Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr T05

Minnesmärke över K 3 livskvadron i Fellingsbro

Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Lindesberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Minnesmärket finns vid hembygdsmuseet i anslutning till Fellingsbro Folkhögskola, Bergsvägen 2, vid södra infarten till Fellingsbro, längs väg 249.
GPS-angivelse:                      59.429531  15.597985

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
År 1791 omorganiserades Livregementet till häst till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden, och som utgjorde tungt kavalleri. Livregementsbrigadens lätta dragonkår bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier. Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon bestod av kompanierna i Västmanland, och från 1804 även Södermanlands kompani. År 1815 blev Livregementsbrigadens lätta dragonkår självständig och fick namnet Livregementets husarkår. Kåren var indelt främst i Närke och norra Västergötland. År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Livregementets husarer tilldelades № 3. År 1893 ändrades namnet till Livregementets husarer. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén. För Livregementets husarer innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 3.

Ägare
Namn:                                        ? = Utreds genom hembygdsföreningens försorg
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Minnesmärket är f.n. i gott skick med tydlig text
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening
Adress:                                       Bergsvägen 45, 732 71 FELLINGSBRO
Telefon:                                     070 5176 6058 (Karl-Arne Löthgren, ordförande)
Mail-adress:                             hembygd.olofsborg@telia.com

Övrigt
Minnesmärket i järn på sockel av granit rest år 1948. Överst lilla riksvapnet utan sköld och under detta en medaljong med en ridande husar under anfall.
Text under den ridande husaren : TILL MINNET AV DE 97 RYTTARE VID KUNGL LIVREGEMENTETS HUSARER SOM UPPSATTES INOM FELLINGSBRO SOCKEN
SAMLINGSSTÄLLEN: SVILLINGEÅSEN  GÄSTGIVAREGÅRDEN  OLOVSBORG
BYGDEN RESTE VÅRDEN 1948
Övrigt: På sockeln är en metallskylt fästad med kung Gustav VI Adolfs namnteckning samt år 1953, datumet otydligt.
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T11

Minnessten över löjtnant Viktor Balck verksamhet på Sannahed

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Kumla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sannahed, beläget mellan Hallsberg och Kumla. Minnesstenen står i mitten av lägerplatsen, längs genomgående vägen Kungsleden och mitt emot Sannaheds gamla officersmäss.
GPS-angivelse:                       59.094991 15.159798

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                      2018-08-1

Historia
Victor Balck (1844-1928), blev 1866 underlöjtnant vid Närkes regemente. Hela hans militära karriär kom dock att ägnas åt idrottsrelaterad verksamhet. Efter utbildning vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) 1866 – 1868 var han åren 1868 – 1872 lärare vid Kungl Krigsskolan, Karlberg, GCI och Arméns rid- och körskola, Strömsholms slott. Från 1872 var han ordinarie lärare, senare överlärare vid GCI och tillika dess föreståndare 1907-1909. Under sin tid vid GCI befordrades han till major i armén 1894, överstelöjt­nant 1900 och till överste 1904. 1914 erhöll han hedersbefordran till generalmajor.
I syfte att sprida och utöka den frivilliga gymnastik- och idrottsverksamheten kom Viktor Balck att engagera sig i skapandet av flera idrottsföreningar och tidskrifter från 1870-talet och framåt. Han deltog i bildandet av Stockholms gymnastikförening 1875, Stockholms gymnas­tik- och fäktklubb 1878 och var även delaktig som grundare och ledare i den frivilliga skytte­rörelsen. 1891 var han med om att stifta Svenska Gymnastikförbun­det. Det var under denna tid som idrottsrörelsen i Sverige skapades, fick form och växte i om­fång. Viktor Balck var en av dess förgrundsfigurer. Han var också en av de ursprungliga medlemmarna i Internationella Olym­piska Kommittén och var dess medlem fram till 1921. Han var mycket aktiv i arbetet med Olym­piska sommarspelen 1912 i Stockholm, och hade redan 1894 föreslagit att OS skulle ar­rangeras i Stockholm. Han var en av två vice ordförande i Sveriges Olympiska Kom­mitté från 1913 till sin död 1928.

Ägare
Namn:                                        Kumla kommun
Adress:                                       Stadshuset, 692 80 KUMLA
Tfnnr:                                          019 58 80 00
Mail-adress                              servicecenter@kumla.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare/Tillsyn
Namn:                                        Kumla-Sannaheds Hembygdsförening
Adress:                                      Jan Klingberg, ordförande
Telefon:                                     070-278 2920
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text på minnesstenen: Överst på stenen en bild av en lätt klädd löpare, därunder följande text: PÅ SANNA HED HÖLLS MIDSOMMARDAGEN 1881 VID NERIKES REGEMENTE DE FÖRSTA ORGANISERADE FRIIDROTTSTÄVLINGARNA I SVERIGE UNDER LEDNING AV LÖJTNANT VIKTOR BALCK
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B34

Minnessten över minolycka 1942 i Karlbergs slottspark, Solna

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)               Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Karlbergs slottspark
GPS-angivelse:                        N59°20’33.96″  E18° 1’19.25″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2015

Historia
Av de 440 kadetter som snabbutbildades på Karlberg den våren och sommaren kom 24
från Bohusläns regemente i Uddevalla. På eftermiddagen för den svåra olyckan hade man stationsvisa övningar med skarpa stridsvagnsminor. Vid den station där olyckan inträffade använde man sovjetiska minor av trä. I sista passet deltog endast kadetter från I 17.
Strax före klockan 17 hördes en kraftig explosion från övningsplatsen. En mina hade först utlösts mekaniskt, därefter hade några till utlösts av tryckvågen från den första. Förödelsen på platsen var stor. Fem kadetter omkom direkt på stället, den sjätte dagen efter på sjukhuset. Samtliga kom från Göteborg. Tre kadetter skadades lindrigt av splitter.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                          08-788 75 00
Mail-adress:                             exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                      107 86 Stockholm
Telefon:                                     08-514 390 00
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1942
Text under ett kors:  TILL MINNET AV KADETTERNA VID KUNGL BOHUSLÄNS REGEMENTE
S. O. AHLSTEDT  S. K. DELLBY  K. L. HELLGREN  N. J. F. JOHANSSON  R. K. L. NILSSON  T. WARRER FÖROLYCKADE UNDER ÖVNING I MINTJÄNST 19 29/7 42
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr Ä17

Veteranminnesmärke i Döbelns park, Umeå

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)               Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Döbelns park, mellan Stadskyrkan och residenset
GPS-angivelse:                        N63°49’21.96″ E20°16’12.83″

Inventerad
Namn:                                        Anders Grafström
Datum:                                      2018-06-16

Historia
Umeås politiska ledning beslutade 2017 i politisk enighet att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med förslag från veteranorganisationen Fredsbaskrarna Västerbotten.
Minnesstenen för veteraner placerades i Döbelns park och invigdes i samband med veterandagsfirandet den 29 maj 2018.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Regeringen har beslutat att Veterandagen ska vara allmän flaggdag från och med 29 maj 2018.
En minnessten innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Som Fredsbaskrarna konstaterade i sin skrivelse – ”Umeå har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”

 Ägare
Namn:                                        Umeå kommun
Adress:                                       Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                         090-16 10 00
Mail-adress                              umea.kommun@umea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Trekantig minnessten av grå granit rest 2017 av Umeå kommun
Text under tre kronor: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr DK37

Minnesmärke över stupade svenska soldater 1659 i Smörumnedre

Land                                         Danmark

Kommun (motsv)               Ballerup, Region Hovedstaden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Skjebergvej, Smörumnedre 18 km V Köpenhamn
GPS-angivelse:                      N55O43´45´´, E12O18´04´´

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-07-02

Historia
Under en period av nära två år, efter freden i Roskilde 1658, belägrades Köpenhamn av svenska styrkor, sedan Karl X Gustav brutit freden och under ett drygt halvår försökt bemäktiga sig staden, med stora svenska förluster som följd. Svenskarnas lägerplats kallades Carlstad och låg på Bellahøj. I februari 1659 gjorde svenskarna ett försök att storma staden, men misslyckades – till stor del på grund av att en nederländsk flotta hade landsatt soldater och besegrat svenskarna i Öresund. Karl X Gustavs död 1660 gjorde definitivt slut på de svenska försöken att inta huvudstaden.
När belägringen upphävdes plundrade svenska marodörer landsbygden. Bondeuppror mot plundringarna var inte ovanliga och bl a nedgjordes en trupp vid Smörumnedre. De stupade svenskarna begravdes i en grusbank som därefter fick namnet ”De svenske grave”.

 Ägare
Namn:                                        Smörumnedre kommun
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt av ortsbefolkningen efter de utgrävningar av gravplatsen som skedde 1912
Text: HER LIGGER 10 SVENSKA KRIGERE SOM FALDT FOR SMÖRUMBÖNDERS HAAND 1659
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr Ö09

Minnessten över avlidna kamrater vid Norrbottens regemente i Boden

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Boden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Regementsparken
GPS-angivelse:                        N65O49´9´´ E21O39´12´´

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      Våren 2017

Historia
FN bildades 1945 och tiotusentals svenska medborgare har sedan dess verkat för fred under FN-mandat eller annat internationellt mandat.

 Ägare
Namn:                                        Norrbottens regemente (I 19)
Adress:                                       Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                          0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        I 19 kamratförening
Adress:                                       Norrbottens regementes kamratförening c/o Erling Molin, Ritarvägen 2, 961 39 Boden
Telefon:                                      070-589 68 11
Mail-adress:                              erling.molin@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under rund tre kronor sköld: TILL MINNE AV VÅRA AVLIDNA KAMRATER
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö27

 

Minnessten över  Armasjärviolyckan 1940

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Övertorneå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På sjöns östra strand
GPS-angivelse:                         N66O18´56´´ E23O31´48´´

 Inventerad
Namn:                                          Lennart Holtrin
Datum:                                         2017

Historia
Olyckan skedde då ett ingenjörkompani ur Bodens ingenjörregemente skulle färjas över från västra till östra sidan av sjön, där förläggningen låg. Två plutoner, omkring 100 man, blev beordrade att kliva på färjan, trots att färjkarlen protesterat och hävdat att färjan bara var dimensionerad för cirka hälften.[1] Färjan havererade halvvägs ut på den kilometerbreda sjön. Det var iskallt i vattnet, soldaterna var tungt utrustade och det var dessutom hård blåst. 46 män förolyckades, varav 44 soldater och två civila. De två civila var färjkarlen Gösta Blomster och färjkarlens bror Olle Blomster som sett olyckan från stranden och rott ut till olycksplatsen för att rädda nödställda i vattnet. De var 19 respektive 18 år gamla.[1] Offren fördes i kistor till järnvägsstationen i Övertorneå varifrån de sedan transporterades till sina respektive hemorter. Många av de förolyckade var hemmahörande i Västernorrlands län. Under den krigsrätt som följde anklagades befälet fänrik Ivan Pellijeff för oförstånd i tjänst. Flera överlevande vittnade om att färjkarlen sagt att färjan inte klarade fler än 40-50 personer och man hade uppfattat det som om befälet hade slagit bort anmärkningen med ett skämt. Fänrik Pellijeff frikändes från allt ansvar. En minnessten med de förolyckades namn och hemorter avtäcktes den 6 mars 1941 på sjöns östra strand. Bodens ingenjörregemente (Ing 3) och senare ingenjörkompaniet vid Norrbottens regemente (I 19) genomförde årligen en traditionsenlig ceremoni till minne av de omkomna.[2] Från 2011 bevarar Norrbottens regemente minnet av ingenjörförbandet i Boden och med stöd av Ing 3 Kamratförening – Norrlandsingenjören genomförs årligen kransnedläggning samt ceremonier. Den 24 oktober högtidlighålls även genom att datumet är ingenjörkårens högtidsdag (Armasjärvidagen).

 Ägare
Namn:                                       Norrbottens regemente (I 19)
Adress:                                      Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                         0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ing 3 kamratförening
Adress:                                       Box 9105, 961 19 Boden
Telefon:
Mail-adress:                             ing3kf.info@gmail.com

Övrigt
Minnessten av granit med de förolyckades namn och hemorter avtäcktes den 6 mars 1941 på sjöns östra strand.
Text: TILL MINNET AV DE 46 SVENSKA MÄN VILKA I KVÄLLENS MÖRKER DEN 24 OKTOBER 1940 PÅ ARMASJÄRVI GÅVO SINA LIV I FOSTERLANDERS TJÄNST
DU SOM GÅR HÄR FÖRBI BÖJ DITT HUVUD I VÖRDNAD
KAMRATERNA RESTE STENEN
Informationsskylt: Ja

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr K91

Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Blekinge flygflottilj i Kallinge

 Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)                Ronneby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Inom F 17 garnisonsområde
GPS-angivelse:                        N56O16,31 E15O1´,44´´

Inventerad
Namn:                                         Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                        2017-06-15

Historia
Gustav V1 Adolf besökte Blekinge flygflottilj i Kallinge år 1954.

 Ägare
Namn:                                      Försvarsmakten
Adress                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                       08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                            exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år                    –
Renovering (vid behov)     –

Vårdare
Namn:                                       Blekinge flygflottilj (F 17)
Adress:                                      Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                         0457-47 10 00
Mail-adress:                             exp-f17@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1954 av flottiljen
Text: GUSTAF ADOLF 1954
Informationsskylt: Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr K07

Minnessten över Karlskrona kustartilleriregemente på Rosenholm

 Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)               Karlskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Rosenholmsområdet
GPS-angivelse:                        N56O13´11´´ E15O36´50´´

Inventerad
Namn:                                         Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                        2017-06-14

Historia
Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) bildades samtidigt som kustartilleriet skapades den 1 januari 1902 som ett vapenslag inom marinen. Karlskrona kustartilleriregemente bildades genom att Karlskrona artillerikår samt delar av det fasta minförsvaret (1. minörkompaniet) sammanslogs. Konungen bestämde de två kustartilleriregementena skulle bestå av nio kompanier, sju artillerikompanier och två minkompanier. Kompanierna numrerades i löpande följd Karlskrona kustartilleriregemente med jämna nummer och Vaxholms kustartilleriregemente med udda nummer. Vid samma tidpunkt satte regementet upp ett detachement i Göteborg, benämnt Karlskrona kustartilleriregementes detachement i Älvsborg (KA 2Ä).
Genom försvarsbeslutet 1914 tillfördes regementet en tredje bataljon, vilken blev en rörlig med hästanspänt artilleri. 
Genom försvarsbeslutet 1948 fastställdes 1949 en ny organisation för bland annat kustartilleriet. För Karlskrona kustartilleriregemente innebar den nya organisationen den bataljon som tillkom under 1940-talet upplöstes samt att utbildningen på luftvärnskanon överfördes till de nybildade luftvärnstrupperna inom armén.
Inför regeringens proposition 1981/82:102 föreslog både överbefälhavaren och regeringen att de två myndigheterna Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) och Blekinge kustartilleriförsvar och Karlskrona försvarsområde (BK/Fo 15) skulle sammanslås till en myndighet i fredsorganisationen. Kustartilleriets anläggningar i Gräsvik föreslogs lämnas, och utbildningsverksamheten förläggs till Rosenholm och Kungsholms fort. Den 24 februari 1982 antog riksdagen regeringens proposition. Den 1 juli 1983 trädde den nya organisationen i kraft, under namnet Blekinge kustartilleriförsvar och Karlskrona försvarsområde med Karlskrona kustartilleriregemente (BK/KA 2).
Den 1 juli 1990 genomfördes en större reform inom Marinen, då Sydkustens örlogsbas sammanslogs med Blekinge kustartilleriförsvar och Karlskrona försvarsområde med Karlskrona kustartilleriregemente (BK/KA 2) och bildade Sydkustens marinkommando. Inom Sydkustens marinkommando blev Blekinge kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleriregemente en utbildningsenhet, men med egen regementsstab. Den 1 juli 1994 avskildes Blekinge kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleriregemente (BK/KA 2) från Sydkustens marinkommando, och bildade Fjärde kustartilleribrigaden med Karlskrona kustartilleriregemente (KAB 4/KA 2). Den 1 januari 1998 ändrades namnet till Karlskrona kustartilleriregemente med andra kustartilleribrigaden (KA 2).
Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen att den framtida grundorganisationen skulle innehålla två kustartilleriförband. Där ett av de två kustartilleriförbanden skulle utgöra en huvudenhet, där regeringen ansåg att Vaxholms kustartilleriregemente och Första kustartilleribrigaden (KA 1). KA 2 ansågs ha de bästa förutsättningar för att verka som en andra enheten vid sidan av KA 1. Dock ansåg regeringen att det var av stor betydelse Göteborg som Sveriges andra stad även hade en militär närvaro. Vidare ansåg regeringen med att behålla KA 4 skulle ge flottan möjlighet till fortsatt verksamhet för sjöstridsförbanden i Göteborg. Därav förslog regeringen att KA 1 och KA 4 skulle behållas i den nya grundorganisationen.
Genom försvarsbeslutet 2000 beslutades samtidigt att kustartilleriet skulle avvecklas i dess dåvarande form. De kvarvarande förbanden skulle få en annan inriktning än hittills. Från den 1 november 2000 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, fram till att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 31 december 2001. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 30 juni 2001, då avvecklingen av förbandet ansågs slutförd.

 Ägare
Namn:                                        Marinbas S
Adress:                                       Box 527, 371 23 Karlkrona
Tfnnr:                                           0455-850 00
Mail-adress:                             exp-marinb@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Stenen är delad varav den ena halvan står på Rosenholm och den andra halvan på Kungsholmen
Text: KARLSKRONA KUSTARTILLERIREGEMENTE KA 2 1902 – 2000  VALLGATAN 1902 – 1943 GRÄSVIK 1943 – 1981 ROSENHOLM 1973 – 2000 OSKARSVÄRN 1902 – 1973 KUNGSHOLMEN 1902 – 2000
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr K06

Minnessten över Karlskrona kustartilleriregemente på Kungsholmen

Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)               Karlskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Kungsholmen
GPS-angivelse:                      N56O05´96´´ E15O35´30´´

Inventerad
Namn:                                       Göran Löfgren
Datum:                                      2018-09

Historia
Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) bildades samtidigt som kustartilleriet skapades den 1 januari 1902 som ett vapenslag inom marinen. Karlskrona kustartilleriregemente bildades genom att Karlskrona artillerikår samt delar av det fasta minförsvaret (1. minörkompaniet) sammanslogs. Konungen bestämde de två kustartilleriregementena skulle bestå av nio kompanier, sju artillerikompanier och två minkompanier. Kompanierna numrerades i löpande följd Karlskrona kustartilleriregemente med jämna nummer och Vaxholms kustartilleriregemente med udda nummer. Vid samma tidpunkt satte regementet upp ett detachement i Göteborg, benämnt Karlskrona kustartilleriregementes detachement i Älvsborg (KA 2Ä).
Genom försvarsbeslutet 1914 tillfördes regementet en tredje bataljon, vilken blev en rörlig med hästanspänt artilleri. 
Genom försvarsbeslutet 1948 fastställdes 1949 en ny organisation för bland annat kustartilleriet. För Karlskrona kustartilleriregemente innebar den nya organisationen den bataljon som tillkom under 1940-talet upplöstes samt att utbildningen på luftvärnskanon överfördes till de nybildade luftvärnstrupperna inom armén.
Inför regeringens proposition 1981/82:102 föreslog både överbefälhavaren och regeringen att de två myndigheterna Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) och Blekinge kustartilleriförsvar och Karlskrona försvarsområde (BK/Fo 15) skulle sammanslås till en myndighet i fredsorganisationen. Kustartilleriets anläggningar i Gräsvik föreslogs lämnas, och utbildningsverksamheten förläggs till Rosenholm och Kungsholms fort. Den 24 februari 1982 antog riksdagen regeringens proposition. Den 1 juli 1983 trädde den nya organisationen i kraft, under namnet Blekinge kustartilleriförsvar och Karlskrona försvarsområde med Karlskrona kustartilleriregemente (BK/KA 2).
Den 1 juli 1990 genomfördes en större reform inom Marinen, då Sydkustens örlogsbas sammanslogs med Blekinge kustartilleriförsvar och Karlskrona försvarsområde med Karlskrona kustartilleriregemente (BK/KA 2) och bildade Sydkustens marinkommando. Inom Sydkustens marinkommando blev Blekinge kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleriregemente en utbildningsenhet, men med egen regementsstab. Den 1 juli 1994 avskildes Blekinge kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleriregemente (BK/KA 2) från Sydkustens marinkommando, och bildade Fjärde kustartilleribrigaden med Karlskrona kustartilleriregemente (KAB 4/KA 2). Den 1 januari 1998 ändrades namnet till Karlskrona kustartilleriregemente med andra kustartilleribrigaden (KA 2).
Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen att den framtida grundorganisationen skulle innehålla två kustartilleriförband. Där ett av de två kustartilleriförbanden skulle utgöra en huvudenhet, där regeringen ansåg att Vaxholms kustartilleriregemente och Första kustartilleribrigaden (KA 1). KA 2 ansågs ha de bästa förutsättningar för att verka som en andra enheten vid sidan av KA 1. Dock ansåg regeringen att det var av stor betydelse Göteborg som Sveriges andra stad även hade en militär närvaro. Vidare ansåg regeringen med att behålla KA 4 skulle ge flottan möjlighet till fortsatt verksamhet för sjöstridsförbanden i Göteborg. Därav förslog regeringen att KA 1 och KA 4 skulle behållas i den nya grundorganisationen.
Genom försvarsbeslutet 2000 beslutades samtidigt att kustartilleriet skulle avvecklas i dess dåvarande form. De kvarvarande förbanden skulle få en annan inriktning än hittills. Från den 1 november 2000 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, fram till att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 31 december 2001. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 30 juni 2001, då avvecklingen av förbandet ansågs slutförd.

 Ägare
Namn:                                       Marinbas S
Adress:                                      Box 527, 371 23 Karlkrona
Tfnnr:                                          0455-850 00
Mail-adress:                             exp-marinb@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Stenen är delad varav den ena halvan står på Kungsholmen och den andra halvan på Rosenholm
Text: KARLSKRONA KUSTARTILLERIREGEMENTE KA 2 1902 – 2000  VALLGATAN 1902 – 1943 GRÄSVIK 1943 – 1981 ROSENHOLM 1973 – 2000 OSKARSVÄRN 1902 – 1973 KUNGSHOLMEN 1902 – 2000
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten