Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr S91

Minnessten över Gustaf III besök 1772 vid Eda skans och 1778 i Åmotfors

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Åmotfors, 500 m NO järnvägsstationen längs gamla väg 61 genom samhället (Strandv 11)
GPS – angivelse:                    N59*  46,240’  E012* 22,314’

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-10-14

Historia
Under Gustaf III strider med Danmark-Norge, besökte han Eda skans vid två tillfällen. Minnesstenen vill påminna om dessa händelser.
Tullöverinspektör Eric Noreen var vid denna tid ägare till gården Sofielund som majoren Georg Adlersparre i juni 1808 tog i anspråk som sitt högkvarter som generaladjutant till dåvarande chefen för Västra Armén, generalen Gustaf Mauritz Armfelt. Adlersparre ställde sig senare i spetsen för upproret att avsätta Gustaf IV Adolf då han 9 mars 1809 tågade från Karlstad mot Stockholm med 1.850 man ur Västra Armén.
Eric Noreen lät senare rista in texten i minnesstenen. Sofielunds gård var färdigbyggt 1801 så tidpunkten måste vara efter gårdens tillkomst

 Ägare
Namn:                                        Mona Larsson (Järnsmeden 9)
Adress:                                      Strandvägen 11, 670 40 Åmotfors
Tfnnr:                                        070-521 36 38
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       Stort behov av rengöring samt förbättring av texten

Vårdare
Namn:                                        Ägaren ?

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: 1772 OCH 1778 RESTE GUSTAF III HÄR FÖRBI TILL GRÄNSEN FÖR ATT FÖRSVARA LANDET
ORTENS TACKSAMHET HÄRFÖR VARAR, SÅ LÄNGE VÄRLDEN STÅR
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S44

Bautasten över major J U Cedercrona, C Älvdalskomp
1815-36

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Hagfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Gården Hjeltin, 3,8 km SV Ekshärad kyrka
GPS – angivelse:                    N60* 08,467’  E013* 28,988’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-08

Historia
Enligt legenden slungade jätten som bodde på Aurenaberget en sten mot en på Ekesberget boende kamrat. Stenen nådde inte fram utan hamnade i närheten av den plats där Ekshärad fjärde kyrka senare byggdes. Stenen ansågs lämpligt för kyrkobygget men traktens alla hästar orkade inte rubba stenen från sin plats.
Major Cedercrona som var kompanichef över Älvdals kompani och bodde på sitt boställe Hjeltin, tog då saken i egna händer. Körde själv hem stenen med sin enda häst och reste själv stenen vid sin gård, där den fortfarande står.
Redan tidigare var det känt att Cedercrona var stark men från denna händelse blev han i fortsättningen kallad för ”starke majoren”.
I en bildserie om fyra tavlor finns legenden beskriven. Tavlorna ägdes av Uddeholmsbolaget som skänkte dessa till Officerskåren vid Värmlands Regemente och fanns upphängda i den gamla Officersmässen i Karlstad. Efter nedläggningen år 2000 av Värmlands Regemente i Kristinehamn, återlämnades tavlorna till Uddeholmsbolaget.

Ägare
Namn:                                        Jan-Åke Nordmark
Adress:                                       Hjeltin 1, 683 61 EKSHÄRAD
Tfnnr:                                          070-377 03 33
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit Minnesstenen står på den privata fastighetens gräsmatta
Text: Ingen text
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S43

Minnessten över flyghaveri på Tvärberget

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Dalby kyrka, NO 12 km. Östra toppen av Tvärberget
GPS-angivelse:                        N60* 44’ 38,90’’  E13* 6’ 0,00’’

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad

Historia
Under en träningsflygning, 15 september 1944 med en B 3 Junkers ur flygvapnet, försämrades vädret hastigt och man tvingades ned på lägre höjd för att söka landningsplats. Flygplanet flög då in i trädtopparna på Tvärbergets östra del och störtade. Av flygplanets fem besättningsmän omkom tre

 Ägare
Namn:                                        Stora Enso Skog och Mark AB (Södra Persby 1:75)
Adress:                                       Åsgatan 22, 791 80 Falun
Tfnnr:                                          010-467 78 48
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1944
Text: DEN 15/9 1944 OMKOMMO HÄR FLYGLÖJTNANT JÖRGEN LAURITZEN, FÄNRIK OVE SJÖSTRÖM, ASPIRANT KARL-GÖRAN ANDERSSON

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S42

Två minnesstenar från byggnationen 1925 av Skivedsbron

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Forshaga

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Forshaga – Skived. Södra Klarälvsstranden, 200 m VSV om södra brofästet till gamla järnvägsbron.
GPS – angivelse:                    N59*  31,252  E013* 28,892’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-08

Historia
Enda förbindelsesättet över Klarälven mellan Skived och Forshaga var tidigare med färja. 1904 byggdes en järnvägsbro. Efter initiativ av prosten A Rune, ordförande i vägstyrelsen, byggde så Kungliga Fortifikationen en bro över älven 1925

 Ägare
Namn:                                        Nils Magnus Nilsson
Adress:                                       Lövgatan 14, 667 39 FORSHAGA
Tfnnr:                                          0705/87 29 25
Mail-adress                              nils.magnus@eskatt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit invigt den 23 augusti 1925 av landshövdingen i Värmland. Minnesstenarna står på den privata fastighetens gräsmatta.
Text sten 1 under Fortifikationens emblem: KUNGL. FORTIFIKATIONEN BYGGDE BRON 1925
Text sten 2: VÄGSTYRELSENS ORDF. PROSTEN A RUNE FÖRSLAGSSTÄLLARE OCH NITISK FRÄMJARE
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S41

Minnessten över 22. gränsförsvarskompaniet 3,5 km NV Lekvattnet

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid bron i Vittjärn, 4,5 km NV ut längs väg E 16 mot Norge från Lekvattnet
GPS – angivelse:                     N60* 12,489’  E012*36,549’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-21

Historia
I Värmland fanns sex gränsförsvarsbataljoner tillhörande landstormsregemente
L 2 (1. – 6.) för försvar av gränsen mot Norge. Från 1942 blev landstormsförbanden lokalförsvarsförband. 22. Gfkomp tillhörande IV. Gfbat, försvarade bl a skans 168 Vittjärn

 Ägare
Namn:                                        Fredrik Skanse Skog
Adress:                                       Vitsandsvägen 78, 685 34 Torsby
Telefon:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Lekvattnets Hembygdsförening
Adress:                                       Lekvattnet Karmenkynna, 685 91 Torsby.
Telefon:                                      0560-501 76
Mail-adress:                             hembygdsforeningen@lekvattnet.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1945
Text: I TACKSAMHET TILL DENNA BYGD OCH FÖR BIBEHÅLLEN FRED OFREDSÅREN 1940 – 45 RESTES DENNA STEN AV 22. GRÄNSFÖRSVARSKOMPANIET
KOMP VAR FÖRELAGT ATT UNDER BEFÄL AV KPT SVEN G EKMAN TILL SISTE MAN FÖRSVARA DENNA SKANS MOT INKRÄKTARE
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S40

Minnessten över 7.gränsförsvarskompaniet, II bataljon 1940 i Håvildsrud

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Bron över Jösseälven i Håvildsrud, 175 m SO ut, 6 m väster om vägen.
GPS – angivelse:                     N59* 59,789’  E012* 23,154’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-10-14

Historia
I Värmland fanns totalt sex gränsförsvarsbataljoner (1. – 6.) tillhörande landstormsregementet
L 2 (från 1942 lokalförsvarsförband) för försvaret av gränsen mot Norge. 2. gfbat hade ansvaret för Eda-området och 7. gfkomp i Håvilsrud svarade bl a för försvaret av skans 157 c Håvilsrud

 Ägare
Namn:                                        Nils Göte Harry Öster, Håvilsrud 1:163
Adress:                                       Håvilsrud  Lyckebo, 673 91 Charlottenberg.
Tfnnr:                                          070-241 30 51

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Rengöring från lav och mossa samt färgläggning av text

Vårdare
Namn:                                        Ägaren ?

Övrigt
Minnesmärke av granit på fyrkantshuggen sockel rest år 1940
Text: 7 GKOMP II L 2 VAKTADE GRÄNSEN 1940
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S39

Soldatgrav över överstelöjtnant von Eckstedt på Eda gamla kyrkogård

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Eda gamla kyrkogård, 800 m söder Eda kyrka. 2 kv 2, grav 188.
GPS-angivelse:                       N59* 49,976’  E012* 18,840’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-07

Historia
Elias von Eckstedt var kompanichef 1807 i Pommern/ Stralsund. Efter hemkomsten blev han befordrad till major och chef över Värmlands Fältjägarbataljon. När jägarna därefter deltog i kriget mot Danmark/Norge var von Eckstedt chef över den sammanslagna jägarbataljonen ur Nerike – Värmlands Regemente. Han deltog även i Adlersparres marsch till Stockholm 1809 för att avsätta Gustaf IV Adolf. När fältjägarna 1810 uppgraderades till Fältjägarregemente, blev von Eckstedt chef över andra fältjägarbataljonen för att 1813 bli chef över första fältjägarbataljonen inför överskeppningen till Tyskland och kriget mot Napoleon. Någon gång under denna tid blev han även befordrad till överstelöjtnant.
1813-04-24 utnämndes han till landshövding över Värmland, vilket sannolikt innebar att han aldrig följde med fältjägarbataljonen till Tyskland.
Den 2 augusti 1814 genomförde generalmajoren Gahn ett misslyckat anfall mot den norska skansen vid Lier (4 km S Kongsvinger) och blev innesluten (5 augusti) under sitt återtåg mot Eda-området vid Skotterud (Matrands prästgård). Landshövding Elias von Eckstedt deltog i fälttåget, dels för att säkerställa att soldaterna fick tillräckligt med mat, vilket inte skett vid det tidigare fälttåget samt för att ta emot den norska allmänhetens trohetsed till den nye svenske kungen Karl XIII.
Den svenska inringade styrkan, inklusive landshövdingen, bröt sig ut ur inringningen genom ett bajonettanfall med 22% förluster. Landshövdingen stupade och begravdes senare på Eda kyrkogård.

 Ägare
Namn:                                        Eda – Köla pastorat
Adress:                                       Köla församlingshem, 670 40 Åmotfors
Tfnnr:                                         0571-320 03
Mail-adress                              eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Liggande gravvård uppsatt år 1814. Vården är klassad som kulturgrav
Text: TILL MINNE AV LANDSHÖVDINGEN ELIAS VON ECKSTEDT * 1766 14/11   + 1814 5/8 I TRÄFFNINGEN VID SKOTTERUD BEGRAVD PÅ EDA KYRKOGÅRD
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S92

Minnessten över Carl XIV Johan från 1814 vid Eda skans

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    V infarten från gamlalandsvägen till huvudskansen
GPS-angivelse:                       N59*49,120´ E012*19,214´

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-09-30

Historia
Minnessten över unionen mellan Sverige och Norge 1814 efter freden i Kiel och konventionen i Moss den 14 augusti 1814

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                       St Paulsgatan 6, Stockholm
Tfnnr:                                          010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under en kunglig krona: SVERIGES OCH NORGES KONUNG CARL XIV JOHAN GRUNDLÄGGARE AF WÅR NYA DYNASTI HELGAS DETTA
UPPREST AF ETT FRITT OCH TACKSAMT FOLK TILL MINNE AF FÖRENINGS ÅRET 1814
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S38

Minnestavla över Bergslagens artilleriregemente 1945 i vapenhuset, Eda kyrka

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Eda kyrka, på väggen i vapenhuset
GPS-angivelse:                       N59* 50,412’   E012* 18,930’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-10-07

Historia
Under beredskapsåren fanns många olika artilleriförband grupperade i Eda-ställningen (gränsnära försvarslinjen) som skulle skydda Sverige mot ett tyskt anfall i Eda-området.

 Ägare
Namn:                                        Eda församling, Eda-Köla pastorat
Adress:                                       Köla församlingshem, 670 40 Åmotsfors
Tfnnr:                                          0571-320 03
Mail-adress                               kola.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av metall skänkt av A 9 till Eda församling i samband med beredskapens
upphörande 1945. Minnesplattan är sannolikt uppsatt 1945
Text:  KUNGL. BERGSLAGENS ARTILLERIREGEMENTE NEUTRALITETSVAKT 1945
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S37

Krigskyrkogård vid Boda i Järnskog, den s k ”Dalagraven”

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Järnskog, Boda, nära väg 177 och g:a järnvägen Arvika – Årjäng, 2,5 km NO g:a Koppoms järnvägsstation
GPS-angivelse:                        N59* 43,408’  E012* 11,102’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-28

Historia
Krigskyrkogården omfattar två stenar. De begravda kommer från Dalregementet och graven kallas därför för ”Dalagraven”. Dalregementet skötte tidigare om gravplatsen fram till att Dalregementet lades ned. Boken Eda skansar sida 187 av Börje Furtenbach, anger att här vilar ett 30-tal dalkarlar från Dalregementets livbataljon, att jämföra med vad som står på stenen!  Det är dock möjligt att andra soldater än Dalregementes soldater också här är begravda.
Den vanligaste dödsorsaken för soldater under denna tid var fältsjukan, en samlingsdiagnos för tyfus, difteri, kolera, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhålladen.

 Ägare
Namn:                                        Järnskogs Hembygdsförening och Boda hemman
Adress:                                        c/o Trude Magnusson, Gunnerud 4, 670 43 Skillingsfors
Tfnnr:                                          0571-120 33
Mail-adress                              spinnhjulet@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Den stora stenen behöver rengöras från lav och mossa

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärken av granit resta år 1878 och 1899
Graven flankeras av 4 + 4 kanoneldrör
Text stora stenen under ett kors: ÅT MINNET AF 100 KRIGSMÄN VID KONGL DALREGEMENTET SOM HÄR FUNNO DEN SISTA HVILAN 1808
DET VAR HÄR DEN SUCK DET GÖT
DET VAR HÄR SITT LIF DET SLÖT
DET FOLK, SOM VÅRA BÖRDOR BAR
LÅNG FÖRE VÅRA DAR
STENEN RESTES 1899
Text lilla stenen: KONGL DALREGEMENTETS BEGRAFNINGSPLATS UNDR FÄLTTÅGET ÅR 1808 REST 1878 AF O.O.S B
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten