Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr D08

Regementets grav på Lilla Malma gamla kyrkogård i Malmköping

Land                                          Sverige

Kommun                                  Flen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Lilla Malma kyrkogård i Malmköping, centrum
GPS-angivelse:                        59° 8’6.31″N  16°43’35.38″O

Inventerad
Namn:                                        Hans Norlén och Per-Olof Rosén (foto)
Datum:                                      2018

Historia
Lilla Malma kyrka är en kyrka som tillhör Dunker-Lilla Malma församling i Strängnäs stift. Kyrkan ligger ganska centralt i Malmköping, mellan genomfartsleden Landsvägsgatan och den gamla militärexercisplatsen Malma hed.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                       Dunker-Lilla Malma församling
Adress:                                      Tingsgatan 1, 64260 MALMKÖPING
Tfn:                                             +46(157)20052
Mail:                                           dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravsten av granit.
Mindre minnessten över olyckan 1880 vid Ådö färgställe är uppsatt framför regementets och en namntavla över de 13 omkomna soldaterna finns inne i kyrkan
Text: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTES GRAVPLATS
GRAVEN UNDERHÅLLS AV KYRKORÅDET
Text mindre sten: ÅDÖ 18 2/7 80
Informationsskylt:  Ja

Hans Norlén
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

 

Registerkort Nr D07

Minnestavla över generalen Gustaf Adolf von Siegroth

Land                                         Sverige

Kommun                                 Flen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Malmköping, i f d officersmässen
GPS-angivelse:                      59° 8’0.32″ 16°43’44.97″

Inventerad
Namn:                                       Hans Norlén och Per-Olof Rosén(foto)
Datum:                                     2018

Historia
Siegroth studerade i Uppsala, ingick 1744 på den militära banan som volontär vid Fortifikationen samt blev sedan kornett vid Västgöta kavalleri. 1745-53 var han i fransk krigstjänst och utmärkte sig därunder vid flera tillfällen samt befordrades till kapten. Under frånvaron befordrad dels till kammarherre, dels till major vid Kalmar regemente, beordrades han 1758 till armén i Pommern, där han hade åtskilliga viktiga kommenderingar och från 1761 tjänstgjorde som generaladjutant. 1766 utnämndes han till överste i armén. Sedermera innehade han efter vartannat chefskapet för JämtlandsVästmanlands och Södermanlands regementen, förestod landshövdingeämbetet i Södermanlands län under sommaren 1773 samt blev s. å. generalmajor och 1778 generallöjtnant.
1771 blev han chef för Södermanlands regemente, som han omvandlade till det bäst övade i hela armén. Samma år valde han ut Malma hed till permanent exercisplats (1774-1921). Siegroth lät på egen bekostnad inköpa ett fältartilleri (8 kanoner) för soldaternas övning, upprättade på regementets av honom inköpta exercisplats en militärskola för befälet, skänkte till skolan ett bibliotek med mera. Han utfäste årligen belöningar för de officerare som vid mötestidens slut författat de bästa avhandlingarna över uppgivet ämne. Siegroth var en föregångsman och inrättade ett fältlasarett; dessutom skapade han Sveriges första janitscharorkester.
1784 ritade han en stadsplan med regelbundna kvarter för en tänkt handels- och hantverksstad. Planen godkändes av Gustav III, men orten, Malmköping, fick endast köpingsrättigheter.
Under fälttåget 1788 förde han först befälet över de trupper, som landsteg vid Fredrikshamn, kommenderades sedan att försvara gränsen, men återvände sårad 1789 till Sverige, med fullmakt som general i armén. Efter Gustav III:s död förmåddes han att begära avsked från sin överstebeställning, men kvarstod i armén. Siegroth var en för sin tid ovanligt kunnig militär och driftig regementschef samt även synnerligen skicklig i fortifikationssaker.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                       Flens kommun
Adress:                                      Sveavägen 1, 642 81 Flen
Tfn:                                             0157-43 00 00
Mail:                                           flenskommun@flen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Göte Johansson?
Adress:
Tfn:
Mail:

Övrigt
Medaljongen finns på följande platser: Stadshuset Malmköping, Lagersbergs säteri Eskilstuna, Clara kyrka Sthlm, Officersmässen Trianon i Eksjö


Hans Norlén
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr CE01

Gravsten över svensk båtsman från HMS Eugenie 1852 i Valparaiso

 Land                                         Chile

Kommun (motsv)                Valparaiso

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Dissidents Cemetery
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        EJ INVENTERAD
Datum:

Historia
HMS Eugenie (1846-1888) var en svensk fregatt och ett segelfartyg bestyckad med 40 kanoner. Hon var byggd på Karlskronavarvet och sjösatt 1844, längd 46 meter och besättning på 300 man. Fartyget omklassificerades som korvett från 1877 innan hon 1888 gjordes om till 
logementsfartyg vid Skeppsholmen. Hon togs ur tjänst fullständigt år 1919 och såldes till ett norskt rederi i Moss för att användas som flytande arbetarbostad. År 1926 såldes hon vidare till en skrothandlare i Halmstad för att huggas upp. Eugenie lades upp vid Torekov där naturen tog hand om upphuggningen. Fartyget har fått sitt namn av Prinsessan Eugénie, dotter till Oscar I.
Eugenie genomförde svenska flottans första världsomsegling 1852-53. Den 1 oktober 1852 avseglade fartyget från Karlskrona örlogshamn under befäl av kommendörkapten Christian Adolf Virgin (1797-1870) och den 1 juli 1853 ankrade hon på Älvsborgsfjorden utanför Göteborg.
Hon anlände söndagen den 22 februari 1853 till Valparaiso i Chile där hon kvarlåg till den 5 mars. Ankomstdagen präglades dock av förstämning. Bara några timmar efter ankringen dog båtsmannen från 6:e Blekinge kompani, nr 97 Märsfall Löfman efter bara några timmars våldsamt illamående. Fartygschefen beslutade om obduktion av liket och Dr Kinberg kunde därvid konstatera att Löfman avlidit av en kronisk sjukdom i hjärnan som nu nått sin fullbordan oberoende av de yttre omständigheterna. En bestämmelse i Valparaiso vid denna tid stadgade att döda endast fick gravsättas mellan midnatt och klockan fyra på morgonen. Skälet till detta märkliga påbud nämns inte och är nu svårt att gissa sig till, men sekundlöjtnant Carl August Fries skriver lite syrligt att det i varje fall orsakade att pastor Samuel Pontén, vid gravsättningen av Löfman den 24 februari, fick fullgöra sin enda hundvakt under resan.
(delvis utdrag ur Fregatten Eugenies Världsomsegling av Christer Hägg).

Ägare
Namn:                                        Dissidents Cemetery
Adress:                                      Dinamarca 217, Valparaíso
Tfnnr:                                        +56 32 221 3700
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravvård uppsatt 1853
Text:
Informationsskylt


Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr DE32

Minnestavla över Karl XII:s vistelse 1715 i Stralsund

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Landkreis Vorpommen-Rügen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I gamla stadens S.O. hörn ligger en preussisk kaponjär i rött tegel med ena kortsidan i korsningen mellan Frankendamm och Klosterstrasse strax söder om Heiligeistkirche.
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        Johan Engström
Datum:                                       2019-01-31

Historia
Den 27 oktober red Karl XII och ett mindre sällskap från den nuvarande staden Pitesti och var efter drygt ett par veckor åter på svensk mark, när han den 11 november 1714 anlände till Stralsund. Han valde att stanna en tid i staden och planerade att Stralsund, med dess garnison på 17 000 man, skulle utgöra bas för en förnyad svenskt offensiv mot Peter den store. Planerna byggde på en tvåfaldig attack av en svensk armé från Pommern och en turkisk armé från söder. Han letade efter nya allierade och ingick ett fördrag med Brandenburg-Preussen, men var ovillig att godta Fredrik Vilhelm I:s anspråk på Stettin och en betalning på 400 000 riksdaler. I april 1715 förklarade Brandenburg-Preussen istället krig mot Sverige.
Trots att George I inte var inblandad i kriget som kung av Storbritannien, utan endast som hertig av Hannover, fick den danska flottan stöd i belägringen av Stralsund av åtta brittiska fartyg, under befäl av den brittiske amiralen John Norris. I juli ryckte de allierade styrkorna fram till Stralsund från landsidan och i november överfördes en dansk-sachsisk-preussisk armé till Groß Stresow, där en svensk trupp under Karl XII försökte bjuda motstånd. Svenskarna besegrades dock och när Rügen blev ockuperat anslöt sig koalitionsarmén till belägringstrupperna vid Stralsund. Staden var då i tämligen gott försvarsstånd; försvararna byggde under belägringen en mängd framskjutna verk och försvaret leddes av kungen själv. Först 2 november 1715 öppnade fienden artillerield; i december 1715 började staden likna en grushög och redan 12 december 1715 var en bräsch skjuten i stadsmuren. Natten till den 12 december 1715 lämnade Karl XII staden för att segla över till Skåne och följande dag tvingades staden kapitulera.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Hansestadt Stralsund, Amt für Planung und Bau, Planung und Denkmalspflege
Adress:                                      Badestrasse 17, 184 39 Stralsund
Tfnnr:                                        +49 (0)3831 252 623
Mail-adress                              stadtplanung@stralsund.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     I behov av renovering, rengöring och färgifyllning av text

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Kungen ville inte bo i anvisat stadspalats utan i enkelt läger vid Frankenkronwerk. Minnesmärket (0,9 x 0,3 m) blev inmurat i kaponjären 1892. Den sattes ursprungligen upp i den numera rivna Frankentor 1842.
Text: SWERIGES KONVNG CARL DEN XII HADE HÄR SIT WANLIGA NATLÄGER. STRALSUND BELÄGRADES AF 3 KONUNGAR DEN 19 OCTOBER TIL DEN 22 DECEMBER 1715
Underst på tavlan står årtalet 1842 och överst 1892. Till vänster om tavlan sitter en liten platta av metall med inskriften: GEFÖRDERT DURCH DIE DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ
MIT HILFE DER GLÜCK SPIRAL
Informationsskylt: Ja

Johan Engström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström

Registerkort Nr DE30

Minnestavla över svenske sjöofficeren Dietrich Johann Longé i Stralsund

Land                                              Tyskland
Kommun (motsv)
                    Stralsund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       På kajen N Heiligeist  Bastion vid Am Querkanal 50 m V Klappbrücke Am Querkanal
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                           Johan Engström
Datum:                                          2019-01-31

Historia
Preussens första marinbas inrättades av Dietrich Johann Longé, en svensk sjöofficer som medgavs gå över i preussisk tjänst efter 1815. Basen låg där en gång den svenska flottan hade sin verksamhet i Stralsund.

 Ägare
Namn:                                        Hansestadt Stralsund, Amt für Planung und Bau/Abteilung Liegenschafte
Adress:                                      Badestrasse 17, 184 39 Stralsund
Tfnnr:                                        +49 3831 252 670
Mail-adress                              liegenschaften@stralsund.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av plåt
Text: Se tavlan

Johan Engström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström

Registerkort Nr L91

Minnessten över kronprins Carl Johans besök vid Marklunda rusthåll i Osby

Län                                            Kristianstad

Kommun (motsv)               Osby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Marklunda vägkorsning i östra Osby
GPS-angivelse:                       N56O23´07´´ E14O1´79´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Jean Baptiste Bernadotte gjorde ett uppehåll på sin resa mot Stockholm i oktober 1810 i Marklunda.

Ägare
Namn:                                        Osby kommun
Adress:                                       Västra Storgatan 35 Osby
Tfnnr:                                          0479 52 80 00
Mail-adress                              kommun@osby.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket av granit restes 1811 av Lars L Dufva
Text på framsidan: UUNDER CARL XIII REGERING NÄR SVEA RIKES KRONPRINS CARL JOHAN WID DES FÖRSTA RESA GENOM SVERIGE SÅG VID MARKLUNDA RUSTHÅLL FÖRSTA GÅNGEN DEN 24 OKT. 1810 EN SVENSK CARBINIERS BONING STANNADE HAN OCH GICK DÄRIN OTÅLIG ATT LÄRA KÄNNA ÄVEN DEN RINGARES VILKOR BLAND NYA VAPENBRÖDER
Text på frånsidan: MINNET AF DETTA ÄDLA NEDLÅTANDE SÄLSYNT HOS JORDENS STORE EJ HOS BERNADOTTE HJÄLTE OCH MÄNISKOVÄN SVERIGES HOPP FRANKRIKES ÄRA FÖRVARAR DENNA STEN UPPREST AF ORTENS KRONOLÄNSMAN RUSTHÅLLAREN LARS L. DUFVA ÅHR 1811
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr L46

Minnessten över slaget 1657 vid Sibbarps skans, Osby

Län                                              Kristianstad

Kommun (motsv)                 Osby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Byn Sibbarp 2 km S Osby. Vägskyltning
GPS-angivelse:                        N56O21´12´´ E13O58´22´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Sibbarps skans är en mindre befästningsanläggning vid byn Sibbarp, strax söder om Osby. Den uppfördes omkring 1611 under Kalmarkriget, sannolikt som ett skydd för en ganska viktig vägs passage över Helge å, och är fortfarande bevarad.
Under det dansk-svenska kriget 1657-1658 utspelades vid Sibbarps skans den 28 september 1657 en strid, där bland andra den danske översten Knud Ulfeld stupade i strid mot svenska trupper. Vid skansen fanns Ulfeld med ett regemente ryttare, en avdelning skånska dragoner och ett uppbåd göingebönder, med uppdrag att utföra störningsanfall mot de svenska trupperna i nordöstra Skåne och södra Småland. Söderifrån kom en svensk styrka, ungefär 110 småländska ryttare och dragoner, anförda av översten Sven Ranck på hemväg från spaningar i Skåne. De fann vägen avskuren och försökte slå sig igenom. Striden blev ojämn, många ryttare föll och överste Ranck drog sig, med resterna av truppen, tillbaka längs Helge å mot byn Malshult. Där kunde de, med hjälp av en bonde som anvisade ett vadställe, passera ån för att sedan fortsätta mot Småland. Kvar på valplatsen låg förutom många av sunnerbodragonerna även den danske befälhavaren Knud Ulfeld.

 Ägare
Namn:                                        Osby hembygdsförening
Adress:                                       Brolins väg 4, 283 42 Osby
Tfnnr:
Mail-adress                              ingar.bjornfot@telia.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Behov av rensning och uppsnyggning samt målning av den omgivande kättingen

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Sibbarps skans är fortfarande bevarad, liksom en stor minnessten som 1911 restes över striden 1657.
Text: KNUD ULFELD GÖINGARNAS BEFÄLHAVARE FÖLL FÖR SITT LAND I STRIDEN VID SIBBARP DEN 28 SEPTEMBER 1657
I ÄRLIG KAMP MOT HONOM STUPADE HÄR KÄCKA SVENSKA DRAGONER
MÄN OCH KVINNOR FRÅN GÖINGE RESTE ÅR 1911 DENNA VÅRD
Informationsskylt: Två, båda oläsliga. Behöver bytas ut

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr L43

Två minnesskyltar på Stora Kronohuset i Kristianstad

 Län                                            Kristianstad

Kommun (motsv)                Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Norra delen av Stora torg
GPS-angivelse:                        N56O2´01´´ E14O9´23´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Huset är byggt i så kallad empirestil och har tre våningar. Över mittpartiets tre portaler finns den latinska inskriptionen ”Extructa regnante Carolo XIV Johanne MDCCCXLI”, som betyder ”Uppfört under Karl XIV Johans regering 1841”. På byggnadens så kallad attika, finns inskriptionen i guldskrift, ”Legibus et armis”, som betyder ”Åt lagar och vapen”, vilket i sig syftar på byggnadens två funktioner – hovrätt och regemente. Tidigare utgick en högvakt från denna byggnad, vilken dock upplöstes på 1920-talet.
Efter att byggnaden var uppförd, kom den att delas av Hovrätten över Skåne och Blekinge och Wendes artilleriregemente. År 1917 lämnade Hovrätten byggnaden. De lokaler som Hovrätten hade haft i den östra delen av byggnaden, övertogs av vendisternas officersmäss. År 1953 lämnade även Wendes artilleriregemente byggnaden. Åren 1953–1966 var Södra militärområdesstaben förlagd till byggnaden. Åren 1966–1975 var staben för Kristianstads försvarsområde (Fo 14) förlagda i byggnaden. Åren 1975–1994 kom staberna för Södra militärområdes tygförvaltning (TF S), Södra militärområdes materielförvaltning (MFS) vara förlagda i byggnaden. År 1994 övertogs byggnaden av Södra underhållsregementet, som verkade där fram till 31 december 2001. Efter att Södra underhållsregementet upplöstes den 31 december 2001, övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation. Den 30 september 2002 löpte Försvarsmaktens hyreskontrakt ut, samtidigt som Försvarsmakten lämnade byggnaden.
”Mässen”, i de tidigare Hovrättslokalerna, drivs fortfarande som mäss och sällskapslokal för Militärsällskapet i Stora Kronohuset (MISK).

 Ägare
Namn:                                        Fastighetsbolaget Hemfosa fastigheter
Adress:                                       Hästholmsvägen 28, 131 02 Nacka
Tfnnr:                                         08-448 04 80
Mail-adress                              info@hemfosa.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Två minnesskyltar av koppar uppsatta i entrévalvet
Text på den vänstra skylten: FÖRSVARSGARNISON HAR FUNNITS I KRISTIANSTAD FRÅN STADENS GRUNDLÄGGNING 1614 TILL 2001
VIKTIGA ÅRTAL FÖR KRISTIANSTADS GARNISON
1614 DEN DANSKE KUNGEN CHRISTIAN GRUNDAR FÄSTNINGSSTADEN CHRISTIANSTAD SKAANSKE REGIMENT FÖRLÄGGS I STADEN
1658 KRISTIANSTAD BLIR SVENSKT GENOM FREDEN I ROSKILDE
1676 KRISTIANSTAD FÄSTNING TAS AV DANSKA ARMÉN SOM BESÄTTER DEN I TVÅ ÅR
1678 SVENSKARNA TAR TILLBAKA FÄSTNINGEN
1710 DANSKA ARMÉN ÅTER I KRISTIANSTAD UNDER EN MÅNAD
1748-1808 OMFATTANDE UPPRUSTNING AV FÄSTNINGEN MED UTANVERK FÖRST NORRA FRONTEN, DÄREFTER SÖDRA. NORRA OCH SÖDRA KASEN BYGGS
1748 GARNISONSSJUKHUS BYGGS VID NUV VÄSTRA STORGATAN 25
1776 EN FORTIFIKATIONSBRIGADLEDNING FÖRLÄGGS TILL FORTIFIKATIONSHUSET, VÄSTRA STORGATAN 11
1794 KUNGL WENDES ARTILLERIREGEMENTE (A 3) ORGANISERAS MED HUVUDDELEN I KRISTIANSTAD
1811 DELAR AV KUNGL FINSKA ARTILLERIREGEMENTET INORDNAS I WENDES
1811-12 KUNGL NORRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTET ORGANISERAS I KRISTIANSTAD. ÖVNINGSPLATS LJUNGBYHED
1815 WENDES ÅTERSTÅENDE DELAR I SVENSKA POMMERN ÖVERFÖRS TILL KRISTIANSTAD
1840 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE SAMT WENDES REGEMENTSLEDNING FLYTTAR IN I STORA KRONOHUSET
1841-1927 FINNS HÖGVAKTSSTYRKAN VID STORA KRONOHUSET
1897 WENDES LANDSCRONADETACHEMENT ÖVERFÖRS TILL KRISTIANSTAD
1906 ÖSTA KASERN INVIGS
1915 NORRA SKÅNSKA REGEMENTET I 24, FÖRLÄGGS TILL KRISTIANSTAD
Text på den högra skylten: 1917 HOVRÄTTEN FLYTTAR TILL MALMÖ
1923 I 24 KASERNER INVIGS PÅ NÄSBY
1928 WENDES RIDANDE DIVISION OCH MUSIKKÅR LÄGGS NER. I 24 BLIR I 6
1939 1.ARMÉFÖRDELNINGSSTABEN FLYTTAS FRÅN HELSINGBORG TILL STORA KRONOHUSET
1943 FÖRSVARSOMRÅDE 14 (Fo 14) MED STAB UPPRÄTTAS
1943 1.MILITÄRBEFÄLSTABEN ERSÄTTER 1.ARMÉFÖRDELNINGSTABEN
1946-53 WENDES ARTILLERIREGEMENTE FLYTTAR TILL NORRA ÅSUM
1959 TYGHUSET LÄMNAS OCH BLIR MUSEUM
1963 I 6 BLIR PANSARREGEMENTE P 6 (NORRA SKÅNSKA REGEMENTET)
1966 NYORGANISERAD MILITÄROMRÅDESSTAB TILL ÖSTRA KASERN I NY BYGGNAD
1966-94 SÖDRA MILITÄROMRÅDETS VERKSTADSFÖRVALTNING VFS, ORGANISERAS, STABEN TILL STORA KRONOHUSET 1976
1967 VÄRNPLIKTSKONTOR INRÄTTAS PÅ ÖSTRA KASERN (ERSÄTTER INSKRIVNINGSKONTORET). BLIR PLIKTVERKET 1995
1971 NORRA SKÅNSKA REGEMENTETS MUSIKKÅR ÖVERFÖRS TILL REGIONMUSIKEN
1975 Fo 14 OCH P 6 SAMORGANISERAS TILL P 6/FO 14
1976-94 SÖDRA MILITÄROMRÅDETS MATERIELFÖRVALTNING MFS, OCH SÖDRA MILITÄROMRÅDETS VERKSTADSFÖRVALTNING VFS, ORGANISERAS. STABER I STORA KRONOHUSET
1991-2000 13.FÖRDELNINGSSTABEN (”PANSARFÖRDELNINGEN”) SAMGRUPPERAS MED MILOSTABEN PÅ ÖSTRA KASERN
1994 WENDES ARTILLERIREGEMENTE OCH FO 14 FLYTTAR TILL HÄSSLEHOLM
1994 NORRA SKÅNSKA REGEMENTET OCH KRISTIANSTADSBRIGADEN (PB 26) LÄGGS NED
1994 SÖDRA UNDERHÅLLSREGEMENTET ORGANISERAS
2000 SÖDRA MILITÄROMRÅDESSTABEN OCH 13.FÖRDELNINGSSTABEN LÄGGS NED
2001 SÖDRA UNDERHÅLLSREGEMENTET AVVECKLAS OCH I KRISTIANSTAD ÅTERSTÅR ENBART HEMVÄRNET FÖR STADENS FÖRSVAR
Framför Stora Kronohuset stå två äldre kanoner

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr Ö56

Inhuggen skylt på gevärsgalleri i Morjärv

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Kalix

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    200 m väster  bron över  Kalixälven i Morjärv
GPS-angivelse:                       N65O59´31´´ E22O28´35´´

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2018-06-24

Historia
Järnvägen från Boden till Morjärv byggdes ut på 1910-talet vilket medförde att Morjärv fick en försvarsstrategisk betydelse. Vid denna tid var ju Finland ett ryskt storfurstendöme och hotet mot Sverige kom från Ryssland. Ryska kosackförband bevakade gränsen vid Torne älv. För att kunna försvara järnvägen och stationsområdet i Morjärv byggdes ett antal infanteriskansar i anslutning till bron över Kalix älv.

 Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket
Adress:                                       Kungsgatan 43, Eskilstuna
Tfnnr:                                          010-44 44 020
Mail-adress                              fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Siknäsfortets museiförening Kalixlinjen
Adress:                                       c/o M Myrberg, Hemvägen 2B, 952 43 Töre
Telefon:                                     070-624 96 24
Mail-adress:                             marianne.myrberg@telia.com

Övrigt
Minnesskylt på infanteriskans 200 m väster bron över Kalixälven i Morjärv uppsatt 1917
Text: SKÄNKT AV FÖRENINGEN FÖR NORRLANDS FASTA FÖRSVAR. BYGGD ÅREN 1915-1917
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr M03

Minnessten över stupade i slaget vid Lund 1676 på N Nöbbelövs kyrkogård

Län                                               Malmöhus

Kommun (motsv)                  Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Utanför kyrkans SV hörn
GPS-angivelse:                        N55°31′4″ E14°18′16″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-10

Historia
Slaget vid Lund var ett fältslag under skånska kriget som stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden Lund i Skåne. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. Förlusterna var cirka 70 procent på båda sidorna, 9 000 danska soldater och 5 000 svenska.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan, N Nöbbelövs församling
Adress:                                       Nöbbelövs bygata 3,226 53 Lund
Tfnnr:                                         +46 71 87 00
Mail-adress                              lund.nobbelov.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med platta av mässing
Text: Se bifogad bild

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM