Kategoriarkiv: Okategoriserade

Registerkort Nr M93

Minnesplatta över Carl XII:s besök 1700 och 1715-16  i Ystad

Län                                            Skåne (f d Malmöhus)

Kommun (motsv)              Ystad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Kemnerska gården, Stora Västergatan 6
GPS-angivelse:                     N55O25´46´´ E13O48´60´´

Inventerad
Namn:                                     Christian Braunstein
Datum:                                    2019-07-15

Historia
Kemnerska gårdens bostadshus byggdes cirka 1540. Det renoverades senast 1951-1952 då gården skadats i en brand 1946.
Det har sagts att Karl XII under sin vistelse i Ystad 1699 bodde i huvudbyggnaden på gården. Det är av denna anledning som många känner till huvudbyggnaden som Karl XII-huset. Det visade sig dock att Karl XII aldrig har bott på gården men han har ändå haft en stor betydelse för Kemnerska gården. Karl XII har bland annat hindrat att byggnaden revs.

 Ägare
Namn:                                        Ystad kommun
Adress:                                       Nya Rådhuset, Österportstorg 2, 271 80 Ystad
Tfnnr:                                         0411-57 70 00
Mail-adress                              kommunen@ystad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –                        
Renovering (vid behov):      –                        

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Minnestavlan av brons på Kemnerska gården som felaktigt har utpekats som Karl XIIs bostad
under vistelserna i Ystad ger de enligt traditionen historiska data om Karl XIIs vistelse i Ystad. Kungen bodde i själva verket på Stora Östergatan.
De felaktiga uppgifterna härrör från Svenska turistföreningens årsskrift 1910, där det fanns en artikel av Lundaprofessorn Arthur Stiller.                                   
Text: På ömse sidor av en relief av konungen: 17 JUNI 1682 och 30 NOVEMBER 1718
KONUNG CARL XII BODDE I DETTA HUS TVENNE GÅNGER
FÖRSTA GÅNGEN ÅR 1700 I JUNI MÅNAD
ANDRA GÅNGEN FRÅN DEN13 DECEMBER 1715 TILL DEN 16 FEBRUARI 1716
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr H10

Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Stadsparken, Oskarshamn

 Län                                            Kalmar

Kommun (motsv)                Oskarshamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Stadsparken, 200 m OSO Oskarshamns kyrka
GPS-angivelse:                       N57°15’45.57″ E16°27’13.54″

Inventerad
Namn:                                        Oskarshamns kommun
Datum:                                       2020-10-24

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.
Genom monumentet vill Oskarshamns kommun hedra personer som har deltagit eller deltar i internationella operationer, militära eller civila/humanitära. Vid minnesplatsen kan veteraner, men också vänner, anhöriga och andra, samlas för att minnas och hedra veteranernas insatser för fred och frihet.

 Ägare
Namn:                                        Oskarshamns kommun
Adress:                                       Varvsgatan 8, Box 706, 572 28 Oskarshamn
Tfnnr:                                         0491-880 00
Mail-adress                               servicecenter@oskarshamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Monumentet är utfört i grå granit från stenbrott i kommunen. Minnesplatsen har tagits fram i dialog med lokala veteraner och Veteranförbundet i Kalmar län. Minnesstenen skulle ha invigts 24 oktober 2020 men på grund av pandemin är det senarelagt till våren 2021.
Text: På den vänstra stenen: I FREDENS TJÄNST
Text på den högra stenen FN-symbolen.
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W01

Minnessten över slaget vid Brunnbäcks färja

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Avesta

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Södra stranden av Dalälven ca 3 km SV väg 70
GPS-angivelse:                       N60° 7’51.58″ E16°15’35.22″

Inventerad
Namn:                                       Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                      2020-08-15

Historia
Slaget utkämpades i början av april 1521mellan Gustav Vasas upprorstrupper och Kristians II av Danmark lojala, främst danska förband. Den danska styrkan under befäl av Henrik Slagheck och Henrik von Mehlen kom från Västerås i söder och slog läger då de nådde Brunnbäck och det vad och färjeläge som på den tiden låg här. Ungefär samtidigt anlände från norr, hövitsmännen Peder Svensson och Olof Bonde med sina trupper till den norra älvstranden. Dalkarlarna började från stranden beskjuta danskarna med sina pilbågar och tvingade snart motståndarna att retirera. Peder Svensson hade utom synhåll för fienden då redan låtit en del av sina trupper gå över älven och när danskarna drog sig bort från sitt läger gick han till anfall. Samtidigt tog sig återstoden av dalkarlarna över älven och deltog i anfallet. Danskarna stod inledningsvis emot, men attacken var både överraskande och kraftsamlad och de tvingades snart retirera flyende söderut eller genom att kasta sig i älven. De svenska trupperna segrade stort.
För att beskriva slutet av striden med orden i Dalvisan:
”Så körde de jutar i Brunnebäck älv så vattnet dem porlade om.
De sörjde däröver, att Kristian själv ej där tillika omkom”

Ägare
Namn:                                       Avesta kommun
Adress:                                      774 81 Avesta
Tfnnr:                                        0226-64 50 00
Mail-adress                            servicecenter@avesta.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten av granit rest 1896. Stenen är inhägnad av fyrkantshuggna granitfundament förenade av en kedja
Text under Dalarnas vapenbild:  FÖR SVERIGES FRIHET FÖR HEM OCH FOSTERBYGD KÄMPADE OCH SEGRADE DALAMÄNNEN HÄR 1521.
MINNESGODE LANDSMÄN RESTE STENEN 1896
Text på ingångsstenarna: PEDER SVENSSON respektive OLOF BONDE
Informationsskylt: Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Protokoll för SvMM årsmöte 2020

Protokoll fört vid  SvMM årsmöte 2020-07-28
(Mail-möte)

 1. Förklarade ordföranden mötet för öppnat.
 2. Valdes Christian Braunstein till mötesordförande och Claes Grafström till mötessekreterare.
 3. Valdes Patrik Sjögren och Gustaf Braunstein till justeringsmän.
 4. Beslöts att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
 5. Godkändes föredragningslistan.
 6. Redovisades verksamhetsberättelsen och den ekonomiska årsredovisningen för 2019 vilka godkändes av mötet.
 7. Redovisades revisorernas berättelse.
 8. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 redovisades och godkändes.
 10. Fastställdes oförändrad årsavgift för 2020.
 11. Omvaldes ordföranden Christian Braunstein och suppleanterna Michael Lagerkvist och Thomas Roth (1-årsmandat). Övriga styrelseledamöter (2-årsmandat) har ett år kvar.
 12. Omvaldes Revisionsfirman R 3 till revisor och Frans Kempe till revisorssuppleant.
 13. Omvaldes Lennart Berns och Gunnar Ohlsén till valberedning.
 14. Inga övriga frågor förelåg
 15. Förklarade ordföranden mötet för avslutat.

Claes Grafström, sekreterare                                       Christian Braunstein, ordf

Patrik Sjögren, justeringsman                                     Gustaf Braunstein, justeringsman

Protokoll från SvMM årsmöte 2017

Protokoll fört vid SvMM årsmöte 2017-03-20 på Kavallerimässen

 1. Mötet öppnades av föreningens ordförande
 2. Valdes Christian Braunstein till mötets ordförande och Olle Strid till mötets sekreterare.
 3. Valdes Claes Grafström och Lennart Holtrin till justeringsmän och att även fungera som röst­räknare vid behov.
 4. Beslutades att årsmötet var stadgeenliga utlyst.
 5. Godkändes dagordningen med tillägget att ”Övriga frågor” togs bort.
 6. Fastställdes röstlängden till 21 närvarande medlemmar samt fem fullmakter, totalt 26 röster.
 7. Under punkten redovisade ordföranden för ”dagsläget” med hjälp av ett antal PowerPoint-bilder. (Bifogas som bi­laga). Därefter föredrog kassören styrelsens verksamhetsberättelse och ekono­miska årsredovisning för 2016 (bifogas som bilaga).
 8. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
 9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 10. Redogjorde ordförande för styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksam­hetsår 2017 som godkändes av årsmötet.
 11. Fastställdes att medlemsavgiften oförändrad ska vara 200 kr för enskild medlem och 450 kr för förening (motsv).
 12. Val av styrelse och suppleanter
  Omvaldes till ordförande Christian Braunstein och till styrelseledamöter Peter L:son Björkman, Anders G:son Wiklund, Peter Wetterberg, Claes Grafström, Jan-Erik Clerkestam och Lennart Holtrin.
  Leif Cimrell hade undanbett sig omval.
  Till suppleanter omvaldes Michael Lagerkvist och Thomas Roth.
 13. Val av revisorer och suppleanter
  Omvaldes revisorn Benny Svensson och revisorssuppleant Owe Ringdahl och Frans Kempe.
 14. Val av valberedning för val av föreningens funktionärer
  Omvaldes Åke Sagrén (sammankallande) och Jan Mörtberg samt nyvaldes Leif Cimrell.
 15. Mötet avslutades, varvid ordförande framförde sitt tack till föreningens medlemmar för både det arbete som utförs och det intresse för föreningens verksamhet som visas.

Vid protokollet
Olle Strid

Justeras
Claes Grafström                                                                           Lennart Holtrin

Christian Braunstein
Ordförande

Registerkort Nr E29

Altare med kors på Korumplatsen i Linköping

Län                                              Östergötland

Kommun (motsv)                 Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Korumplatsen strax söder om Grenadjärvallen
GPS-angivelse:                        N58°23′47″  E15°36′35″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                       2020-08-07

Historia
Överstelöjtnant Oscar Wilhelm Douglas, militärpastor Harald Tigerström och kapten Sture Zanton tog initiativet till en ”friluftskyrka”, belägen öster om Grenadjärgården. Korumplatsen färdigställdes av kasernkompaniet och i september 1952 kunde överste Holger Stenholm inviga den.
Runt korumplatsen reser sig höga tallar som pelare i denna grenadjärkyrka, med himlen som ett mäktigt tempelvalv. Längst fram ett stenaltare med ett kors. Hela platsen är sådan, att den stämmer sinnet till allvar och andakt.
Till vänster om altaret avtäcktes 1954 en minnestavla i granit över de livgrenadjärer som gett sina liv under beredskapstjänst (E04).

Ägare
Namn:                                       Linköpings kommun
Adress:                                      Kultur- och fritidsnämnden, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                        013-206000
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                      Ägaren

Övrigt
Kors av brons på kvadratiskt huggen sockel av granit rest 1952. På, sockeln ett kors och tre öppna kronor.
Text:   –
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z02

Minnessten över Armfeldts återtåg 1718 på Gräslidvalen

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Gräslidvallen
GPS-angivelse:                        N63°12’24” E12° 6’25”

Inventerad
Namn:                                        Sten Bredberg
Datum:                                       2013

Historia
En plats som förknippas med karolinernas dödsmarsch i januari 1719 är området där åarna Enan och Ranglan möts, väster om Gräslidfjället. Här slog trupperna läger under hemfärden, och för många tog resan slut där. Ett monument över stupade artillerister har därför rests vid fjällets fot.

 Ägare
Namn:                                        ?
Adress:                                     
Tfnnr:             
Mail-adress   

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Norrlandsartillerister
Adress:                                       c/o Sten Bredberg, Jaktstigen 35, 831 43 Östersund
Tfnnr:                                         063-10 31 91
Mail-adress   

 Övrigt
Omkring 850 meter nordöst om mötet mellan Enan och Ranglan finns ett minnesmärke. Det låg tidigare vid Enan där det restes år 1949, men det flyttades 1962 till sin nuvarande plats på Gräslidvalen, en höjd vid kanten av Gräslidfjället öster om Enan. Monumentet är rest av Kamratföreningen Norrlands Artillerister, till minne av de stupade i området. Det består av ett kallmurat skifferfundament på viket det sitter en gjuten järnplatta med inskription.
Text:  ARTILLERI  UR ARMFELDTS ARMÉ SLOG I DENNA TRAKT LÄGER I JANUARI 1719
MÅNGA MÄN FRÖSO IHJÄL
KAMRATFÖRENINGEN NORRLANDS ARTILLERISTER HEDRAR DERAS MINNE
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI123

Minnessten över stupade i frihetskriget i Tammerfors

Land                                         Finland

Kommun (motsv)              Tammerfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I korsningen Kalevantie-Hautasmankatu
GPS-angivelse:                      N61°29’42” E23°47’9″

Inventerad
Namn:                                       Anders Grafström
Datum:                                     2017-11-17

Historia
Finska inbördeskriget (även frihetskrig, medborgarkrig, revolution[1]) var en väpnad konflikt i det nyligen självständiga Finland, som pågick från den 27 januari till den 15 maj 1918, mellan den ”röda” sidan och den ”vita” sidan. Den ”röda” utgjordes av de ”röda” socialdemokraterna och den ”vita” av den konservativt ledda finländska senaten. De röda erhöll visst stöd från den nyinrättade bolsjevikiska regimen i Ryssland, medan de vita fick stöd från Tyskland och i begränsad utsträckning av Sverige. Kriget slutade med seger för den vita sidan.
Sammantaget dog omkring 37 000 personer i samband med kriget, varav drygt 20 000 från den röda sidan som arkebuserades eller avled i fångläger.

Ägare
Namn:                                        Tammerfors stad
Adress:                                       Tampereen kaupunki, PL 487, 33101 Tampere
Tfnnr:                                          03 565 611
Mail-adress

Kostnader-
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Stenen av granit restes 1919 och Åke O Wibom (frivillig i Svenska brigaden) ritade stenen.
Text framsida: HÄR FÖLLO TAPPRA SVENSKA MÄN VID VÄRNANDET AF FINLANDS FRIHET 28/3 1918 3/4
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S21

Minnessten över 1.gränsförsvarsbataljon 1940-45 i Töcksfors

Län                                            Värmland

Kommun                                 Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Töcksfors Gränshotell. Södra husgaveln, en stig in i skogen söderut, 60 m
GPS-angivelse:                    59°30’19.68″N 11°50’51.84″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-07

Historia
Värmlands Regementets landstormsregemente L 2, från 1942 lokalförsvarsförband, hade totalt sex gränsförsvarsbataljoner (1. – 6.). 1. Gfbat svarade för gränsförsvaret i söder, d v s Årjängsområdet.

 Ägare
Namn:                                        Töcksfors Gränshotell (norska ägare)
Adress:                                       Gränshotellet Victoria, Sveavägen 50, 670 10 TÖCKSFORS
Tfnnr:                                          0573-215 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Stort behov av rengöring från lav och mossa. Sannolikt behövs                                                           även målning av texten då den i dag till stor del är oläslig

Vårdare
Namn:                                         Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit (natursten)
Text under tre kronor: 1 GFBAT L 2 VAKTADE OCH BEVAKADE ……… (oläsligt)
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten