°55’53.25″N 12°14’31.83″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2019-06-12

Historia
År 1910 beslöt man vid den Nordiska Fredskongressen i Stockholm att samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen till Norge 1914, till minne av 100-årig fred mellan länderna. Man samlade in 26 500 riksdaler, marken köptes in av Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Norges Fredslag, och ett fredsmonument byggdes i vit granit från Idefjorden. Platsen valdes utifrån närheten till det sista slaget mellan Sverige och Norge i Magnor, samt att man här kan se monumentet både från vägen och järnvägen. Den 16 augusti 1914 invigdes monumentet, och 12 000 människor deltog tillsammans med norske Stortingspresidenten Jørgen Løvland, svenske biskopen von Scheele samt Svenska Freds ordförande Carl Sundblad.
Namnet Morokulien lanserades 1959 av Lennart Hyland, Sverige och Randi Kolstad, Norge. Namnet kommer av det norska ordet moro och det svenska ordet kul, som har samma betydelse (moro & kul i en = moro-kul-i-en).
De svenska och norska statsministrarna (Tage Erlander och Einar Gerhardsen) erkände på lördagskvällen den 3 oktober 1959 Morokulien som Nordens nya stat, Sveriges Radios och Norsk Rikskringkastings land. Livslängden var dock bestämd till en vecka. Staten Morokulien kunde bland annat stoltsera med världens enda internationella postverk.
Morokulien utropades som egen stat, och Hyland åtog sig snabbt rollen som statschef
Marken såldes av Svenska Freds till Eda kommun och av Norges Fredslag till Eidskog kommune år 2005.

 Ägare
Namn:                                        Eda kommun
Adress:                                      Torget 1, 673 32 Charlottenberg
Tfnnr:                                         0571-281 00
Mail-adress                              kommun@eda.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av vit granit från Idefjorden rest år 1914 av Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Norges Fredslag.         
Konstnär: Arkitekten hette Lars Johan Lehming, och Anton Huse och hans mannar reste det 18 meter höga monumentet.                                  
Text mot järnvägen: HÄDANEFTER SKALL KRIG MELLAN SKANDINAVISKA BRÖDER VARA OMÖJLIGT (citat av kung Oscar II)
Text på frånsidan: NORSKE OG SVENSKE FREDSVENNER RESTE ETT MONUMENT —- FÖR HUNDRAÅRIG FRED
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr D02

Minnessten över Kungl. Södermanlands regemente i Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                 Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Strängnäs, Norra staden
GPS-angivelse:                      59.386344 17.006885

Inventerad
Namn:                                        Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                      2018

Historia
Södermanlands regemente härstammar från de fänikor som på 1500-talet sattes upp i Södermanland. Av fänikor från Närke, Värmland och Södermanland bildades 1614 ett landsregemente som 1627 kom att delas i två smärre fältregementen.
Ett av de mest uppmärksammade slagen som Södermanlands regemente har utkämpat är slaget vid Stäket under stora nordiska kriget då man i närheten av Saltsjöbaden utanför Stockholm, år 1719 med 800 soldater slog tillbaka en överlägset större rysk armé på 6.000 man.
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Södermanlands regemente tilldelades № 10. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Södermanlands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 10.
Genom försvarsbeslutet 1942 kom regementet år 1942 att omorganiseras till Södermanlands pansarregemente(P 3), och överfördes till det nybildade truppslaget pansartrupperna. Genom försvarsbeslutet 1958 kom regementet att år 1957 omorganiseras till pansarinfanteriregemente och återfördes till infanteriet. I samband med denna omorganisation återfick regementet sitt gamla namn Södermanlands regemente (I 10). I samband med pansartruppernas omorganisation 1963, omorganiserades regementet återigen till ett pansarregemente och överfördes till pansartrupperna med bibehållet namn, men med beteckningen P 10.
I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975, sammanslogs Södermanlands regemente med Strängnäs försvarsområde (Fo 43). Och från den 1 juli 1973 bildade försvarsområdesregementet P 10/Fo 43.
Genom försvarsbeslutet 2000 kom försvarsområdesstaben vid regementet att avvecklas. Då den regionala territoriella ledningen vid försvarsområdesregementena överfördes till fyra nybildade Militärdistrikt. För Södermanlands regemente medförde försvarsbeslutet att regementet omorganiseras från ett försvarsområdesregemente till ett utbildningsregemente.
Genom försvarsbeslutet 2004 kom riksdagen bland annat att besluta om en avveckling av Södermanlands regemente.

Ägare
Namn:                                        Kilen Eldsundsviken AB
Adress:                                       Eldsund Byggnad 1, 645 92 Strängnäs
Tfn:                                              0152-72 15 20
Mail:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Inledningsvis kostnaden för att återplacera stenen (schakt + gjutning av fundament + maskinlyft). Därefter inga överblickbara kostnader.
Renovering:                             Rengöring + ifyllnad av text med guldfärg efter 20 år.

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesstenen av granit avtäcktes den 6 juni 2006 i samband med regementets nedläggning och placerades på sjösidan av kanslihuset. När Vasallen började renoveringen av kasern 7 togs stenen upp och förrådsställdes av Vasallen.
Text på platta under Södermanlandsgripen: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTE 1627-2004
PÅ DENNA PLATS VERKADE REGEMENTET ÅREN 1921-2004
Informationsskylt:  Nej

Hans Norlén

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr EE08

Minnesskylt på ”fredshuset” i Kardis över freden 1661

 Land                                         Estland

Kommun (motsv)               Jõgeva

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Kardis (Kärde) ca. 1 mil N staden Jõgeva strax väster om väg 39
GPS-angivelse:                      58°51’0.83″N 26°16’48.43″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Johan Engström och Peter Holmqvist
Datum:                                      2017-09-20

Historia
Under Karl X Gustavs krig i Polen anföll 1656 den ryske tsaren Alexej Michailovitj, Peter den Stores far, Finland och Livland. Målet var att skaffa Ryssland stränder vid Östersjön och återta områden som avträtts till Sverige 1617 i Stolbovafreden. Alexej ansåg att tillfället var gynnsamt då Karl X Gustav var upptagen av kriget i Polen mot sin släkting Johan II Kazimir Vasa. Alexej Michailovitj uppmuntrades av Danmark, Nederländerna och den tysk-romerske kejsaren, vilka ingått i en koalition mot Sverige för att stoppa Sveriges expansion på Polens bekostnad.
Ett försök att erövra Riga misslyckades på grund av bristande kunskaper i belägringskonst. Då pest bröt ut beslöt sid ryska armén att häva belägringen och marscherade mot Dorpat, som tsaren tidigare lyckats erövra.  De svenska framgångarna i kriget mot Danmark fick Alexej att bli försiktigare och han slöt ett vapenstillestånd 1658 med Sverige i Valiesar strax söder om Narva.
Fred mellan Sverige och Ryssland ingicks 1661 på godset Kardis (Kärde) i Livland strax norr om Laisholm numera staden Jõgeva. Freden innebar status quo d.v.s. inga landavträdelser. Stolbovafredens gränser från 1617 skulle gälla.

 Ägare
Namn:                                        JõgevRural Municipality, c/o f.d. landshövding Margus Oro
Tfnnr:                                        + 372 505 6178
Mail-adress                              Margus.Oro@sos-lastekyla.ee

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesskylt av trä uppsatt år 1761
På platsen där freden slöts, godset Kardis (Kärde) i Livland några mil norr om Dorpat (Tartu) och Laisholm (Jõgeva), reste godsägaren, 100 år efter freden, 1761 ett litet minneshus, ”Friedenshäuschen”.  Fredshuset finns fortfarande i godsets före detta park. Troligen har huset renoverats och byggts upp på nytt under senare tid.  I storlek är Fredshuset som en kolonistuga. Taket är lagt med halm och konstruerat som på äldre estniska- och livländska bondstugor. På lång- och kortsidor har stugan fönster. Taket skjuter ut över ingången och stöttas av resta stolpar. Skorsten finns inte. Huset är knuttimrat. Över ingången sitter en minnestavla med text på estniska och ryska
Text på estniska: ARHITEKTUURIMÄIESTIS KÄRDE RAHUMAJAKE 1661
Text på ryska: ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ КЯРДЕСКИЙ ДОМИК МИРА
I översättning från båda språken till svenska: ”Arkitekturminnesmärket Fredshuset i Kärde”.
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M91

Minnessten över Carl XII:s återkomst till Sverige 1716 Ö Skåre läge

 Län                                            f d Malmöhus

Kommun (motsv)               Trelleborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Trelleborgs golfbana 200 m V klubbhuset
GPS-angivelse:                       55°22’7.66″N 13° 4’37.83″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2018-07-08

Historia
Sveriges situation var vid ingången av år 1715 katastrofal. Finland med Kexholms län och Karelska näset, Ingermanland, Estland och Livland var ockuperat av ryssarna. I Nordtyskland var endast del av Vor-Pommern med Stralsund och Rügen och staden Wismar fritt från fiender. Karl XII valde att stanna i Stralsund. Han planerade att föra kriget vidare i Nordtyskland. Trupper skulle överskeppas från Sverige. Franska sändebud utlovade subsidier och kungen beordrade den svenska flottan att gå till sjöss för att säkra förbindelsen mellan Stralsund och de svenska hamnarna men allt gick snett. Den danska flotta utmanövrerade den svenska flottan och underhållsvägen till Sverige bröts. Friedrich Wilhelm I av Preussen anslöts sig nu till Sveriges fiender. Han ville ha svenska Pommern. Inte nog med detta. Kurfursten Georg av Hannover gick med i kriget. Han ville åt Bremen-Verden med flodmynningarna vid Nordsjön. Kurfursten av Hannover var dessutom kung av Storbritannien och förfogade som sådan över en formidabel flotta. Karl XII hade en armé med 13 000 man mot fiendens 55 000 man. Under sommaren 1715 började danska, sachsiska och preussiska trupper belägra Stralsund och i november landsteg 15 000 man på Rügen. Karl XII gjorde då ett plötsligt utfall med ca 3 000 man. Manövern misslyckades. I striden stupade kungens medryttare från Piteşti, Otto Fredrik von Düring och kungen själv fick en skottskada i bröstet. Rügen fick uppges och fiendens belägring blev alltmer intensiv. Karl XII beslutade sig nu att lämna Stralsund och överlämnade befälet till Dücker, som fick tillåtelse att kapitulera. Sent på kvällen den 10 december lämnade kungen Stralsund i en roddslup. Färden mot öppet vatten var farlig. Fienden hade kanonbatterier på stränderna runt Stralsund och ett pris var satt på kungens huvud. I gryning siktades roddslupen och kanonbatterierna öppnade eld men skotthållet var för stort. Genom en isränna lyckades slupen nå öppet vatten och kofferdisten Whalfisken, som tog ombord kungen. Faran var inte över, danska flottan fanns i farvattnen. Den norske sjöhjälten Peder Wessel, som senare adlades Tordenskjold, hade tidigare patrullerat dessa vatten men han var för tillfället på väg mot Köpenhamn. Från Whalfisken fördes kungen över till den snabbseglande brigantinen Snappupp, som satte kurs mot Ystad. Vinden förde emellertid skeppet till Skåre läge invid Trelleborg. I gryningen den 13 december 1715 steg Karl XII iland. Han hade då varit borta från Sverige i 15 år. Kungen och hans följe begav sig till fots till Trelleborg och skaffade där skjutsvagnar. På vägen mot Ystad skaffades ridhästar. Kungen stannade i Ystad och fortsatte inte till Stockholm. Man befarade en landstigning i Skåne och kungens högkvarter kom för en tid att upprättas i Ystad men flyttades efter en tid till Lund.

Ägare
Namn:                                        Trelleborgs kommun
Adress:                                       Algatan 123, 231 83 Trelleborg
Tfnnr:                                          0410-73 30 00
Mail-adress                               trelleborgs.kommun@trelleborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):    Texten oläslig. Bör förbättras. Kedjan behöver målas

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Området är inhägnat av fyrkantiga pelare av granit med en kanonkula högst upp. Pelarna förenas av en svartmålad kätting
Text (delvis oläslig): HÄR LANDSTEG KONUNG CARL XII DÅ HAN Å. 1715 D. 23 DECEMB. FRÅN STRALSUND ANLENDE. TIL ÅMINNET DERAF ÄR DENNA STEN RESTER AF CARL ADLERFELT Å. 1768
En mindre sten av granit står inom kedjeavspärrningen med text: RESTAURERADT OCH INHÄGNADT AF TRELLEBORGS FOSTERLÄNDSKA UNGDOMSFÖRENING ÅR 1912
Informationsskylt:  Ja (skadad)


Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R02

Minnessten över Västgöta regemente på lägerplatsen Axvalla hed

 Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)                Skara

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    280m NO korsningen Skaravägen-Hedvägen
GPS-angivelse:                        N58°23’24.69″ E13°34’38.67″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-03

Historia
Västgöta regemente var ett kavalleriförband och senare infanteriförband inom Krigsmakten som var i bruk mellan 1628 och 1927. Förbandet var förlagt i Vänersborg och soldaterna som rekryterades kom i de flesta fall därifrån. Från 1689 övade regementet på Eggby ängar öster om Skara och från 1745 på Axevalla hed mellan Skara och Skövde. Regementet avvecklades efter ett försvarsbeslut år 1925 och på nyårsafton 1927 halades fanan på regementet för sista gången. Många av de som tjänstgjorde där förflyttades till Skaraborgs regemente.

Ägare
Namn:                                        Skara kommun
Adress:                                       Stortorget 2, 532 88 Skara
Tfnnr:                                          0511-320 00
Mail-adress                              skara.kommun@skara.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Skaraborgs regementes kamratförening
Adress:                                       Lars Glad (ordf), Box 604, 541 29 Skövde
Mail-adress                              kamratföreningen@skaraborgarna.se

 Övrigt
Den magnifika stenen av röd granit är omgärdad kättingar fästade i små stenpelare med kompaninamn och –märke,
Text: KUNGL VÄSTGÖTA REGEMENTE HAR UNDER ÅREN 1701 – 1916 UNDER NAMNEN VÄSTGÖTA KAVALLERI REGEMENTE, VÄSTGÖTA LINJE DRAGON REGEMENTE, VÄSTGÖTA DRAGON REGEMENTE, KUNGL. VÄSTGÖTA REGEMENTE VERKSTÄLLT ÖFNINGAR OCH MÖNSTRATS Å AXVALLA HED
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr B12

Minnessten över Södra Roslags första båtmanskompani i Vallentuna

Län                                            Stockholms

Kommun (motsv)               Vallentuna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vallentuna kyrkogård
GPS-angivelse:                      N59°31’51” E18°04’26”

Inventerad
Namn:                                       Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-05-23

Historia
Båtsman eller kronobåtsman var en militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp. I kusttrakterna fanns kompanier med roterade båtsmän. Två eller flera gårdar gick samman och bildade en rote. I dessa socknar fanns även indelta soldater av olika slag. Det fanns ersättare för rotebåtsmän, så kallade fördubblingsbåtsmän.
Rusthållet eller roten betalade årlig lön, kläder och stod för ett båtsmanstorp med tillhörande odlingsbar mark. Ibland ingick vissa förmåner, som utsäde eller annat.

 Ägare
Namn:                                        Vallentuna Församling
Adress:                                      Kyrkvägen 4   18630  Vallentuna
Telefon:                                     08-51186200
Mail-adress:                             vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (kyrkogårdsföreståndare: Tomas Hallberg)
Telefon:                                     08-51186232

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt år 1925 av ägaren till Näle gård
Text på framsidan under ett kors och över en lagerkrans: DEN SISTE INDELTE BÅTSMANNEN SOM TJÄNAT FÖR ROTEN NR 1 NÄLE ANDERS PETER ZETTERLUND NYMAN *18 23/2 44 – †19 3/5 23  TJÄNSTETID 18 25/4 – 64 – 18 4/11 95
Text på frånsidan under ett ankare: KUNGL FLOTTANS BÅTSMÄN SOM TJENAT FÖR ROTEN NR 1 i Näle SÖDRA ROSLAGS BÅTSMANSCOMP MED NAMNET NYMAN
STAF N BERG 1694  WALCKSSON 1718-1720  HANSSON 1721-1742  ANDERSSON 1743-1752  ANDERS MATTSSON 1754  ERIK NYMAN 1757  JEAN JANSSON 1758  ?? SVENSSON 1762-1774 VAKANT TILL  PETR BJÖRKSTEN 18 7/3 02
LARS HASSELSÖDRA ROSLAGS 1 BÅTSMANSKOMP GREN 1816  ANDERS FRÖBERG 18 25/2 18 – 18 5/4 23  JAN PETR MELLSTRÖM 1823  ANDERS WALLBERG 1824  JEAN OLSSON 18 25/2 24   ANDERS JANSSON 18 2/6 37 – 18 25/11 37  JOHN PETR JANSSON 18 4/12 38 – 18 ??? 42   JOHN FR PETTERSSON 18 31/1 43 – ????  ANDS PETR ZETTERLUND 18 25/4 64 – 18 4/11 95
Text på hällen: STENEN RESTES AF DÅVARANDE ÄGAREN TILL NÄLE GÅRD 1925
Informationsskylt  Nej

Erik Winell
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö42

Minnessten över Lapplands jägarregemente i Kiruna                                            

Län                                           Norrbotten

 Kommun (motsv)             Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På kasernområdet Ö stabsbyggnaden (g:a sjukhuset) för  Lapplandsjägargruppen
GPS-angivelse:                      67°51’16.22″N 20°15’37.19″E

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin och Björn Lundquist
Datum:                                      2017-09

Historia
Lapplands jägarregemente har sitt ursprung i den skidlöparbataljon som 1910 sattes upp i Boden som IV. bataljonen (4:e bataljonen) vid Norrbottens regemente. Bataljonen omlokaliserades 1943 till Kiruna och organiserades som Norrbottens regementes jägarbataljon i Kiruna (I 19 K). År 1945 omorganiserades bataljonen till Arméns jägarskola (JS).
I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973 och 1975, bildades A-förband samt B-förband. A-förbanden var regementen som tillfördes ansvaret för ett försvarsområde, och med det blev ett försvarsområdesregemente. Därmed föreslogs en sammanslagning av Arméns jägarskola och försvarsområdesstaben. Genom överbefälhavarens förslag föreslog Chefen för armén att Arméns jägarskola efter integration med staben för Kiruna försvarsområde (Fo 66) skulle få namnet Lapplands jägarregemente (I 22). Den 1 juli 1975 bildades försvarsområdesregementet Lapplands jägarregemente (I 22/Fo 66). Detta medförde att Lapplands jägarregemente blev ett A-förband, och fick det samlade mobiliserings- och materialansvaret som ensamt förband inom Kiruna försvarsområde. Beteckningen I 22 hade fram till 1939 burits av Värmlands regemente. Genom att skolan omorganiserades och upphöjdes till ett regemente, blev även Lapplands jägarregemente det yngsta infanteriregementet i Sverige.
Inför försvarsbeslutet 1996 föreslogs en ny försvarsområdesindelningen, vilket innebar att tre försvarsområdesstaber inom Norra militärområdet (Milo N) i skulle avvecklas den 31 december 1997. De tre staber som föreslogs för avveckling återfanns i Kalix, Kiruna och Östersund.
Från den 1 januari 1998 reducerades regementet från ett försvarsområdesregemente till ett utbildningsregemente, det vill säga ett B-förband. Kiruna försvarsområde (Fo 66) införlivades i Bodens försvarsområde (Fo 63), där den kom att utgöra en gränsjägarstab (försvarsområdesgrupp) under namnet Lapplandsjägargruppen.
Inför försvarsbeslutet 2000 var regeringens utgångspunkten att det endast behövdes två enheter för att tillgodose Försvarsmaktens framtida behov av skilda slag av jägarförband. En enhet för avseende utbildning av Norrlandsjägare, och den andra avseende utbildning av underrättelse- och säkerhetsförband. När det gällde vilket förband som skulle kvarstå för utbildning av Norrlandsjägare föll valet på Norrlands dragonregemente, där valet stått mellan Norrlands dragonregemente (K 4) och Lapplands jägarregemente (I 22). Valet blev att Lapplands jägarregemente skulle avvecklas, och att Norrlands dragonregemente skulle kvarstå i fredsorganisationen. Motiveringen var att Norrlands dragonregemente ansågs ha bättre modernitet samt utbildningsbetingelser för att bli kompetenscentrumet för utbildning av Norrlandsjägare. Men även avstånd till Boden ansågs var en fördel för Norrlands dragonregemente, vilket ansågs underlätta för samövning med förbanden där.
Regementet avvecklades den 30 juni 2000. Lapplandsjägargruppen omorganiserades till en utbildningsgrupp, och lydde från och med den 1 juli 2000 under Norra militärdistriktet (MD N). Den 1 juli 2005 uppgick Norrbottens gränsjägargrupp i Kalix, i Lapplandsjägargruppen, som sedan dess är ansvarig för före detta Fo 66 samt GJ 66 och Fo 67 samt GJ 67 områden. De huvudsakliga uppgifterna är att organisera och utbilda hemvärnsförband.
(utdrag  ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        LKAB
Adress:                                       Box 952, 971 28 Luleå
Tfnnr:                                          0771-76 00 00
Mail-adress                              info@lkab.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:                                     076-849 13 22
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnesmärke av granit med två metallplattor rest år 1995 vid förbandets 50 års jubileum
Text övre plattan mellan fo 66 och I 22 vapenbilder:  50 ÅR ARMÉNS JÄGARSKOLA 1945 – 1975  LAPPLANDS JÄGARREGEMENTE 1975 – 1995
Text nedre plattan: TILL MINNE AV LAPPLANDS JÄGARREGEMENTE NEDLAGT 30 JUNI ÅR 2000
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten