Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr T03

Minnessten över Livregementets grenadjärer i Örebro

Län                                               Örebro

Kommun (motsv)                 Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Minnesstenen, den s.k. regementsstenen, står inne på regementets tidigare kaserngård, mitt emot det tidigare kanslihuset, numera Örebro stadsarkiv. Adress Kaserngården 4, 703 65 Örebro
GPS-angivelse:                        59.281762    15.232818

Inventerad
Namn:                                         Olle Strid
Datum:                                        Hösten 2017

Historia
År 1812 bildades Närkes regemente efter delning av det tidigare Närke-Värmlands regemente. År 1815 förvärvade kronan hedområdet söder om Kumla, mellan byarna Rala och Sanna, på vilket iordningsställdes ett övnings- och lägerområde som fick namnet Sanna hed. Heden blev Närkes regementes fasta övningsplats. Regementsorganisationen bestod till 1893 då regementet slogs samman med Livregementets Grenadjärkår, bildat 1796 (med ursprung ur Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon, ingående i Livregementsbrigaden) och fick namnet Livregementet till fot. År 1904 ändrades namnet ytterligare en gång, nu till Livregementets grenadjärer. Regementet kunde äntligen lämna Sanna hed 1912 för att flytta in i de nybyggda kasernerna på Rynninge i stadens nordöstra utkanter. Regementet (I 3) lades slutligen ned år 2000.

 Ägare
Namn:                                        Österport AB
Adress:                                      Tingslagsvägen 7
Tfnnr:                                        019 320000
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Stenen renoverades 2017 och är i mycket gott skick med tydlig,                                                           läsbar text
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av grå granit med detaljer av metall uppsatt år 1964. Texten på baksidan tillkom 2001.
Text på framsidan under en kunglig krona och tre öppna kronor: ARTIBUS ET ARMIS RECUPERATOR GLORIA (VETANDE OCH VAPEN SKÄNKER ÄRA)  KUNGL LIVREGEMENTETS GRENADJÄRER
På baksidan:  PÅ DENNA PLATS UTBILDADES OCH VERKADE LIVGRENADJÄRER ÅREN 1912 – 2001. STENEN RESTES 1964 OCH FÖRSÅGS MED DENNA TEXT 2001.
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T10

Minnessten över Kungl. Svea trängkår i Örebro

Län                                            Örebro

Kommun (motsv)             Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Det gamla kasernområdet ligger i korsningen Älvtomtagatan-Karlsgatan i Västra Marks-området, Örebro. Entré till området kan ske via Karlsgatan 32 M. Minnessten står inne på gamla kaserngården framför kanslihuset.
GPS-angivelse: 59.278517     15.194851

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                      20170817

Historia
Kåren leder sitt ursprung till det äldsta trängförbandet, Trängbataljonen, som uppsattes 1885 och förlades till Marieberg, Stockholm. Bataljonen ändrade namn flera gånger vid större organisationsförändringar; 1904 ändrades namnet till Svea trängkår.
I oktober 1907 flyttade kåren in i nybyggda kaserner på Västra Mark i Örebro. Redan un­der 1927 fick kåren åter flytta, nu till Östra trängkårs kaserner i Linköping, varvid den kåren samtidigt sammanslogs med Svea trängkår (1 jan 1928).
1/7 1949 omorganiserades kåren till regemente men drogs efter riksdagsbeslut in 1985. Förbandet kvarlevde dock som en trängbataljon inom Livgrenadjärregementet (I 4), Lin­köping, för att som fågeln Fenix, åter bli ett självständigt förband 1994 under namnet Svea trängkår. Kåren lades, enligt riksdagsbeslut 1996, ner 23/8 1997.

Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Stenen bör rengöras.

Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:
Adress:                                      ?
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av sten rest (uppsatt) år 1997 av Svea trängkår. Stenen visar det krönta lilla riks­vapnet, omgivet av strålar och tungor varunder texten nedan står enl. nedan.
Text: ”1907 FLYTTADE KUNGL. SVEA TRÄNGKÅR FRÅN MARIEBERG I STOCKHOLM TILL ÖREBRO. ÅREN 1907 TILL 1927 HADE KUNGL. SVEA TRÄNGKÅR HÄR SIN FÖRLÄGGNING. 4 SEPTEMBER 1927 FLYTTADE KUNGL. SVEA TRÄNGKÅR TILL LINKÖPING.
STENEN RESTES AV SVEA TRÄNGKÅR 4 SEPTEMBER 1997.
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T09

Minnesplattor på Livregementets husarkårs kanslihus och ridhus i Örebro

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Byggnaderna ligger i korsningen Slottsgatan-Olaigatan, strax norr om Örebro slott.
GPS-angivelse:                       15.274922  15.216667

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                       2018-08-17

Historia
Husarkårens kanslihus uppfördes under åren 1861–62. Det ligger vid Olaigatan 21 i Örebro. I huset fanns utrymmen för kårens regementsexpedition, officersmäss, med mera. När Livregementets husarer (K 3) 1905 omlokaliserades till Skövde garnison övertogs fastig­heten av Livregementets grenadjärer (I 3). Dess sekundchef hade tjänstebostad här från 1890-talet fram till 1944. Fram till 1975 inrymde fastigheten lokaler för försvarsområdesstaben för Örebro försvarsområde (Fo 51). 1975 kom Redovisningsavdelning Bergslagen att flytta in i fastigheten och 1976 tillkom Livregementets grenadjärers stabsavdelning. 1992 lämnade För­svarsmakten fastigheten helt och hållet. Idag är byggnaden privatägd.
Ridhuset (Slottsgatan 4) blev från 1895 infanterivolontärskola och exercishus. 1957 togs rid­huset över av Karolinska läroverket. Byggnaden används idag som idrottshus av eleverna vid Karolinska skolan.
Regementets husarstall låg där Henry Allards park (tidigare Centralparken) nu finns. Stallet revs i början på 1900-talet för att ge plats åt Centralpalatset och parken.

Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Plattorna på Olaigatan var i mycket gott skick.
Renovering (vid behov):     Plattan på Slottsgatan 4 var vid inventeringen delvis lätt övermålad efter renoveringsarbeten.

Vårdare
Namn:                                        ?
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Tre minnesmärken i form av skyltar uppsatt av Örebro stad, Örebro Hembyggds­förening och Sällskapet Gamla Örebro samt fastighetsägare.
Text på minnesplattorna på Olaigatan 21(utdrag): HUSAREN År 1861-1862 UPPFÖRDES HUSAREN MED TILLHÖRANDE RIDHUS FÖR HUSARKÅREN I HÖRNET OLAIGATAN/ SLOTTSGATAN, INTE LÅNGT FRÅN FRÅN REKRYTSKOLAN. STADSAKITEKT FRIDOLF WIJNBLADH, VERKSAM I ÖREBRO 1854-1872 LÅG BAKOM HSAREN MEN OCKSÅ ANDRA BETYDELSEFULLA BYGGNADER. —– HUSAREN ÄR ETT FINT EXEMPEL PÅ DEN LÄGRE STENHUSBEBYGGELSE SOM VÄXT UPP I ÖREBRO FRÅN 1850-TALET OCH ERSATTE DEN GAMLA TRÄSTADENEN. —– HUSAREN OCH RIDHUSET BILDAR TILLSAMMANS EN INTRESSANT KULTURHISTORISK MILJÖ SOM VITTNAR OM DEN MILITÄRA AKTIVITET SOM LÅG UNDER EN LÅNG PERIOD SATTE SIN PRÄGEL PÅ KVARTERET OCH UTGJORDE ETT VIKTIGT INSLAG I STADEN.
Text på minnesplattan på Slottsgatan 4: ”RIDHUSET UPPFÖRDES 1861 AV KUNGLIG MAJESTÄT – KRONAN. BYGGNADEN HAR EN MEDELTIDSINSPIRERAD FASAD. UNDER SENARE DELEN AV 1800-TALET OCH FRAM TILL 1904 VAR RIDHUSET EN BETYDANDE DEL AV LIVREGEMENTETS HUSARERS, ÄVEN KALLADE NÄRKES HUSARER, VERKAMHET I ÖREBRO. HUSARSTALLET I NUVARANDE CENTRALPARKEN. KANSLIHUSET FORTFARANDE KVAR I HÖRNET SLOTTSGATAN- OLAIGATAN. RIDHUSET TJÄNADE OCKSÅ DEN BERIDNA POLISSTYRKAN I ÖREBRO OCH PRIVATA RYTTARE.

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T08

Minneskors över flyghaveri i Östra Sund, Nora

Län                                            Örebro

 Kommun (motsv)              Nora

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Drygt 3 km SO Nora stad, nära Nora Golfklubbs utslagsplats (tee) för hål nr 15. Korset står 5 m S om vägen Östra Sund – Fingerboda (vid väg 50)
GPS-angivelse:                      59.494108  15.077215

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2017-08-17

Historia
Haveriet inträffade den 11 juni 1951 under dykanfall mot markmål i samband med samövning med marktrupper ur V Milo vid brigadfälttjänstövningar. Vid detta anfall har planet slagit i träden i ett skogsbryn och totalhavererat. Föraren omkom vid nedslaget, vid vilket brand utbröt.

Ägare
Namn: Okänt idag, korset står nog på kyrkans mark (Västerås stift) enl. golfklubben. Förfrågan om märkets tillkomst, ägare m.m. är sänd till SFF, Regionavd. Örebro, Lars Tolkstam.
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år: Det bör rensas upp runt korset som också bör tvättas, ev. även må­las. En skylt bör också finnas vid själva korset, eftersom det är svårt och olämpligt att ta sig från Fingerbodavägen över ett djupt dike till den befintliga skylten vid utslagsplatsen. Renovering (vid behov):       –

Vårdare/Tillsyn
Namn:                                          Nora Golfklubb
Adress:                                         Östra Sund 110, 713 91 NORA
Telefon:                                        0587 12000
Mail-adress:                               info@noragolfklubb.com

Övrigt
Minneskors av svartmålat järn.
Text på minnesföremålet: Ingen text
Informationsskylt. Text: Minnesmärke i form av Svart Järnkors i skogsbrynet på andra sidan av Fingerboda­vägen vid gul tee hål 15. Korset markerar ett flygplanshaveri med en A 21A-3, den s.k. Tvestjärten, ur F6 Karlsborg, varvid föraren, Rune E Norström omkom.
Haveriet inträffade den 11 juni 1951 under dykanfall mot markmål i samband med samövning med marktrupper ur V Milo vid brigadfälttjänstövningar. Vid detta anfall har planet slagit i träden i ett skogsbryn och totalhavererat. Föraren omkom vid nedslaget, vid vilket brand utbröt.

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T05

Minnesmärke över K 3 livskvadron i Fellingsbro

Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Lindesberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Minnesmärket finns vid hembygdsmuseet i anslutning till Fellingsbro Folkhögskola, Bergsvägen 2, vid södra infarten till Fellingsbro, längs väg 249.
GPS-angivelse:                      59.429531  15.597985

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
År 1791 omorganiserades Livregementet till häst till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden, och som utgjorde tungt kavalleri. Livregementsbrigadens lätta dragonkår bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier. Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon bestod av kompanierna i Västmanland, och från 1804 även Södermanlands kompani. År 1815 blev Livregementsbrigadens lätta dragonkår självständig och fick namnet Livregementets husarkår. Kåren var indelt främst i Närke och norra Västergötland. År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Livregementets husarer tilldelades № 3. År 1893 ändrades namnet till Livregementets husarer. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén. För Livregementets husarer innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 3.

Ägare
Namn:                                        ? = Utreds genom hembygdsföreningens försorg
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Minnesmärket är f.n. i gott skick med tydlig text
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening
Adress:                                       Bergsvägen 45, 732 71 FELLINGSBRO
Telefon:                                     070 5176 6058 (Karl-Arne Löthgren, ordförande)
Mail-adress:                             hembygd.olofsborg@telia.com

Övrigt
Minnesmärket i järn på sockel av granit rest år 1948. Överst lilla riksvapnet utan sköld och under detta en medaljong med en ridande husar under anfall.
Text under den ridande husaren : TILL MINNET AV DE 97 RYTTARE VID KUNGL LIVREGEMENTETS HUSARER SOM UPPSATTES INOM FELLINGSBRO SOCKEN
SAMLINGSSTÄLLEN: SVILLINGEÅSEN  GÄSTGIVAREGÅRDEN  OLOVSBORG
BYGDEN RESTE VÅRDEN 1948
Övrigt: På sockeln är en metallskylt fästad med kung Gustav VI Adolfs namnteckning samt år 1953, datumet otydligt.
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T04

Minnessten över löjtnant Viktor Balck verksamhet på Sannahed

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Kumla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sannahed, beläget mellan Hallsberg och Kumla. Minnesstenen står i mitten av lägerplatsen, längs genomgående vägen Kungsleden och mitt emot Sannaheds gamla officersmäss.
GPS-angivelse:                       59.094991 15.159798

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                      2018-08-1

Historia
Victor Balck (1844-1928), blev 1866 underlöjtnant vid Närkes regemente. Hela hans militära karriär kom dock att ägnas åt idrottsrelaterad verksamhet. Efter utbildning vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) 1866 – 1868 var han åren 1868 – 1872 lärare vid Kungl Krigsskolan, Karlberg, GCI och Arméns rid- och körskola, Strömsholms slott. Från 1872 var han ordinarie lärare, senare överlärare vid GCI och tillika dess föreståndare 1907-1909. Under sin tid vid GCI befordrades han till major i armén 1894, överstelöjt­nant 1900 och till överste 1904. 1914 erhöll han hedersbefordran till generalmajor.
I syfte att sprida och utöka den frivilliga gymnastik- och idrottsverksamheten kom Viktor Balck att engagera sig i skapandet av flera idrottsföreningar och tidskrifter från 1870-talet och framåt. Han deltog i bildandet av Stockholms gymnastikförening 1875, Stockholms gymnas­tik- och fäktklubb 1878 och var även delaktig som grundare och ledare i den frivilliga skytte­rörelsen. 1891 var han med om att stifta Svenska Gymnastikförbun­det. Det var under denna tid som idrottsrörelsen i Sverige skapades, fick form och växte i om­fång. Viktor Balck var en av dess förgrundsfigurer. Han var också en av de ursprungliga medlemmarna i Internationella Olym­piska Kommittén och var dess medlem fram till 1921. Han var mycket aktiv i arbetet med Olym­piska sommarspelen 1912 i Stockholm, och hade redan 1894 föreslagit att OS skulle ar­rangeras i Stockholm. Han var en av två vice ordförande i Sveriges Olympiska Kom­mitté från 1913 till sin död 1928.

Ägare
Namn:                                        Kumla kommun
Adress:                                       Stadshuset, 692 80 KUMLA
Tfnnr:                                          019 58 80 00
Mail-adress                              servicecenter@kumla.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare/Tillsyn
Namn:                                        Kumla-Sannaheds Hembygdsförening
Adress:                                      Jan Klingberg, ordförande
Telefon:                                     070-278 2920
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text på minnesstenen: Överst på stenen en bild av en lätt klädd löpare, därunder följande text: PÅ SANNA HED HÖLLS MIDSOMMARDAGEN 1881 VID NERIKES REGEMENTE DE FÖRSTA ORGANISERADE FRIIDROTTSTÄVLINGARNA I SVERIGE UNDER LEDNING AV LÖJTNANT VIKTOR BALCK
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B34

Minnessten över minolycka 1942 i Karlbergs slottspark, Solna

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)               Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Karlbergs slottspark
GPS-angivelse:                        N59°20’33.96″  E18° 1’19.25″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2015

Historia
Av de 440 kadetter som snabbutbildades på Karlberg den våren och sommaren kom 24
från Bohusläns regemente i Uddevalla. På eftermiddagen för den svåra olyckan hade man stationsvisa övningar med skarpa stridsvagnsminor. Vid den station där olyckan inträffade använde man sovjetiska minor av trä. I sista passet deltog endast kadetter från I 17.
Strax före klockan 17 hördes en kraftig explosion från övningsplatsen. En mina hade först utlösts mekaniskt, därefter hade några till utlösts av tryckvågen från den första. Förödelsen på platsen var stor. Fem kadetter omkom direkt på stället, den sjätte dagen efter på sjukhuset. Samtliga kom från Göteborg. Tre kadetter skadades lindrigt av splitter.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                          08-788 75 00
Mail-adress:                             exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                      107 86 Stockholm
Telefon:                                     08-514 390 00
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1942
Text under ett kors:  TILL MINNET AV KADETTERNA VID KUNGL BOHUSLÄNS REGEMENTE
S. O. AHLSTEDT  S. K. DELLBY  K. L. HELLGREN  N. J. F. JOHANSSON  R. K. L. NILSSON  T. WARRER FÖROLYCKADE UNDER ÖVNING I MINTJÄNST 19 29/7 42
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr Ä17

Veteranminnesmärke i Döbelns park, Umeå

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)               Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Döbelns park, mellan Stadskyrkan och residenset
GPS-angivelse:                        N63°49’21.96″ E20°16’12.83″

Inventerad
Namn:                                        Anders Grafström
Datum:                                      2018-06-16

Historia
Umeås politiska ledning beslutade 2017 i politisk enighet att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med förslag från veteranorganisationen Fredsbaskrarna Västerbotten.
Minnesstenen för veteraner placerades i Döbelns park och invigdes i samband med veterandagsfirandet den 29 maj 2018.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Regeringen har beslutat att Veterandagen ska vara allmän flaggdag från och med 29 maj 2018.
En minnessten innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Som Fredsbaskrarna konstaterade i sin skrivelse – ”Umeå har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”

 Ägare
Namn:                                        Umeå kommun
Adress:                                       Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                         090-16 10 00
Mail-adress                              umea.kommun@umea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Trekantig minnessten av grå granit rest 2017 av Umeå kommun
Text under tre kronor: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr DK37

Minnesmärke över stupade svenska soldater 1659 i Smörumnedre

Land                                         Danmark

Kommun (motsv)               Ballerup, Region Hovedstaden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Skjebergvej, Smörumnedre 18 km V Köpenhamn
GPS-angivelse:                      N55O43´45´´, E12O18´04´´

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-07-02

Historia
Under en period av nära två år, efter freden i Roskilde 1658, belägrades Köpenhamn av svenska styrkor, sedan Karl X Gustav brutit freden och under ett drygt halvår försökt bemäktiga sig staden, med stora svenska förluster som följd. Svenskarnas lägerplats kallades Carlstad och låg på Bellahøj. I februari 1659 gjorde svenskarna ett försök att storma staden, men misslyckades – till stor del på grund av att en nederländsk flotta hade landsatt soldater och besegrat svenskarna i Öresund. Karl X Gustavs död 1660 gjorde definitivt slut på de svenska försöken att inta huvudstaden.
När belägringen upphävdes plundrade svenska marodörer landsbygden. Bondeuppror mot plundringarna var inte ovanliga och bl a nedgjordes en trupp vid Smörumnedre. De stupade svenskarna begravdes i en grusbank som därefter fick namnet ”De svenske grave”.

 Ägare
Namn:                                        Smörumnedre kommun
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt av ortsbefolkningen efter de utgrävningar av gravplatsen som skedde 1912
Text: HER LIGGER 10 SVENSKA KRIGERE SOM FALDT FOR SMÖRUMBÖNDERS HAAND 1659
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM