Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr L91

Minnessten över kronprins Carl Johans besök vid Marklunda rusthåll i Osby

Län                                            Kristianstad

Kommun (motsv)               Osby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Marklunda vägkorsning i östra Osby
GPS-angivelse:                       N56O23´07´´ E14O1´79´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Jean Baptiste Bernadotte gjorde ett uppehåll på sin resa mot Stockholm i oktober 1810 i Marklunda.

Ägare
Namn:                                        Osby kommun
Adress:                                       Västra Storgatan 35 Osby
Tfnnr:                                          0479 52 80 00
Mail-adress                              kommun@osby.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket av granit restes 1811 av Lars L Dufva
Text på framsidan: UUNDER CARL XIII REGERING NÄR SVEA RIKES KRONPRINS CARL JOHAN WID DES FÖRSTA RESA GENOM SVERIGE SÅG VID MARKLUNDA RUSTHÅLL FÖRSTA GÅNGEN DEN 24 OKT. 1810 EN SVENSK CARBINIERS BONING STANNADE HAN OCH GICK DÄRIN OTÅLIG ATT LÄRA KÄNNA ÄVEN DEN RINGARES VILKOR BLAND NYA VAPENBRÖDER
Text på frånsidan: MINNET AF DETTA ÄDLA NEDLÅTANDE SÄLSYNT HOS JORDENS STORE EJ HOS BERNADOTTE HJÄLTE OCH MÄNISKOVÄN SVERIGES HOPP FRANKRIKES ÄRA FÖRVARAR DENNA STEN UPPREST AF ORTENS KRONOLÄNSMAN RUSTHÅLLAREN LARS L. DUFVA ÅHR 1811
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr L46

Minnessten över slaget 1657 vid Sibbarps skans, Osby

Län                                              Kristianstad

Kommun (motsv)                 Osby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Byn Sibbarp 2 km S Osby. Vägskyltning
GPS-angivelse:                        N56O21´12´´ E13O58´22´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Sibbarps skans är en mindre befästningsanläggning vid byn Sibbarp, strax söder om Osby. Den uppfördes omkring 1611 under Kalmarkriget, sannolikt som ett skydd för en ganska viktig vägs passage över Helge å, och är fortfarande bevarad.
Under det dansk-svenska kriget 1657-1658 utspelades vid Sibbarps skans den 28 september 1657 en strid, där bland andra den danske översten Knud Ulfeld stupade i strid mot svenska trupper. Vid skansen fanns Ulfeld med ett regemente ryttare, en avdelning skånska dragoner och ett uppbåd göingebönder, med uppdrag att utföra störningsanfall mot de svenska trupperna i nordöstra Skåne och södra Småland. Söderifrån kom en svensk styrka, ungefär 110 småländska ryttare och dragoner, anförda av översten Sven Ranck på hemväg från spaningar i Skåne. De fann vägen avskuren och försökte slå sig igenom. Striden blev ojämn, många ryttare föll och överste Ranck drog sig, med resterna av truppen, tillbaka längs Helge å mot byn Malshult. Där kunde de, med hjälp av en bonde som anvisade ett vadställe, passera ån för att sedan fortsätta mot Småland. Kvar på valplatsen låg förutom många av sunnerbodragonerna även den danske befälhavaren Knud Ulfeld.

 Ägare
Namn:                                        Osby hembygdsförening
Adress:                                       Brolins väg 4, 283 42 Osby
Tfnnr:
Mail-adress                              ingar.bjornfot@telia.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Behov av rensning och uppsnyggning samt målning av den omgivande kättingen

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Sibbarps skans är fortfarande bevarad, liksom en stor minnessten som 1911 restes över striden 1657.
Text: KNUD ULFELD GÖINGARNAS BEFÄLHAVARE FÖLL FÖR SITT LAND I STRIDEN VID SIBBARP DEN 28 SEPTEMBER 1657
I ÄRLIG KAMP MOT HONOM STUPADE HÄR KÄCKA SVENSKA DRAGONER
MÄN OCH KVINNOR FRÅN GÖINGE RESTE ÅR 1911 DENNA VÅRD
Informationsskylt: Två, båda oläsliga. Behöver bytas ut

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr L43

Två minnesskyltar på Stora Kronohuset i Kristianstad

 Län                                            Kristianstad

Kommun (motsv)                Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Norra delen av Stora torg
GPS-angivelse:                        N56O2´01´´ E14O9´23´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Huset är byggt i så kallad empirestil och har tre våningar. Över mittpartiets tre portaler finns den latinska inskriptionen ”Extructa regnante Carolo XIV Johanne MDCCCXLI”, som betyder ”Uppfört under Karl XIV Johans regering 1841”. På byggnadens så kallad attika, finns inskriptionen i guldskrift, ”Legibus et armis”, som betyder ”Åt lagar och vapen”, vilket i sig syftar på byggnadens två funktioner – hovrätt och regemente. Tidigare utgick en högvakt från denna byggnad, vilken dock upplöstes på 1920-talet.
Efter att byggnaden var uppförd, kom den att delas av Hovrätten över Skåne och Blekinge och Wendes artilleriregemente. År 1917 lämnade Hovrätten byggnaden. De lokaler som Hovrätten hade haft i den östra delen av byggnaden, övertogs av vendisternas officersmäss. År 1953 lämnade även Wendes artilleriregemente byggnaden. Åren 1953–1966 var Södra militärområdesstaben förlagd till byggnaden. Åren 1966–1975 var staben för Kristianstads försvarsområde (Fo 14) förlagda i byggnaden. Åren 1975–1994 kom staberna för Södra militärområdes tygförvaltning (TF S), Södra militärområdes materielförvaltning (MFS) vara förlagda i byggnaden. År 1994 övertogs byggnaden av Södra underhållsregementet, som verkade där fram till 31 december 2001. Efter att Södra underhållsregementet upplöstes den 31 december 2001, övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation. Den 30 september 2002 löpte Försvarsmaktens hyreskontrakt ut, samtidigt som Försvarsmakten lämnade byggnaden.
”Mässen”, i de tidigare Hovrättslokalerna, drivs fortfarande som mäss och sällskapslokal för Militärsällskapet i Stora Kronohuset (MISK).

 Ägare
Namn:                                        Fastighetsbolaget Hemfosa fastigheter
Adress:                                       Hästholmsvägen 28, 131 02 Nacka
Tfnnr:                                         08-448 04 80
Mail-adress                              info@hemfosa.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Två minnesskyltar av koppar uppsatta i entrévalvet
Text på den vänstra skylten: FÖRSVARSGARNISON HAR FUNNITS I KRISTIANSTAD FRÅN STADENS GRUNDLÄGGNING 1614 TILL 2001
VIKTIGA ÅRTAL FÖR KRISTIANSTADS GARNISON
1614 DEN DANSKE KUNGEN CHRISTIAN GRUNDAR FÄSTNINGSSTADEN CHRISTIANSTAD SKAANSKE REGIMENT FÖRLÄGGS I STADEN
1658 KRISTIANSTAD BLIR SVENSKT GENOM FREDEN I ROSKILDE
1676 KRISTIANSTAD FÄSTNING TAS AV DANSKA ARMÉN SOM BESÄTTER DEN I TVÅ ÅR
1678 SVENSKARNA TAR TILLBAKA FÄSTNINGEN
1710 DANSKA ARMÉN ÅTER I KRISTIANSTAD UNDER EN MÅNAD
1748-1808 OMFATTANDE UPPRUSTNING AV FÄSTNINGEN MED UTANVERK FÖRST NORRA FRONTEN, DÄREFTER SÖDRA. NORRA OCH SÖDRA KASEN BYGGS
1748 GARNISONSSJUKHUS BYGGS VID NUV VÄSTRA STORGATAN 25
1776 EN FORTIFIKATIONSBRIGADLEDNING FÖRLÄGGS TILL FORTIFIKATIONSHUSET, VÄSTRA STORGATAN 11
1794 KUNGL WENDES ARTILLERIREGEMENTE (A 3) ORGANISERAS MED HUVUDDELEN I KRISTIANSTAD
1811 DELAR AV KUNGL FINSKA ARTILLERIREGEMENTET INORDNAS I WENDES
1811-12 KUNGL NORRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTET ORGANISERAS I KRISTIANSTAD. ÖVNINGSPLATS LJUNGBYHED
1815 WENDES ÅTERSTÅENDE DELAR I SVENSKA POMMERN ÖVERFÖRS TILL KRISTIANSTAD
1840 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE SAMT WENDES REGEMENTSLEDNING FLYTTAR IN I STORA KRONOHUSET
1841-1927 FINNS HÖGVAKTSSTYRKAN VID STORA KRONOHUSET
1897 WENDES LANDSCRONADETACHEMENT ÖVERFÖRS TILL KRISTIANSTAD
1906 ÖSTA KASERN INVIGS
1915 NORRA SKÅNSKA REGEMENTET I 24, FÖRLÄGGS TILL KRISTIANSTAD
Text på den högra skylten: 1917 HOVRÄTTEN FLYTTAR TILL MALMÖ
1923 I 24 KASERNER INVIGS PÅ NÄSBY
1928 WENDES RIDANDE DIVISION OCH MUSIKKÅR LÄGGS NER. I 24 BLIR I 6
1939 1.ARMÉFÖRDELNINGSSTABEN FLYTTAS FRÅN HELSINGBORG TILL STORA KRONOHUSET
1943 FÖRSVARSOMRÅDE 14 (Fo 14) MED STAB UPPRÄTTAS
1943 1.MILITÄRBEFÄLSTABEN ERSÄTTER 1.ARMÉFÖRDELNINGSTABEN
1946-53 WENDES ARTILLERIREGEMENTE FLYTTAR TILL NORRA ÅSUM
1959 TYGHUSET LÄMNAS OCH BLIR MUSEUM
1963 I 6 BLIR PANSARREGEMENTE P 6 (NORRA SKÅNSKA REGEMENTET)
1966 NYORGANISERAD MILITÄROMRÅDESSTAB TILL ÖSTRA KASERN I NY BYGGNAD
1966-94 SÖDRA MILITÄROMRÅDETS VERKSTADSFÖRVALTNING VFS, ORGANISERAS, STABEN TILL STORA KRONOHUSET 1976
1967 VÄRNPLIKTSKONTOR INRÄTTAS PÅ ÖSTRA KASERN (ERSÄTTER INSKRIVNINGSKONTORET). BLIR PLIKTVERKET 1995
1971 NORRA SKÅNSKA REGEMENTETS MUSIKKÅR ÖVERFÖRS TILL REGIONMUSIKEN
1975 Fo 14 OCH P 6 SAMORGANISERAS TILL P 6/FO 14
1976-94 SÖDRA MILITÄROMRÅDETS MATERIELFÖRVALTNING MFS, OCH SÖDRA MILITÄROMRÅDETS VERKSTADSFÖRVALTNING VFS, ORGANISERAS. STABER I STORA KRONOHUSET
1991-2000 13.FÖRDELNINGSSTABEN (”PANSARFÖRDELNINGEN”) SAMGRUPPERAS MED MILOSTABEN PÅ ÖSTRA KASERN
1994 WENDES ARTILLERIREGEMENTE OCH FO 14 FLYTTAR TILL HÄSSLEHOLM
1994 NORRA SKÅNSKA REGEMENTET OCH KRISTIANSTADSBRIGADEN (PB 26) LÄGGS NED
1994 SÖDRA UNDERHÅLLSREGEMENTET ORGANISERAS
2000 SÖDRA MILITÄROMRÅDESSTABEN OCH 13.FÖRDELNINGSSTABEN LÄGGS NED
2001 SÖDRA UNDERHÅLLSREGEMENTET AVVECKLAS OCH I KRISTIANSTAD ÅTERSTÅR ENBART HEMVÄRNET FÖR STADENS FÖRSVAR
Framför Stora Kronohuset stå två äldre kanoner

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr Ö56

Inhuggen skylt på gevärsgalleri i Morjärv

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Kalix

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    200 m väster  bron över  Kalixälven i Morjärv
GPS-angivelse:                       N65O59´31´´ E22O28´35´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2018-06-24

Historia
Järnvägen från Boden till Morjärv byggdes ut på 1910-talet vilket medförde att Morjärv fick en försvarsstrategisk betydelse. Vid denna tid var ju Finland ett ryskt storfurstendöme och hotet mot Sverige kom från Ryssland. Ryska kosackförband bevakade gränsen vid Torne älv. För att kunna försvara järnvägen och stationsområdet i Morjärv byggdes ett antal infanteriskansar i anslutning till bron över Kalix älv.

 Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket
Adress:                                       Kungsgatan 43, Eskilstuna
Tfnnr:                                          010-44 44 020
Mail-adress                              fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Siknäsfortets museiförening Kalixlinjen
Adress:                                       c/o M Myrberg, Hemvägen 2B, 952 43 Töre
Telefon:                                     070-624 96 24
Mail-adress:                             marianne.myrberg@telia.com

Övrigt
Minnesskylt på infanteriskans 200 m väster bron över Kalixälven i Morjärv uppsatt 1917
Text: SKÄNKT AV FÖRENINGEN FÖR NORRLANDS FASTA FÖRSVAR. BYGGD ÅREN 1915-1917
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr M03

Minnessten över stupade i slaget vid Lund 1676 på N Nöbbelövs kyrkogård

Län                                               Malmöhus

Kommun (motsv)                  Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Utanför kyrkans SV hörn
GPS-angivelse:                        N55°31′4″ E14°18′16″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-10

Historia
Slaget vid Lund var ett fältslag under skånska kriget som stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden Lund i Skåne. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. Förlusterna var cirka 70 procent på båda sidorna, 9 000 danska soldater och 5 000 svenska.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan, N Nöbbelövs församling
Adress:                                       Nöbbelövs bygata 3,226 53 Lund
Tfnnr:                                         +46 71 87 00
Mail-adress                              lund.nobbelov.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med platta av mässing
Text: Se bifogad bild

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr DE01

Minnessten över landstigningen 1630 på Usedom

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Amt Usedom-Nord (Peememünde)

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   V Historisch- Technisches Museum ligger en Parkplatz. 100 m Ö  denna på Bahnhofstrasse en allé fram till ett kapell. Till höger om detta
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                       Johan Engström
Datum:                                      2019-01-19

Historia
År 1630 landsteg Gustav II Adolf på ön Usedom i spetsen för de svenska trupperna i samband med Sveriges inträde i trettioåriga kriget
Orten var döpt efter ån ”Peene” eller ”Peeneströmmens” utlopp i Östersjön, som fram till staden Swinemündes anläggning under mitten av 1700-talet var floden Oders viktigaste utlopp och sålunda hade en strategisk betydelse. Därför hade redan den kejserliga armen anlagt en skans som efter den erövringen 1630 övertogs av svenskarna. I och med ön Usedoms övergång till Preussen 1720 blev den en preussisk skans.

Ägare
Namn:                                        Amt Usedom-Nord
Adress:                                       Möwenstrasse 1, 17454 Ostseebad Zinnowitz
Tfnnr:                                          03 83 77-730
Mail-adress                              info@amtusedomnord.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 26 juni 1930 av studenter och professorer vid Greifswalds universitet: “Gesellschaft der Freunden zum Studium Schwedens, Prof. Paul u. Studentkorporation Greifswald”. Stenen höggs i Wismar och restes intill Peenestrom. Den har i senare tid flyttats till Kapelle Peenemünde
Text: VERSAGE NICHT, DU HÄUFLEIN KLEIN! GUSTAF II ADOLF LANDETE HIER MITTSOMMER 1630. DEUTSCHE VEREHRER DES HELDEN UND FREUNDE SEINES VOLKES ERRICHTETEN 1930 DIESEN STEIN
Informationsskylt: Nej

Johan Engström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr DE29

Minnessten och -tavla över svenske officeren Friedrich Gustav von Pettersson i Stralsund

Land                                        Tyskland

Kommun (motsv)              Stralsund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I valvet på västra insidan av Kniepertor
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                       Johan Engström
Datum:                                      2019-01-31

Historia
1807 kapitulerade Stralsund inför Napoleons trupper och staden uppläts mot att svenska armén fick avtåga från Rügen. Danska och holländska trupper ockuperade staden. 1809 försökte den preussiske husarofficeren Ferdinand von Schill med en friskara starta ett folkuppror mot Napoleon. Han släpptes in i Stralsund av von Petersson genom en dold port vid S.t Katarina klostret. Schill stupade i en gatustrid och von Petersson togs till fånga och arkebuserades. Efter freden mellan Frankrike och Sverige 1810 återlämnades Stralsund. 1812 ockuperade Napoleon ånyo Stralsund. Sverige fullgjorde inte fredsöverenskommelserna av år 1810. 1813 utrymde Napoleon Stralsund och Karl Johan landsteg i Pommern. 1815 blev staden och Pommern preussiskt efter beslut av Wienkongressen.

 Ägare
Namn:                                       Hansestadt Stralsund, Amt für Planung und Bau/Abteilung
Liegenschaften
Adress:                                      Badestrasse 17, 184 39 Stralsund
Tfnnr:                                        +49 3831 252 670
Mail-adress                             liegenschaften@stralsund.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket består av en 1 m hög och 0,2 m bred fältsten avsmalnande mot toppen.  Vid sidan av stenen sitter en gjutjärnstavla och under den en plexiglasplatta med samma text.
Minnesmärket har flyttats ett par gången. På 1930-talet restes det vid Kniepertor
Text: DEM UNVERGESLICHEN ANDENKEN AN MEINEN FREUND C.G.Vp. GEWIDMET VON E.v.S.
Text på gjutjärnstavlan: GEDENKENSTEIN FÜR DEN SCHWEDISCHEN LEUTNANT FRIEDRICH GUSTAV VON PETERSSON. KOMMENDANT VON STRALSUND UNTER SCHILL. NACH SCHILLS TOT AM 31.6. 1809 DURCH KRIEGSGERICHT DER DÄNEN UND HOLLÄNDER VERURTEILT. AM 4.6.1809 VOR DEM KNIEPER TOR ERSCHOSSEN
DEN GEDENKSTEIN SETZTE IHM SEIN FREUND LANTRENTMEISTER EHRENFRIED VON STORCH NOCH IN DER FRANZOSENSEIT
BÜRGERKOMITEE ”RETTET DIE ALTSTEDT STRALSUND” e.V.
Informationsskylt: Ja

Johan Engström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr DE28

Minnesmärke över Gustaf II Adolf i Werben

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Hansestadt Werben

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid rådhuset i Gamla staden
GPS-angivelse:                       N52O52´ E11O59´

Inventerad
Namn:                                        Johan Engström
Datum:                                       2019-04-11

Historia
Under trettioåriga kriget var Werben 16301631 en viktig svensk stödjepunkt i den så kallade Elbelinjen. Delar av den svenska armén övervintrade utanför staden
Den 11 juli 1631 anlände kung Gustaf II Adolf till Werben och tog förläggning i Goldbeckschen vid torget. Ett befäst läger anlades utanför Elbtor och staden besattes.
Efter en skärmytsling med de kejserliga trupperna under Tilly som svenskarna vann lät kungen anlägga den berömda Werbener skansen. När denna stod färdig lämnade han Werben och drog söderut.

 Ägare
Namn:                                        Hansestadt Werben
Adress:                                       Marktplatz 1, 39515 Werben
Tfnnr:                                          039393 217
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av tegel krönt med två kanonkulor restes i närvaro av representant från svenska kungahuset. vid 300 års jubileet år 1931 av staden.
Text: ÅT MINNET AV GUSTAF ADOLF SVERIGES KONUNG
DEM GEDÄCHTNIS KÖNIG GUSTAF-ADOLF VON SCHWEDEN
Det finns även en minnestavla på det hus där Gustaf II Adolf bodde under sin vistelse i Werben.
Text: IN DIESEM HAUS WOHNTE VOM 19.7 – 14.8 1631 DER SCHWEDENKÖNIG GUSTAV II ADOLF
Informationsskylt: Nej

Johan Engström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S29

Minnesmonument från 1914 om 100 års fred vid riksgränsen, Morokulien

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På riksgränsen väg 61
GPS-angivelse:                       N59O55´94´´ E12O14´57´´

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2019-06-12

Historia
År 1910 beslöt man vid den Nordiska Fredskongressen i Stockholm att samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen till Norge 1914, till minne av 100-årig fred mellan länderna. Man samlade in 26 500 riksdaler, marken köptes in av Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Norges Fredslag, och ett fredsmonument byggdes i vit granit från Idefjorden. Platsen valdes utifrån närheten till det sista slaget mellan Sverige och Norge i Magnor, samt att man här kan se monumentet både från vägen och järnvägen. Den 16 augusti 1914 invigdes monumentet, och 12 000 människor deltog tillsammans med norske Stortingspresidenten Jørgen Løvland, svenske biskopen von Scheele samt Svenska Freds ordförande Carl Sundblad.
Namnet Morokulien lanserades 1959 av Lennart Hyland, Sverige och Randi Kolstad, Norge. Namnet kommer av det norska ordet moro och det svenska ordet kul, som har samma betydelse (moro & kul i en = moro-kul-i-en).
De svenska och norska statsministrarna (Tage Erlander och Einar Gerhardsen) erkände på lördagskvällen den 3 oktober 1959 Morokulien som Nordens nya stat, Sveriges Radios och Norsk Rikskringkastings land. Livslängden var dock bestämd till en vecka. Staten Morokulien kunde bland annat stoltsera med världens enda internationella postverk.
Morokulien utropades som egen stat, och Hyland åtog sig snabbt rollen som statschef
Marken såldes av Svenska Freds till Eda kommun och av Norges Fredslag till Eidskog kommune år 2005.

 Ägare
Namn:                                        Eda kommun
Adress:                                      Torget 1, 673 32 Charlottenberg
Tfnnr:                                         0571-281 00
Mail-adress                              kommun@eda.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av vit granit från Idefjorden rest år 1914 av Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Norges Fredslag.         
Konstnär: Arkitekten hette Lars Johan Lehming, och Anton Huse och hans mannar reste det 18 meter höga monumentet.                                  
Text mot järnvägen: HÄDANEFTER SKALL KRIG MELLAN SKANDINAVISKA BRÖDER VARA OMÖJLIGT (citat av kung Oscar II)
Text på frånsidan: NORSKE OG SVENSKE FREDSVENNER RESTE ETT MONUMENT —- FÖR HUNDRAÅRIG FRED
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr D05

Inhugget minnesmärke över Södermanlands flygflottilj (F 11) i Skavsta

Län                                                Södermanland

Kommun                                     Nyköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                        Nyköping, Skavsta flygfält
GPS-angivelse:                            58.7883783 16.9316767

Inventerad
Namn:                                            Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                           2018

Historia
Den 8 oktober 1940 presenterade ÖB Olof Thörnell sin femårsplan för perioden 1 juli 1941–30 juni 1946. I femårsplanen ingick en upprustning och utökning av Flygvapnet, där han föreslog uppsättandet av en spaningsflottilj, F 11, två bombflottiljer, F 12 och F 14, och två jaktflottiljer, F 13 och F 15. Riksdagen antog femårsplanen successivt under åren 1940–1942, där riksdagsbeslut gällande F 11 antogs den 19 december 1940. Riksdagen beslutade att flottiljen skulle förläggas till krigsflygfält 11 utanför Nyköping. Från den 15 oktober 1941 ingick flottiljen i krigsorganisationen.
Åren 1940–1941 uppfördes flottiljområdet på Skavsta gårds ägor i Sankt Nicolai socken drygt 10 km öster om Nyköping. Flottiljområdet som uppfördes efter 1940 års militära byggnadsutrednings typritningar fick i sort sett likadana byggnader som tillkom vid andra flottiljer under samma tid.
Genom försvarsbeslutet 1948 beslutades att spaningsverksamheten vid Roslagens flygflottilj skulle upphöra, samt att Östgöta flygflottilj skulle omorganiseras till en jaktflottilj. Därmed kvarstod F 11 som ensam spaningsflottiljen inom Flygvapnet. 
Flottiljen utökades samtidigt med en fjärde spaningsflygdivision, och blev därmed Flygvapnets största flygflottilj. Flottiljen var till skillnad från andra flottiljer organiserad med en operations- och underrättelseavdelning med underlydande underrättelseplutoner.
År 1974 utökas verksamheten vid flottiljen, då Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) omlokaliseras till Nyköping. Men redan ett år senare när regeringen Palme presenterade sin proposition 1975:75, föreslogs en avveckling av två flottiljadministrationer, Södermanlands flygflottilj (F 11) och Kalmar flygflottilj (F 12). År 1975 beslutade riksdagen att Södermanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1980.
Efter att flottiljen avvecklades i sin helhet den 30 juni 1980, erhöll flygplatsen status som beredskapsflygplats. Den 23 september 1984 invigdes flygplatsen som civilflygplats i Nyköpings kommuns regi. År 1991 ändrades flygplatsens namn till Stockholm Skavsta flygplats.

Ägare
Namn:           Luftfartsverket
Adress:          601 79 Norrköping
Tfn:               011-19 20 00
Mail:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          –
Renovering:                                  Rengöring + ifyllnad av text med guldfärg är ett akut behov.  Därefter återkommande var 20:e år

 Vårdare
Förening:                                       Nyköpings Flyghistoriska Förening
Namn:                                            Gunnar Vieweg
Adress:                                           Skavsta flygplats, 611 92 Nyköping
Tfn:                                                  070-530 20 74
Mail:                                                info@f11museum.se

Övrigt
Minnestext under Södermanlandsgripen: DENNA FÖRLÄGGNING TOGS I BRUK AV KUNGL SÖDERMANLANDS FLYGFLOTTILJ DEN 15.10 1941
FLOTTILJEN UPPHÖRDE  DEN 30.8 1980
Informationsskylt:  Nej

Hans Norlén
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten