Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr S47

Minnessten över vårdannex till etappsjukhus som från beredskapsåren 1940 – 45

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Forshaga

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Hällekils Gård 2,9 km söder Olsätter, Hällekil, 10 km norr Deje
GPS-angivelse:                        59°42’20.70″N 13°29’47.88″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                       2020

Historia
Under beredskapstiden fanns flera etappgrupper framgrupperade, antal beroende på styrkefördelning och beredskapsläge, för att understödja Arméfördelningarna som fanns grupperade i Värmland som försvar vid ett förväntat tyskt anfall från Norge. I trakten av Deje fanns ett fast etappsjukhus grupperat under större delen av beredskapstiden. Etappsjukhuset var i första hand till för att ta hand om stridsskadade soldater, men svarade också för kvalificerad sjukvård vid alvarliga sjukdomar och olyckor.
Sjukhuset hade 400 vårdplatser och utnyttjade skolor, missionshus och andra lämpliga lokaler för sina olika vårdannex. Hällekils Gård som varit ålderdomshem, vårdinrättning med olika inriktningar sedan 1897, var självfallet lämpligt att utnyttja som vårdannex för etappsjukhuset. Vårdannexet var bemannat med en läkare, två sjuksköterskor och några sjukvårdssoldater enligt uppgift.
Bland de intagna soldaterna fanns vid något tillfälle en stenhuggare, han utförde minnesstenens bildutförande som skulle minna om den goda maten och omvårdnaden som de intagna soldaterna fick.

 Ägare
Namn:                                        Lars Lagefjäll och Tomas Pettersson
Adress:                                       Hällekils Gård 17, 669 92 Deje
Tfnnr:                                         0704/58 82 35
Mail-adress                               info@hallekilsgard.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      Rengöring från mossa och lav
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Stenen är skulpterad med en bild av en soldat som äter från ett fat med en sked
Text: Saknas
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S46

Krigskyrkogård över begravda soldater vid Wagge gård från 1809

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Arvika

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    500 m Ö Wagge gård, 7 km NV Arvika
GPS-angivelse:                       59°43’15.48″N 12°30’26.64″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                      2019

Historia
60 soldater ur Västra Armén är här enligt stenen begravda 1809. Övlt Georg Adlersparre var generaladjutant till chefen för Västra Armén, krigspresidenten Bror Cederström, men fungerade i praktiken som chef för Värmlandsfördelningen i Eda-området. Adlersparre övertalas att ställa sig i spetsen för upproret mot Kung Gustaf IV Adolf julen 1808 och påbörjar marschen mot Stockholm den 9 mars 1809 från Karlstad med 1.850 man.
Den vanligaste dödsorsaken vid Västra Armén vid denna tidpunkt var fältsjukan, en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhållanden.
Anledningen till att 60 soldater begravdes här är oklart, då några historiska dokument över händelsen hittills inte är kända. Sannolikt uppsattes här ett tillfälligt sjukhus för att stödja sjuktransporterna från Eda-området till Allmänna Sjukhuset i Karlstad. Sjuktransporterna skedde genom inhyrda bönders försorg under överinseende av någon soldat eller underofficer. De som då dog på vägen måste begravas på en lämplig plats. Varför man valde Wagge gårds marker är sannolikt för att gården vid denna tidpunkt beboddes av kronans fogde.
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare till lantvärnet inskrivna (i Värmland nära 7.600 man). Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Arvika-området sattes II. Bataljonen av lantvärnsmän i Värmland upp i slutet av augusti och i början av september III. Bataljonen (reducerad). Man kan därför inte utesluta att bland de begravda lantvärnsmännen även finns de som var nyutbildade i Arvika-området och hade insjuknat i fältsjukan under sin utbildning.

 Ägare
Namn:                                        Wagge gårds ägare: Lillemor Sejersted Bödtker
Adress:                                       Wagge gård 671 92 Arvika.
Tfn:                                              0730/26 80 05.
E-post:                                       waggestuteri@bodtker.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Behov av rengöring från lav och mossa
Renovering (vid behov):      Behov av att resa upp stenen och sätta fast den

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Börje Furtenbach anger i boken Eda Skansar (sida 200, fotnot 589) att texten på minnesstenen är felaktig och att soldatgraven i stället härrör från kriget 1813 – 14 då ett brigadsjukhus var upprättat i Wagge. Om detta är korrekt får gravens placering sin naturliga förklaring.
Text:  GRAFPLATS FÖR 60 MAN AF ADLERSPARRES HÄR ÅR 1809
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S45

Minnessten över minolyckan 1940 då två soldater ur en ingenjörsavdelning dog NV Lekvattnet

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     6 m öster landsvägen mot Norge 8,3 km NV Lekvattnet, Långsjöns nordspets
GPS-angivelse:                      60°14’4.55″N 12°33’38.25″E
Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                      2020

Historia
Den 6 juni 1940 inträffade en svår olycka med dödlig utgång under mineringsarbete. En ingenjörsavdelning var förlagd till Rottnaberg vid Vittjärn under befäl av fänrik Larsson. Några soldater körde med häst och kärra lastad med en mina, spett, spade och några verktyg till landsvägen norr om Långsjön. Hästen spändes ifrån och man påbörjade avlastningen. Då råkade säkerhetsspärren till minan frigöras med påföljd att minan briserade. Två soldater dödades omedelbart. Kläderna på närstående soldater slets sönder så att de fick gå i trasiga uniformer då det var ont om nya persedlar.
Sjukvårdspersonalen vid Vittjärn, hörde smällen och befarade en olycka, varför de omedelbart ryckte ut till platsen. Tyskarna på andra sidan gränsen hörde också smällen och lär ha sagt: ”självmål”.
Fyra skadade soldater fick föras till Torsby lasarett. De två omkomna soldaterna var: Karl Roos, Södertälje och Helge Eriksson, Katrineholm.
Resterna från kärran placerades runt den minnessten som senare restes över de två döda på platsen.

 Ägare
Namn:                                        Fryksände Pastorat
Adress:                                       Kyrkogatan 21, Box 52, 685 22 Torsby
Tfnnr:                                         0560/200 59
Mail-adress                               fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      Minnesstenen behöver rengöras från mossa och lav
Renovering (vid behov):       Informationsskylten med dess historia behöver ersättas

Vårdare
Namn:                                        Lekvattnets Hembygdsförening
Adress:                                       Karmenkynna Lekvattnet 685 91 TORSBY
Telefon:                                     0560 501 76
Mail-adress:                             hembygdsforeningen@lekvattnet.se

Övrigt
Minnesmärket restes ursprungligen av Lekvattnets Hembygdsförening som fortfarande känner ansvar för det.
Text: Ingen
Informationsskylt: Ja men saknar text

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr E24

Minnessten över Sveriges första flygskola på Malmen

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Helikopterflottiljens område på Malmslätt
GPS-angivelse:                      58°24’27.16″N 15°31’32.23″E

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                      2020-09-25

Historia
Carl Cederström föddes 5 mars 1867 i familjegården Sanda, Österhaninge socken, död
29 juni 1918. Han blev känd som flygbaronen.

Carl Cederström ville bli skådespelare, men hans far, friherre Anders Cederström, skickade honom istället till Alnarps lantbruksskola. Efter examen åkte Cederström till USA, där han försörjde sig bland annat som boskapshandlare, cowboy och trollkarl. I slutet på 1890-talet återvände han till Sverige och blev arrendator på Ingarö på Brunns gård, som tillhörde hans fars fideikommissegendom. Till slut tröttnade han på lantbruket och startade 1907 Sveriges första bilfirma, Bilbolaget i Stockholm, där han hyrde ut sin tids verkliga lyxbilar.
Vid den tiden blev han intresserad av flyget, for till Paris våren 1910 för att få sin utbildning på aeroplan, och blev på så sätt Sveriges förste flygare. Den 24 augusti 1910 deltog han i en tävling om första flygning över Öresund men han havererade, vann gjorde dansken Robert Svendsen. Senare samma år genomförde han en flygning på Ladugårdsgärdet i Stockholm inför en stor publik. Även året efter, den 19 maj 1911, deltog han i en flyguppvisning på Ladugårdsgärdet. År 1911 grundade han Skandinaviska Aviatik och startade 1913 en flygskola på Malmen i Linköping ”med två flygplan, en bil och en mekaniker, allt med franskt ursprung”. I slutet av 1916 bildade han Nordiska Aviatik. Han blev själv verkställande direktör och tillsammans med verkstadschefen och en arbetsstyrka på omkring 30 personer byggde man flygplan för statens räkning.
Cederström omkom den 29 juni 1918 i Ålands hav när han medföljde piloten som var hans tidigare elev, Carl Gustaf Krokstedt.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                               exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Helikopterflottiljen
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-28 30 00
Mail-adress                              exp-hkpflj@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av grå granit, 2,85 m h och 0,75×0,3 m (Ö-V). Stenen invigdes 29 augusti 1962 av Konung Gustaf VI Adolf.
Text under flygvapnets vapenbild: SVERIGES FÖRSTA FLYGSKOLA DREVS HÄR AV CARL CEDERSTRÖM 1913
Text på frånsidan under bilder av tre flygplan: SVERIGES FLYGVAPEN OCH SVENSKA AEROPLAN AB RESTE DENNA STEN 1962
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr E91

Minnessten över Oscar II besök på Livgrenadjärregementena 1893 på Malmen

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På Helikopterflottiljens område på Malmen
GPS-angivelse:                      N58°24’30.43″  E15°31’23.29″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                      2020-09-25

Historia
1893 besökte kung Oscar II de båda Livgrenadjärregementena (I 4 och I 5).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                               exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Stenen behöver tvättas med högtryckstvätt
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Helikopterflottiljen
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-283000
Mail-adress                               exp-hkpflj@mil.se

Övrigt
Minnesplatta av kalksten uppsatt år 1893
Text: Man kan knapp urskilja Oscar. Sannolikt står årtalet också på stenen
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U81

J35F Draken på Hässlö, Västerås

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I korsningen Pilotgatan – Hässlögatan, strax väster om flygplatsen
GPS-angivelse:                       N59°35’06.6″  E16°37’22.2″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Första flygkåren organiserades först den 1 juli 1929. Flygkåren fick 1936 namnet Västmanlands flygflottilj (F 1). 1953 inträdde flottiljen i jetåldern och 1966 tillfördes J 35F Draken. J 35 var aktiv vid F 1 fram till nedläggningen.
Riksdagen beslutade den 26 april 1979 i enlighet med propositionen att Västmanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1983.

Ägare
Namn:                                       F 1 kamratförening
Adress:                                      Hässlögatan 4, 721 31 Västerås
Tfnnr:
Mail-adress                              f1kamrat@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:
Renovering (vid behov):       Minnespelare med flygplan var i gott skick.

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket av J 35-F uppsatt år 1997 på initiativ av F 1 Kamratförening
Informationsskylt: ”Flygplanet är skänkt av Flygvapnet till F 1 Kamratförening och har tack vare medverkan från företag och institutioner nedan kunnat placeras som ett monument över en viktig epok i flygets och Hässlö historia.
Kungl Västmanlands Regementes och Flygflottiljs Kamratförening, Västerås Flygande Museum, Flygteknikcentrum – Hässlögymnasiet, Skanska Stålteknik Mekan AB Västerås, Västerås Flyg­fastigheter AB, Vägab Västerås Gatukontors AB, Västerås Flygplats AB, Krantjänst i Mälardalen AB Eskilstuna, MPA Måleriprodukter AB, Dickursby Färg AB Stockholm, Steel Haka OY Uleåborg Finland, Hallstahammars Bult AB, Witte Byggteknik Göteborg, Västerås Gravyr & Skylt AB.”

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U14

Gravkvarter (I 18) på Östra kyrkogården, Västerås

Län                                             Västmanland

Kommun (motsv)                Västerås stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Östra kyrkogårdens sydöstra hörn vänd mot Östra Ringvägen. Gravnummer 1007 363-2.
GPS-angivelse:                       N59°36’49.7″ E16°33’18.9″

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Västmanlands regemente (I 18) var ett infanteriförband inom 
svenska armén som verkade i olika former åren 1628–1927. Förbandsledningen var förlagd i Västerås
Östra kyrkogården är en begravningsplats vid Östra Ringvägen i Västerås. Begravningsplatsen invigdes år 1875.

Ägare
Namn:                                        Kyrkogårdsförvaltningen Västerås
Adress:                                       Skultunavägen 74, 722 17 Västerås
Tfnnr:                                         021-81 40 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravstenen är troligen uppsatt under 1918 av regementet i anslutning till Spanska sjukans härjningar i Västerås.
Gravstenen är troligen uppsatt under 1918 av regementet i anslutning till Spanska sjukans härjningar i Västerås. Text under ett kors samt årtalet 1918:  A. SCHOTTE, J. E. VESTMAN, G. F. PERSSON, J. E. KARLSSON, D. LÖFBERG, E. OLSSON, G. L. PETTERSSON, F. E. ANDERSSON, E. E. LILJA, A. M- ALTÉN, H. V. FURST, E. G. JOHANSSON, F. G. DÖMSTEDT, E. A FLINK
På stenens baksida en kunglig krona och under denna I 18
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U13

Minnesmärke över Flygförvaltningens verkstadsskola på Hässlö i Västerås

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På kajen vid fritidsbåthamnen i Regattagatans förlängning, nära korsningen med Östra Mälarstrands allé.
GPS-angivelse                        N59°35’48.6″ E16°35’10.6″

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Flygförvaltningens verkstadsskola (FFV) var en truppslagsskola för markförbanden inom svenska flygvapnet som i olika former verkade åren 1941–1968.
Förbandsledningen var förlagd i Västerås garnison i Västerås. Flygvapnet växte drastiskt under andra världskriget och Sverige hade efter kriget ett av världens största flygvapen. Utbildade me­kaniker saknades i Sverige och ledande chefer inom flygvapnet ansåg att man måste starta en för flyget anpassad skola för att lösa bristen.
Kungliga Flygförvaltningens verkstadsskola började sin verksamhet hösten 1941 i en sjöhangar på öster i Västerås, nuvarande Viksäng. De första 19 eleverna utbildades till flygmekaniker. Den officiella starten av skolan sattes till 1942 då 20 ytterligare elever anslutit. Hösten 1941 hade KFUM i Västerås kontaktats av de ansvariga för skolan med begäran om att lösa inkvarteringen för eleverna. Västerås stad kunde då hyra ut Johannisbergs herrgård på västra sidan av Västerås­fjärden.
Sjöhangaren totalförstördes av en brand 1949 och verkstadsskolan kunde då flyttas till en beredskapshangar vid Johannisbergs flygplats på västra sidan om fjärden. Både skolan och KFUM:s elevhem kom på så vis att ligga nära varandra. Verkstadsskolan avvecklades efter beslut i riksdagen den 1 juli 1968. I och med detta övertogs skolan i sin helhet av den lokala skolmyndigheten i Västerås. Totalt har 807 elever från hela Sverige utexaminerats vid skolan.

Ägare
Namn:                                       Västerås stad
Adress:                                      Fiskartorget Västerås
Tfnnr:                                        021-39 00 00
Mail-adress                              kontaktcenter@vasteras.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten med fastsatt kopparplåt samt en snedställd tvåbladig propeller uppsatta under 1990-talet där den nedbrunna sjöhangaren en gång stod.
Text under FFV emblem: KUNGLIGA FLYGFÖRVALTNINGENS VERKSTADSSKOLA STARTADE HÄR I EN NÄRBELÄGEN SJÖHANGAR SIN VERKSAMHET 1942. EFTER EN HÄFTIG BRAND I JANUARI 1949 TOTALFÖRSTÖRDES HANGAREN OCH SKOLAN FLYTTADE TILL EN BEREDSKAPSHANGAR PÅ JOHANNISBERG DÄR UTBILDNINGEN BEDREVS FRAM TILL ATT DEN UPPHÖRDE 1968. TOTALT UTEXAMINERADES 807 ELEVER
FFV KAMRATFÖRENING
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr U12

Minnessten över Västmanlands flygflottilj (F 1) på Hässlö, Västerås

 Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)                Västerås kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Inne på det gamla flottiljområdet väster om Västerås flygplats på en liten golfbana, ”omgiven” i sin helhet av Flottiljvägen inom Viksängsområdet.
GPS-angivelse                         N59°35’21.4″ E16°37’20.3″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                       2017-08-18

Historia
Försvarsbeslutet 1925 innebar att ett flygvapen skulle uppsättas från den 1 juli 1926. Enligt samma beslut skulle flygvapnet bestå av en chef med en flygförvaltning och fyra flygkårer (Uppsala, Västerås och Hägernäs, Malmen och Karlsborg samt i Östersund) med lite olika uppgifter. Dessutom skulle en flygskola organiseras.
Första flygkåren organiserades först den 1 juli 1929. Flygkåren var en mycket liten orga­nisation med ett spaningskompani och ett bomb- och jaktkompani. Förbandet skulle först ha för­lagts till Uppsala, men med anledning av att Västmanlands regemente (I 18) lades ned 1927, ändrades planerna i mars 1928 och förbandet placerades i Västerås, nyttjandes de då överblivna kasernerna på Viksäng. Något flygfält i Västerås stod inte färdigt vid denna tidpunkt och flygkå­rens flygverksamhet bedrevs därför vid flygstationen vid Centrala Flygverkstaden Västerås (CFV) på Viksäng, nära Mälaren, med sjöflygplan. Flygkårens huvuduppgift var att stå till Högsta krigsledningens förfogande, bland annat med flygtransporter.
1931 togs Hässlöfältet, ett gräsfält, i bruk och först då erhöll flygkåren landbaserade flygplan. 1933 tillfördes flygkåren en jaktdivision och blev ansvarig för flygvapnets jaktutbildning mellan åren 1933-1938. 1936 fick förbandet sitt slutliga namn, Västmanlands flygflottilj (F 1), samma år som flottiljen började ombeväpnas till en medeltung bombflottilj med tre divisioner. Jaktflyget avvecklades under 1938. 1943 flyttade först flottiljledningen till Hässlöfältet och därefter hela flottiljen 1944 till nyuppförda kaserner där. Samtidigt byggdes flygfältet ut med stort bansystem och flygledartorn.
1942 sattes Flygvapnets Centrala Skolor (FCS) upp och förlades till F 1 kasernetablissemang (f.d. I 18:s) inom flottiljområdet på Viksäng. FCS blev kvar där fram till 1961 då de flyttades till markskoleförbandet Hallands flygkår (F 14), tidigare Hallands flygflottilj (F 14), Halmstad. (Ingen sten eller skylt minner om FCS.)
1948 blev flottiljen landets första nattjaktsflottilj (och enda). I och med att det brittisktillverkade flygplanet J 33 Venom togs i bruk 1953, togs också flottiljen in i jetåldern. 1958 avvecklades nattjaktssystemet och istället infördes 1959 allvädersjakt vid flottiljen genom att J 32B Lansen tillfördes. J 32 Lansen ersattes 1966 av J 35F Draken, aktivt vid flottiljen fram till dess nedlägg­ning 1983.
1979 beslutade Riksdagen att Västmanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1983. En stor del av flottiljens verksamhet överfördes till Upplands flygflottilj (F 16) dit redan 1981 sektoransvar, stridsledningsenheter och etablissemanget i Barkarby hade överförts. 1982 över­togs F 1 förvaltningsansvar för Eskilstuna flygbas med reservbas av Bråvalla flygflottilj (F 13). Den 30 juni 1983 halades fanan framför kanslihuset en sista gång.

Ägare
Namn:                                        Hässlö Golf
Adress:                                       Flottiljgatan 50, 721 31 Västerås
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten rest år 1958 av flottiljens kamratförening. Kompletterande text vid flottiljens nedläggning. Stenen omgärdad av en kedja uppburen av fyra hörnstenar
Text under en rund kedjekransad platta av metall med en vingad tvåbladig propeller under Västmanlands vapen: TILL MINNET AV VÅRA I FLYGTJÄNST STUPADE KAMRATER
Under texten en oval metallplatta med följande text: PER ASPERA AD ASTRA
KUNGL VÄSTMANLANDS FLYGFLOTTILJ VERKADE PÅ HÄSSLÖ 1929 – 1983
Underst på stenen står: KAMRATFÖRENINGEN RESTE STENEN 1958
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U06

Minnestavla över Västmanlands regementes förläggning på kanslihuset på Viksäng i Västerås

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Västerås stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid huvudentrén till det f d regementets kanslihus, Kaserngatan 12
GPS-angivelse                        N59°36’28.0″ E16°34’34.5″

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
Västmanlands regemente ledde sitt ursprung från de Västmanlandsfänikor som sattes upp under mitten av 1500-talet. Västmanlandsfänikorna sammanslogs 1617 med fänikor i Uppland och Dalarna till landsregementet Upplands storregemente.
Åren 1623–1628 delades landsregementet upp i tre mindre fältregementen, ett i Västmanland, ett i Dalarna och ett i Uppland, varvid Västmanlands regemente bildades 1628 och stadfästes i 1634 års regeringsform (” Det Femptonde Wässmannelandz Regemente, där under hörer Wäss­mannelandh”.)
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Västmanlands regemente tilldelades № 18. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén och för Västman­lands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 18.
Västmanlands regemente vapenövades inledningsvis i Västerås (Kungsängen, idag nära Västerås järnvägsstation) och på Utnäslöt (i närheten av Strömsholm) samt från 1779 vid Salbohed (18 km väster Sala), vilket även blev regementets mötesplats. Den 1 oktober 1906 flyttade regemen­tet in i ett nyuppfört kasernetablissemang i stadsdelen Viksäng i Västerås. Kasernerna uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Fortifikationens typritningar för infanterie­tablissemang.
Våren 1925 lade dåvarande regeringen fram sin proposition, vilken låg till grund för försvarsbe­slutet 1925, om hur det svenska försvaret skulle utformas kommande år. Försvarsbeslutet inne­bar bland annat att Västmanlands regemente skulle avvecklas och upplösas efter 1927 års avslu­tade repetitionsövningar.
Den 31 december 1927 halades fanan på regementet för sista gången och regementet var av­vecklat. Den 1 januari 1928 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, vilken upp­löstes den 31 mars 1928.
Efter att regementet avvecklades, övertogs kasernerna av Västmanlands flygflottilj som nyttjade dem fram till 1944. Den 1 juli 1944 övertogs kasernerna av Flygvapnets centrala skolor. Hösten 1961 avvecklades Flygvapnets centrala skolor och hela kasernetablissemanget såldes till Väs­terås kommun. Åren 1962–1967 kom stora delar av området att rivas, för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. Kvar av de ursprungliga kasernerna blev kanslihuset, två flankerande kaserner (idag bostäder), en officersmäss och det gamla regementssjukhuset (rivet 1994).
Den 1 juli 1994 bildades Västmanlands regemente (nya), vilka sökte sina traditioner från det ti­digare upplösta Västmanlands regemente. Regementet ärvde dock inte 1859 års fana, utan mot­tog en ny fana, 1994 års fana. Efter att regementet åter avvecklades 1997 kom Västmanlands­gruppen att föra regementets traditioner vidare. Från den 1 juli 2012 förs traditionerna vidare av Västmanlandsbataljonen inom Upplands- och Västmanlandsgruppen.

Ägare

Namn:                                        Västerås stad
Adress:                                       Fiskartorget Västerås
Tfnnr:                                         021-39 00 00
Mail-adress                               kontaktcenter@vasteras.se

 Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av metall
Text: KANSLIHUS  GRUNDSTENEN LAGD 1904 DÅ ETT KASERNKOMPLEX BÖRJADE UPPFÖRAS FÖR KUNGL VÄSTMANLANDS REGEMENTE I 18 SOM FLYTTADE HIT FRÅN SALBOHED. MÖTESPLATS SEDAN 1779. DESSFÖRINNAN HADE REGEMENTSMÖTENA ÄGT RUM PÅ NÄRBELÄGNA KUNGSÄNGEN I VÄSTERÅS
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten